Searched for:
(1 - 20 of 78)

Pages

document
Tjallema, A.G. (author), Korteweg, A.L. (author)
Door de Deltawet wordt, behalve de bekende afsluitingswerken, ook de versterking van de meeste bestaande zeewaterkeringen voorgeschreven. Hieraan is na de totstandkoming van deze wet op verschillende plaatsen gewerkt. Bekend is echter dat dit nog lang niet overal het geval is. Daarom moet de vraag worden gesteld, welke noodzakelijke...
report 1969
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1972
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1972
document
Koster, J. (author)
report 1972
document
Becht, C.J.G. (author)
Rapport in opdracht van de minister van Verkeer & Waterstaat naar de rivierversterkingen, ingesteld naar aanleiding van vragen t.a.v. de maximale toelaatbare afvoer op de grote rivieren (Rijn, Maas, Waal, IJssel). De "commissie Becht" kwam tot de conclusie dat de riverdijken verzwaard moesten worden voor een afvoer met een kans 1/1250 per jaar,...
report 1977
document
Vrijling, J.K. (author)
De beoordeling van de maatschappelijke aanvaardbaarheid van riskante aktiviteiten heeft twee kanten: enerzijds de maatstaven die de bevolking aanlegt, anderzijds de objectieve methoden ter bepaling van de gevo1gen van ongewenste gebeurtenissen en de kans daarop. Vooral de tweede kant van het probleern zal het werkgebied van de ontwerpende civiel...
report 1980
document
Bakker, N. (author)
Voor een kritische beschouwing van de veiligheid van de kust van Delfland zijn in het kader van de Projectgroep Ter Heyde een groot aantal berekeningen uitgevoerd door de afdeling Kustonderzoek van het district Kust en Zee van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging van de Rijkswaterstaat. De resultaten van de berekingen zijn reeds in de...
report 1981
document
Van de Graaff, J. (author)
De leidraad, die in eerste instantie bedoeld is voor de beoordeling van de veiligheid van duinen als primaire waterkering, is opgebouwd uit de volgende drie hoofdelementen: - Een rekenmodel voor de verwachting van duinafslag tijdens stormvloed. Dit rekenmodel vormt een belangrijk onderdeel van de hierna genoemde toetsingsmethodes (hoofdstuk 3)...
report 1984
document
Rakhorst, H.D. (author)
In nota WWKZ-84.H003 "De veiligheid van de duinen bij Callantsoog in 1983" is aangegeven of in de beschouwde raaien de duinen veilig of onveilig zijn. Tevens is de mate van onveiligheid in m2 aangegeven. Verder is de faalkans van de onveilige duinen bepaald en een schatting gemaakt wanneer de veilige raaien onveilig worden. Deze laatste...
report 1984
document
Vrijling, J.K. (author)
De bereikte resultaten van deze studie zijn: • Grof weg komt het erop neer dat in het geval van onafhankelijkheid voor elke dijk afzonderlijk de optimale hoogte kan worden bepaald. • Indien er naast onafhankelijkheid sprake is van een budgetbeperking dienen alle faalkansen met de zelfde factor te worden verhoogd totdat de verbetering voor het...
report 1984
document
Anonymus, A. (author)
In deze nota zijn voor de dijken in het Usselmeergebied in eersteinstantie veiligheidsnormen bepaald door een landelijke vergelijking van de verschillende gebieden, die worden beschermd door respectievelijk zeedijken, rivierdijken en Usselmeerdijken. Deze normen zijn binnen het Usselmeergebied zelf bijgesteld door een onderlinge vergelijking van...
report 1986
document
Verhagen, H.J. (author)
Door de directie Friesland zijn berekeningen gemaakt naar de deltaveiligheid van deze raaien (notitie ANW 89.37 en notitie ANW 89.46). Aan de DWW is gevraagd om commentaar te geven op de genoemde notities ANW 89.37 en ANW 89.46, alsmede aan te geven op welke wijze de veiligheid van dit deel van Ameland berekend dient te worden. CONCLUSIES Bij de...
report 1989
document
Verhagen, H.J. (author)
report 1989
document
Koster, M.J. (author)
De invloed van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg op de kans op overbelasting van de dijkringen in het benedenrivierengebied. Het doel van deze nota is een globaal overzicht te geven van de nog noodzakelijke dijkverhogingen bij aanleg van een stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. In deze nota wordt de veiligheid van de volgende...
report 1990
document
Anonymus, A. (author)
Beschrijving van de uitvoeringsmethode, de veiligheid en de reddingsmaatregelen te nemen bij het pneumatisch afzinken van een caisson t.b.v. het werk aan de Sluishoofden te Schijndel.
report 1991
document
Klein Breteler, M. (author), Rijke, W.G. de (author)
report 1991
document
Verhagen, H.J. (author)
In dit artikel wordt een aanzet gegeven voor de ontwerpfilosofie voor waterkeringen, uitgaande van het veiligheidsbeginsel. Het primaire doel van iedere waterkering is het keren van water. Dit lijkt een open deur, maar in de praktijk van het ontwerpen van waterkeringen en aanverwante constructies blijkt dat dit primaire aspect vaak door de...
report 1992
document
Anonymous, A. (author)
Het proefproject Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) is een onderdeel van het project Veiligheid Vervoer over Water (VVW). De vraagstelling van het proefproject is: "Welke maatregelen moeten genomen worden om de veiligheid op en om het ARK te waarborgen, rekening houdende met te verwachten ontwikkelingen in de komende 10 jaar?" Hiervoor is een...
report 1992
document
Heins, W. (author), Baaijens, R.C.M.S. (author)
Een tiental beweegbare onderdelen in hoofdwaterkeringen zijn uitgekozen als objecten van studie. De beherende organisaties van deze objecten zijn bezocht en geinterviewd. De interviews zijn gericht geweest op de taken, de procedures en de informatievoorziening, die van belang zijn om een beweegbare waterkering veilig waterkerend te kunnen...
report 1992
document
Meijers, P. (author)
In het rapport wordt kort ingegaan op het mechanisme afschuiven van taludbekledingen. Voor twee veel voorkomende constructies (steenzetting op een dijk en blokkenmat op een kanaaloever) worden ontwerpgratieken gegeven. Hiernaast wordt aandacht besteed aan de sterkte van een teenconstructie, de toe te passen veiligheidsfactoren en de...
report 1994
Searched for:
(1 - 20 of 78)

Pages