Searched for:
(1 - 20 of 66)

Pages

document
Frijling, J.J. (author)
report 1951
document
Bischoff van Heemskerck, W.C. (author)
report 1959
document
Schijf, J.B. (author), Van der Burgh, A.J.P. (author), Edelman, T. (author)
Sedert een aantal jaren wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van bitumineuze materialen voor de bekleding van dijkbelopen. Een van de oorzaken, die daartoe hebben meegewerkt, is de betrekkelijke schaarste en kostbaarheid van sommige materialen als klei en zetsteen, nodig voor de meer traditionele werkwijzen. Daarnaast zijn echter aan...
report 1961
document
Bischoff van Heemskerck, W.C. (author)
In het eerste deel van mijn voordracht ben ik ingegaan op de criteria waaraan bij het dimensioneren van een asfaltbekleding moet worden voldaan. Achtereenvolgens kwamen daarbij ter sprake een criterium voor veelvuldig voorkomende omstandigheden, een criterium dat beoogt het aflichten van de bekleding onder extreme omstandigheden te voorkomen en...
report 1962
document
Stroband, H.J. (author)
I n h o u d : §1 Theoretische grondslagen van de numerieke methode; dikte watervoerend pakket in het dijkslichaam constant. §2 De berekening van de waterbeweging in een dijkslichaam volgens de in § 1 beschreven methode, §3 De numerieke methode met variabele dikte van het watervoerend pakket. §4 De stabiliteit van het rekenproces §5 Vergelijking...
report 1963
document
Bischoff van Heemskerck, W.C. (author)
Berekeningsmethoden voor waterspanningen onder asfaltbkeledingen van dijken en waterkeringen, bewerkte voordracht t.b.v. de VBW. Aandacht voor overdrukken en uplift van een ondoorlatende asfaltbekleding.
report 1965
document
Kwak, F.J. (author)
In het vcorgaande is een overzicht gegeven van de verschillende facetten, die bij het dimensioneren van gesloten (asfalt) bekledingen een rol spelen, Achtereenvolgens werden belicht de verschillende randvoorwaarden, waarmee men te maken heeft, en de berekeningsmethoden. Daarbij bleek, dat bij het facet van de golfklappen nog vele problemen, met...
report 1970
document
Anonymous, A. (author)
BITUMARIN's geschiedenis is nauw verbonden aan de geschiedenis van het Deltaplan. De oprichting van BITUMARIN stond in het teken van de praktische toepassing van een methode om asfaltmastiek onder water aan te brengen als bodemverdediging. De eerste proefnemingen met deze methode vonden reeds in 1956 plaats. Bij de uitvoering van het Deltaplan...
report
document
Van den Broek, K.A. (author), Ganzeveld, K.F.M. (author), Grevelt, E.R.E. (author), Hansen, F.A. (author), Kemps, A.G. (author), Kruyt, G. (author), Rinckles, G. (author), De vries, J. (author), Van der Plas, J.J. (author)
Dit document betreft een studieboek over het onderwerp 'Asfalt in wegen- en waterbouw'. Bij het jaarlijks kontakt tussen de Vereniging voor Bitumineuze Werken en de scholen bleek het nuttig en noodzakelijk om te beschikken over één boekwerk over dit onderwerp, mede in verband met de thans gangbare eisen, dimensionerings- en verwerkingsmethoden...
report 1973
document
Van Donk, H.J. (author)
Inventarisatie van de taludbekledingen van rivierdijken (deel1), boezemwateren en scheepvaartkanalen (deel2) en zeedijken (deel3). Het rapport geeft een overzicht van de ervaringen van de beheerders met het onderhoud, in relatie tot schade voor de verschillende soorten dijkbekledingen.
report 1975
document
Van Herpen, J.A. (author)
Ontwikkeling van een golfklapformule.
report 1982
document
Anonymus, A. (author)
In april 1983 is in opdracht van Bitumarin, B.V. door het Waterloop-kundig Laboratorium, in samenwerking met het Laboratorium voor Grondmechanica onderzoek verricht naar de stabiliteit van een dijkbekleding van Fixtone, open-steenasfalt op een talud met een helling van 1:3. Aangezien bitumineuze materialen in verband met materiaaleigenschappen...
report 1983
document
Van de Velde, P.A. (author)
Dit document bevat de vijfde brochure van de Vereniging voor Bitumineuze Werken (VBW) getiteld "Asfalt in de waterbouw". De brochure bevat een achttal artikelen m.b.t. dit onderwerp: - Totstandkoming van de leidraad voor toepassing van asfalt in de waterbouw; voorgeschiedenis, opzet en toekomstig gebruik; door ir. E.H. Ebbens - Overzicht...
report 1984
document
Ebbens, E.H. (author)
report 1985
document
Ruygrok, P.A. (author)
Het doel van deze orientatie-analyse met behulp van een 2-dimensionaal eindige-elementen rekencode is een gevoeligheidsafschatting ten aanzien van twee onderscheiden aspecten. 1. In hoeverre en op welke wijze is, in geval van plaatselijk significante variabiliteit, het Leidraad-dimensioneringsmodel op golfklappen (2 lagenmodel, geschematiseerd...
report 1989
document
Ruygrok, P.A. (author)
In de twee inleidende hoofdstukken van het rapport worden respectievelijk een historische inleiding over het onderwerp en de probleemstelling gegeven - In hoofdstuk 3 is behalve de probleemformulering ook een overzicht gegeven van de diverse activiteiten in het kader van de probleemanalyse van 1983 - 1988. Vervolgens wordt de toetsings-strategie...
report 1990
document
Ruygrok, P.A. (author)
Tijdens het opstellen van het rapport 'verifikatie van de dimensionering op golfklappen (deel 1, numerieke toetsing van schematiseringen) werden, mede in het kader van het werkbezoek aan Hannover (onderdeel golfbelastingen), enkele manuscript-notities aan A4 - leden uitgereikt (Maart - April 1990). Daarna is de definitieve versie van het rapport...
report 1991
document
Viergever, M.A. (author)
De belasting door golfklappen op een asfalttalud is opgebouwd uit kansdichtheden van waterhoogten, significante golfhoogten, kansdichtheden golfhoogten per significante golfhoogte, kansdichtheden golfklappen en kansdichtheden van de grootte en plaats van inslag van golfklappen. De golfklappen veroorzaken uiteindelijk een belasting op het asfalt....
report 1992
document
Ruygrok, P.A. (author)
Het is mogelijk gebleken om de spanningsafhankelijke ondergrondreactie (stijfheid) te simuleren via een iteratieve werkwijze, welke was geïmplementeerd in een shell rond een lineair elastische eindige elementen subprogramma (PLAXIS: ELAS386) Gebleken is dat op eenduidige wijze een vertaling van de 'effectieve' grondstijfheid naar een equivalente...
report 1992
document
Meijers, P. (author)
Het rapport beschrijft de achtergronden van een rekenprogramma om de vermoeiing van asfalt onder golfbelasting te bepalen. De asfaltbekleding is hierbij geschematiseerd tot een elastisch ondersteunde ligger. Met het rekenprogramma zijn een aantal berekeningen gemaakt. Er is een vergelijking gemaakt met het rekenmodel volgens de leidraad asfalt....
report 1993
Searched for:
(1 - 20 of 66)

Pages