Searched for:
(1 - 20 of 389)

Pages

document
Anonymus, A. (author)
Tentamenopgaven 1992 - 1993 -1994.
lecture notes 1994
document
Anonymus, A. (author)
Driemaandelijks overzicht van de Deltawerken (Deltaplan) en gerelateerde werken (dijkversterkingen in Holland, Friesland en Groningen, Lauwerszeewerken). Aanleg stormvloedkeringen Hollandse IJssel en Oosterschelde. Afsluitdammen met caissons en kabelbaan in Veerse Gat, Brouwershavense Gat, Oosterscheldewerken, spuisluis Haringvliet,...
report 1960
document
Anonymus, A. (author)
De opdracht voor het deelprogramma Zoetwater is het verkennen van strategien voor een duurzame zoetwatervoorziening in Nederland. Dit is inclusief het inventariseren van (infrastructurele) maatregelen die hiervoor nodig zijn. Dit moet in 2014 leiden tot een deltabeslissing1 met de nieuwe strategie voor de zoetwatervoorziening in Nederland voor...
report 2010
document
Anonymus, A. (author)
Verslag van de stormvloed van 21 februari 1993.
report 1993
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1974
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1977
document
Anonymus, A. (author)
Kern van dit werkdocument vormt het hoofdstuk over de maatregelen. Telkens wordt (van bijv. Rijn Maasmond afsluitbaar open houden) een beeld samengevat om greep te krijgen op de kern van de maatregelen. Zonodig wordt apart ingegaan op uitgangspunten, aannames en veronderstellingen. Vervolgens wordt aangegeven wat nodig is en wordt een indicatie...
report 2008
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1975
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1983
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1975
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1972
document
Anonymus, A. (author)
De Minister heeft toen besloten om de sluiting van de Philipsdam te verschuiven van eind 1986 naar medio 1987 om zodoende een verlichting van de jaarlijkse financiële lasten te bewerkstelligen. De sluiting van het Slaak dient in principe te geschieden zo kort mogelijk voor de sluiting van het Krammer, omdat door de afsluiting van het Slaak de...
report 1983
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1974
document
Anonymus, A (author)
Jaartal geschat – kort verslag van laboratorium proeven in het laboratorium aan het Raam in Delft naar golfoploop, inclusief foto’s.
report 1950
document
Anonymus, A. (author)
Bij de verbetering van de hoogwaterkeringen langs de kust in het kader van de Deltawet, worden verschillende methoden gehanteerd ter berekening van de vereiste kruinhoogte. Naar aanleiding van vragen van werkgroep 1 van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen en van de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst, is van deze...
report 1978
document
Anonymus, A. (author)
In het kader van de aanpassingswerken dient o.a. het gedeelte van de Deltadijk langs de spoorbaan in de bebouwde kom van Vlaardingen uiterlijk op 1 januari 1990 operationeel te zijn. Ter plaatse van de kruising van deze dijk met de Bui tenhaven moet een nieuwe sluis worden gebouwd omdat de oude bestaande sluizen een te lage kerende hoogte hebben...
report 1984
document
Anonymus, A. (author)
Deze handreiking geeft aan hoe met vigerende leidraden, handreikingen en technische rapporten kan worden ontworpen volgens de overstromingskansbenadering. Hierbij is (waar mogelijk) rekening gehouden met de meest recente kennis en inzichten die zijn ontwikkeld in het kader van de ontwikkeling van het wettelijk toetsinstrumentarium WTI2017....
report 2015
document
Anonymus, A. (author)
Deze nota is het verslag van de eerste fase van de studie met betrekking tot de bekkenbouw voor een PACbekken voor de kust. Het doel van deze eerste fase is het kiezen van èèn of enkele voorkeursvarianten op basis van verkennende berekeningen en beschouwingen, uitgaande van de doelstellingen, omschreven in het projectplan. De eerste fase voor...
report 1985
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1974
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1975
Searched for:
(1 - 20 of 389)

Pages