Searched for:
(1 - 14 of 14)
document
Bos, G. (author), Calle, E. (author), Jansen, H.L. (author), Van der Meer, M.T. (author), Smits, M.T.J.H. (author)
In dit rapport is de kennis gebundeld die is opgedaan bij het onderzoek naar de toepassing van kistdammen en diepwanden in waterkeringen. Het beschrijft onder meer een methode om een dergelijk kunstwerk te ontwerpen en/of te toetsen op een vooraf vastgesteld betrouwbaarheidsnivo. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de functies van dijken in het...
report 2004
document
Jansen, P.L.M. (author), Pover, J.P. (author), Vrijburcht, A. (author)
Tussen Zwartemeer en Ketelmeer in de Ramsgeul en het Ramsdiep zal een kering gebouwd worden die bestaat uit 3 identieke balgen van ca. 8.5 m hoog (vanaf de bodem). Voor de balgkering heeft de HBW een ontwerp ingediend. De kering heeft een gecombineerde vulling van water en lucht. Het rubber doek is versterkt met Aramide- en nylon-vezels. Het...
report 1997
document
Mulder, J. (author), Taal, M. (author), Tangelder, M. (author), Jansen, H. (author), Henkes, R. (author), Werners, S. (author)
In deze studie wordt de ontwikkelingen in de sedimenthuishouding als uitgangspunt beschouwd voor duurzame inrichting van de ZW Delta. Centraal staan de kansen van een sedimentstrategie: het gericht beïnvloeden van de sedimenthuishouding, met het oog op het bereiken van een of meer (beleids)doelen. Kijkend naar de ontwikkelingen in de...
report 2012
document
Jansen, R.H.J. (author)
report 1980
document
Duel, H. (author), Heest, F. van (author), Hick, L. (author), Jansen, J. (author), Marchand, M. (author)
report 1997
document
Jansen, P.L.M. (author)
In het licht van het WIN-project en op grond van de notitie "Aanpak Wateroverlast" gaat het in dit project erom de spuimiddelen in de Afsluitdijk uiterlijk in 2007 zodanig vorm te geven dat deze in ieder geval tot halverwege de volgende eeuw (2050) voldoen aan de eisen die daar naar het huidige inzicht aan gesteld moeten worden. Belangrijkste...
report 2000
document
Jansen, S.E.A. (author)
Een gedegen kennis van de zeebodem - met name van de oppervlaktelagen - als functie van de hydrodynamische- en sedimentologische factoren is van groot economisch belang. Men denke hierbij bijvoorbeeld aan het optimaliseren van de ingraafdiepte voor pijpleidingen of aan het minimaliseren van het baggerwerk ten behoeve van scheepvaartgeulen. Een...
report 1981
document
Jansen, M. (author), van Ledden, M. (author)
Volgens de Wet op de Waterkering moet de minister van Verkeer en Waterstaat om de vijf jaar de Hydraulische Randvoorwaarden voor de primaire waterkeringen vaststellen. Voor de IJssel- en Vechtdelta gaat het daarbij om de maatgevende waterstanden waarop de primaire waterkering getoetst moeten worden. Hiervoor moet als onderdeel van een...
report 2005
document
Suurhof, J.G. (author), Jansen, P.P. (author)
Rede uitgesproken bij de installatie van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen door de Minister van Verkeer en Waterstaat, J.G. Suurhoff, en het antwoord van de voorzitter van de TAW op deze rede, prof.ir. P.P. Jansen. De commissie werd ingesteld naar aanleiding van de overstromingen in Tuindorp-Oostzaan in 1960. De commissie is...
report 1965
document
Duel, H. (author), Heest, F. van (author), Hick, L. (author), Jansen, J. (author), Marchand, M. (author)
report 1997
document
Verbeek, H. (author), Jansen, B. (author), Van Zetten, J. (author)
In opdracht van de Directie Zuid-Holland heeft het RIZA een onderzoek naar het erosiegedrag van het Haringvliet voorbereid en uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was het bepalen van de kritieke snelheid voor erosie; in modellen werd tot nu toe een geschatte waarde van 0.33 m/s (0.2 à 0.3 N/m2) aangehouden. Het onderzoek heeft op twee manieren...
report 1994
document
Nolte, A.B. (author), Jansen, R.R. (author)
report 1999
document
Jansen, R.H.J (author)
report 1976
document
Jansen, S.E.A. (author)
Zandgolven, die een groot gedeelte van de zuidelijke Noordzee - bodem bedekken, vormen in bepaalde gebieden door hun diepteligging voor de tegenwoordige scheepvaart een ongewenst obstakel. Het is daarom, dat waar nodig de toppen van de zandgolven tot op voldoende diepte weggebaggerd dienen te worden. Dit gebeurt nu bijvoorbeeld in de Eurogeul....
report 1981
Searched for:
(1 - 14 of 14)