Searched for:
(1 - 20 of 35)

Pages

document
Brandes, E. (author)
Dit boek is samengesteld op basis van de ruim honderdvijftig grote tekeningen, die Buijs in zijn professie als ruimtelijk planoloog heeft gemaakt in zijn achtereenvolgende werkkringen. Ze tonen een grote variëteit aan onderwerpen (o.a. stedelijke uitbreiding, landschap, water, mainports), chronologie (gemaakt in een specifieke periode), en...
book 2014
document
Priemus, H. (author), Van Aalst, I. (author), Louw, E. (author)
book 1998
document
Priemus, H. (author), Maat, C. (author)
book 1998
document
Evers, F. (author)
Uitgave in opdracht van het Netwerk voor Onderzoek & Ontwikkeling Ruimtelijk Beleid (Netwerk RO).
book 1996
document
Den Hollander, B. (author), Kruythoff, H. (author), Teule, R. (author)
book 1996
document
Mey, M.G. (author)
book 1996
document
Priemus, H. (author), Konings, J.W. (author), Kreutzberger, E. (author)
Deel I van de studie Knooppunten en netwerken van goederenvervoer; typologie, dynamiek en modaliteit.
book 1995
document
Den Hollander, B.D. (author)
Eerste deelrapport van een onderzoek verricht in opdracht van de Rijksplanologische dienst van het ministerie van VROM.
book 1995
document
Van der Heijde, J. (author)
book 1994
document
Prak, P. (author), Buiskool, R.H.N. (author)
Inventarisatie van de uitgaven voor ruimtelijk relevant onderzoek, extern gefinancierd of intern uitgevoerd door bovenlokale overheden in Nederland: ministeries, provincies en intergemeentelijke samenwerkingsorganen. Beschouwingen van het PRO.
book 1994
document
Priemus, H. (author), Van der Wusten, H. (author)
In dit rapport staat beschreven hoe de bestuurlijke en ruimtelijke inrichting in de praktijk vorm krijgt. Het is de afronding van het interuniversitaire onderzoeksprogramma Stedelijke Netwerken. De auteurs schetsen welke positie de Randstad inneemt binnen het Europees stedelijk netwerk. Daartoe zetten zij het vigerende beleid uiteen zoals dat...
book 1993
document
Quist, H.J. (author)
De bestuurlijke indeling van de Randstad staat volop in de belangstelling. Behalve discussies over bestuurlijke vernieuwing zijn er in de Randstad al daadwerkelijk veranderingen waar te nemen. Zo hebben de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht met de hen omringende gemeenten overlegorganen ingesteld. En ook de provincies...
book 1993
document
De Wolff, H.W. (author)
In opdracht van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening is door de Sectie Planologische en Juridische Geodesie van de Faculteit Geodesie van de TUDelft onderzoek verricht naar condities waaronder ruimtelijke investeringen in stedelijke projekten gestimuleerd kunnen worden. Het onderzoek is gedaan vanuit de optiek om, gegeven de beperkte ...
book 1993
document
De Wolff, H.W. (author), De Jong, J. (author), Pluijmers, Y. (author)
AI geruime tijd wordt er op aangedrongen de toepassingsmogelijkheden van het wettelijk geregelde voorkeursrecht inzake de verwerving van onroerend goed te verruimen. Tot nu toe kan dit instrument alleen door gemeenten worden gebruikt voor stadsvernieuwingsdoeleinden. Op basis van een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van baatbelasting...
book 1993
document
Beckers, T.A.M. (author), Raaijmakers, S.F.J.M. (author)
book 1991
document
Visser, J.G.S.N. (author)
book 1991
document
Visser, J.G.S.N. (author), Bentvelsen, T.G.M. (author)
De ontwikkeling van een Europees stelsel van hogesnelheidsspoorverbindingen lijkt om meer dan een reden een onafwendbare ontwikkeling. In verschillende landen worden met hoge snelheid hoge-snelheidsverbindingen per spoor gerealiseerd. Het totstandkomen van een Europees netwerk door middel van grensoverschrijdende verbindingen wordt door de...
book 1991
document
Duenk, F.H.J. (author)
book 1991
document
Mastop, J.M. (author)
book 1991
document
Duenk, F.H.J. (author)
book 1991
Searched for:
(1 - 20 of 35)

Pages