Searched for:
(1 - 20 of 34)

Pages

document
Blank, J. (author), Koot, P. (author), Desczka, S. (author), Van Hulst, B. (author)
Rapport in opdracht van Ministerie van Soociale zaken en Werkgelegenheid ism Ecorys Nederland Bv
report 2007
document
Blank, J.L.T. (author), Haerlermans, C.M.G. (author), Koot, P.M. (author), Van Putten, O. (author)
Deze studie, uitgevoerd in opdracht van de RVZ, tracht een inzicht te geven in de relatie tussen schaal, doelmatigheid, kwaliteit en bereikbaarheid van een aantal zorginstellingen in Nederland, op basis van een conceptueel kader, resultaten uit internationaal onderzoek en actuele en historische gegevens over zorginstellingen. Het eindrapport...
report 2008
document
Blank, J.L.T. (author), Haelermans, C.M.G. (author), Van Hulst, B.L. (author)
Het betreft een onderzoek in opdracht van de VO-raad naar innovaties in het voortgezet onderwijs en de verspreiding en determinanten van deze innovaties. Op basis van interviews, een vragenlijst en een economisch model schetsen wij een beeld van innovaties op scholen. In het rapport gaan we in op de definitie van het begrip innovatie en benoemen...
report 2009
document
Koolman, X. (author), Blank, J. (author), Koot, P. (author)
In sommige delen van de overheid speelt de vraag of de verdeling van middelen binnen de overheid wel optimaal is. Investeringen in het onderwijs bijvoorbeeld leveren zowel individueel als maatschappelijk rendement op. Als een land investeert in onderwijs kan dat besparingen opleveren in de bestrijding van criminaliteit, in de uitgaven aan...
report 2009
document
Blank, J.L.T. (author), Dumaij, A.C.M. (author), Haelermans, C.M.G. (author), Van Heezik, A.A.S. (author), Van Hulst, B.L. (author), Koot, P.M. (author)
IPSE Studies heeft een studie verricht naar de meetbaarheid van de productiviteit in de publuieke sector en naar instrumenten om de productiviteit te bevorderen. Uit een uitgebreide literatuurstudie volgt een aantal interessante conclusies. Deze conclusies monden samen met een inventarisatie van beschikbare gegevens uit in een advies voor een...
report 2010
document
Blank, J.L.T. (author), Van Hulst, B.L. (author), Wats, M.G. (author)
Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van een planningsmodel en de daarbij behorende instrumenten voor programmatie en planning van het zorgaanbod in ziekenhuizen in Vlaanderen. Het planningsmodel geeft antwoorden op de vraag wat het optimale programmatie- of planningsniveau is voor de diverse ziekenhuisdiensten, in termen van beddencapaciteit...
report 2010
document
Blank, J.L.T. (author), Bos, J.W.B. (author), Koot, P.M. (author), Balk, B.M. (author)
Dit rapport analyseert de reguleringsmethode van TenneT door de NMa en beantwoordt drie door de NMa voorgelegde vragen. De eerste vraag betreft de mate waarin de huidige reguleringsmethode leidt tot de juiste prikkels voor TenneT om de doelmatigheid van de bedrijfsvoering te bevorderen. De tweede vraag betreft de mate waarin de huidige...
report 2010
document
Blank, J.L.T. (author), Dumaij, A.C.M. (author), Haelermans, C.M.G. (author), Van Heezik, A.A.S. (author), Van Hulst, B.L. (author), Koot, P.M. (author)
Onderhavig onderzoek betreft een literatuurstudie naar krachtige sturingsinstrumenten die de productiviteit in de publieke sector kunnen verbeteren. Hiertoe is een groot aantal internationale en nationale studies geïnventariseerd voor een aantal specifiek sectoren: politie, onderwijs, zorg, openbaar bestuur en de uitvoering van de sociale...
report 2010
document
Blank, J.L.T. (author), Haelermans, C.M.G. (author)
Is een innovatieve school een productieve school? is een van de slotpublicaties van het Innovatieproject van de VO-raad. De vraag is relevant, want bijna alle scholen voor voortgezet onderwijs werken aan innovaties. Maar wordt het onderwijs hier ook beter van? Daarover gaat dit boekje. Het beschrijft de resultaten van een kwantitatieve studie...
report 2011
document
Blank, J.L.T. (author), Eggink, E. (author)
Dit rapport geeft een beschrijving van de belangrijkste ontwikkelingen in de ziekenhuissector tussen 1972 en 2008. In het bijzonder wordt een analyse gemaakt van de productiviteitsontwikkeling. De aandacht is daarbij vooral gericht op de relatie tussen ontwikkelingen in de productiviteit en veranderingen in de institutionele context.
