Searched for:
(1 - 20 of 25)

Pages

document
Eysink, E.P. (author)
master thesis 1994
document
Eysink, E.P. (author)
master thesis 1995
document
Eysink, W.D. (author)
report 1992
document
Eysink, W.D. (author), Walstra, D.J.R. (author), Stive, M.J.F. (author)
report 2001
document
Kuipe, C. (author), Klein Breteler, M. (author), Booster, L.N. (author), Eysink, W. (author)
In Zeeland zijn er vele havendammen die de primaire waterkering plaatselijk beschermen tegen grote golfaanval. Zelfs onder maatgevende omstandigheden zijn vele van deze dammen nog hoog genoeg om een belangrijke reducerende werking te hebben op de inkomende golven. Uiteraard kan de invloed van de golfreducerende werking van havendammen alleen in...
report 2006
document
de Groot, M.B. (author), Klein Breteler, M. (author), Uittenboogaard, R.E. (author), Eysink, W.D. (author)
report 2001
document
Eysink, W.D. (author)
report 1991
document
Wenneker, I. (author), Klein Breteler, M. (author), Eysink, W.D. (author), Coeveld, E.M. (author)
In het kader van het Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen, in 2003 opgestart door de Dienst Wegen Waterbouwkunde, heeft het voorliggende verslag betrekking op het deelonderzoek Gezette steenbekledingen, deelplan 7.1.2, Invloed van lange golfperiodes op stabiliteit, Deltagootonderzoek. Het doel van het in dit verslag beschreven...
report 2004
document
Klein Breteler, M. (author), Eysink, W.D. (author)
Het onderzoek is er op gericht het bezwijkgedrag van steenbekledingen onder langdurige golfaanval te kunnen vergelijken met het gedrag onder kortdurende golfaanval. In het onderhavige onderzoek zijn vier type steenzetting op een talud van 1:3,5 onderworpen aan een langdurige golfbelasting in de Deltagoot, namelijk: • Basalton (D = 20 cm; Delta =...
report 2005
document
Eysink, W.D. (author), Biegel, E.J. (author)
report 1992
document
Merckelbach, L.M. (author), Eysink, W.D. (author)
report 2001
document
Eysink, W.D. (author), Hoekstra, A. (author), Hoozemans, F.M.J. (author)
report 1992
document
Eysink, W.D. (author)
report 1993
document
Klein Breteler, M. (author), Eysink, W.D. (author)
Het huidige verslag beschrijft de resultaten van Deltagootproeven, gericht op de reststerkte van de toplaag, die gedefinieerd is als de tijd vanaf initiële schade totdat de toplaag over vele vierkante meters beschadigd is geraakt en de ondergrond begint uit te spoelen. Het onderzoek beperkt zich tot datgene wat met een geringe inspanning aan...
report 2007
document
Eysink, W.D. (author)
report 2003
document
Eysink, W.D. (author)
report 1984
document
Salomons, W. (author), Kerdijk, H.N. (author), Eysink, W.D. (author)
report 1981
document
Salomons, W. (author), Eysink, W.D. (author)
report 1983
document
Glerum, A. (author), Rigter, B.P. (author), Eysink, W.D. (author), Heins, W.F. (author)
The concept of a tunnel is very general. A classification can be made by use, geographical conditions, type of construction and so on. Tunnel engineering is not only very extensive, it is also ancient: a tunnel with a length of 1 km is thought to have been built under the Euphrates more than 4,000 years ago to link the royal palace with a temple...
report 1976
document
Eysink, W.D. (author)
report 1970
Searched for:
(1 - 20 of 25)

Pages