report 2011
document
Blank, J.L.T. (author), Dumaij, A.C.M. (author), Van Hulst, B.L. (author)
De ziekenhuissector staat de komende jaren voor een aantal belangrijke uitdagingen. Zo krijgt de sector te maken met financiële beperkingen, groeiende en veranderende zorgvraag en arbeidsmarktknelpunten. Een belangrijke oplossingsrichting voor de uitdagingen is de verbetering van de (arbeids)productiviteit. Productiviteitsgroei is mogelijk te...
report 2011
document
Urlings, T.H. (author), Blank, J.L.T. (author)
Dit rapport is het eerste in een serie van drie rapporten over de effectiviteit van het Nederlandse veiligheidsbeleid. Het beoogt een raamwerk te ontwikkelen waarmee vragen over effectiviteit kunnen worden beantwoord. Het onderzoek kent drie belangrijke uitgangspunten.
report 2011
document
Blank, J.L.T. (author), Niaounakis, T.K. (author)
In dit rapport worden de belangrijkste ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderwijs tussen 1982 en 2009 gepresenteerd. Centraal staat de relatie tussen institutionele ontwikkelingen en de productiviteitsontwikkelingen.
report 2011
document
Blank, J.L.T. (author), Van Hulst, B.L. (author), Wilschut, J.A. (author)
Menselijke of economische maat in de geestelijke gezondheidszorg is een studie naar de schaal- en diversificatie-effecten in de sector geestelijke gezondheidszorg in de periode 2008-2010. Instellingen die zich alleen bezig houden met ambulante behandeling opereren al vrij snel onder schaalnadelen. De kosten van een ambulante behandeling zijn...
report 2012
document
Blank, J.L.T. (author), Felso, F.A. (author), Van der Aa, R. (author)
Productiviteitstrends in het middelbaar beroepsonderwijs is een studie naar de ontwikkeling in de sector van het middelbaar beroepsonderwijs in de laatste 30 jaar. In deze periode heeft een aantal belangrijke hervormingen plaatsgehad (o.a. invoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs) met iedere keer de gedachte het onderwijs doelmatiger en...
report 2012
document
Dumaij, A.C.M. (author), Blank, J.L.T. (author), Van Hulst, B.L. (author)
In het gepubliceerde onderzoek is voor de periode 2003-2009 nagegaan hoe snel innovaties worden geadopteerd in Nederlandse algemene ziekenhuizen. Twintig innovaties in zes clusters zijn gekozen. Van elke innovatie is het eerste jaar van gebruik uitgevraagd bij een steekproef van 22 ziekenhuizen. De adoptiecurve is geschat voor de innovaties. De...
report 2012
document
Urlings, T.M. (author), Blank, J.L.T. (author)
Benchmark bedrijfsvoering voortgezet onderwijs biedt handvatten voor productiviteitsverbetering in de sector voortgezet onderwijs door middel van verbeteringen in de bedrijfsvoering. Uitgaand van enerzijds de leerlingenaantallen en onvertraagde studierendementen, en anderzijds de kosten, gecompenseerd voor de prijsniveaus, is de...
report 2012
document
Van Hulst, B.L. (author), Blank, J.L.T. (author)
Kosten aan de marge is een onderzoek naar marginale kosten bij alternatieve productbeschrijvingen voor ziekenhuizen. In de studie is de productie van ziekenhuizen bepaald aan de hand van de opbrengsten die voortvloeien uit de productie van DBC’s. De op geld gewaardeerde DBC-productie is gebruikt om een kostenfunctie te schatten. Hierdoor is het...
report 2012
document
Blank, J.L.T. (author), Meesters, A.J. (author)
This paper proposes an alternative class of stochastic frontier estimators. Instead of making distributional assumptions about the error and efficiency component in the econometric specification of a cost function model (or any other model), this class is based on the idea that some observations contain more information about the true frontier...
report 2013
document
Blank, J.L.T. (author), Van Hulst, B.L. (author), Dumaij, A.C.M. (author)
De kostendoelmatigheid is berekend voor alle ziekenhuizen ten opzichte van de beste praktijk ziekenhuizen in 2010 en verklaard aan de hand van 26 beschikbare sturingsvariabelen. Vier variabelen laten effect zien. Een grotere Raad van Toezicht en een kleinere Raad van Bestuur verhogen de kostendoelmatigheid. De aanwezigheid van een bonussysteem...
report 2013
Searched for:
(1 - 20 of 34)

Pages