Searched for:
(1 - 4 of 4)
document
Mourik, G.C. (author), Klein Breteler, M. (author)
In het huidige onderzoek is bekeken in hoeverre het wenselijk is om de stabiliteit van steenzettingen onder golfaanval te berekenen op basis van de spectrale golfperiode T m-1,0 als karakteristieke maat voor de golfperiode, in plaats van met de piekperiode T p· De definities voor de verschillende periodematen zijn gegeven in bijlage A. Het...
report 2013
document
Mourik, G.C. (author)
Bij het toetsen of ontwerpen van steenzettingen loopt men in specifieke gebieden tegen het probleem aan dat de piekperiode Tp erg groot is ten opzichte van de spectrale periode Tm-1,0 (een normale verhouding is Tp/Tm-1,0 = 1,1). Het vermoeden bestaat dat het berekenen van de stabiliteit met de piekperiode Tp (de standaard gebruikte periodemaat...
report 2012
document
Roskam, A.P. (author), Hoekema, J. (author)
Om te kunnen voldoen aan de in de "Wet op de Waterkering" gestelde voorwaarden voor de berekening van de veiligheid van waterkeringen, zijn verdelingen van extreme waarden nodig van combinaties van parameters op het gebied van onder andere golven, waterstand en wind. Bij deze multivariabele statistiek worden, als randvoorwaarden, de enkelvoudige...
report 1996
document
De Ronde, J.G. (author), Van Marle, J.G.A. (author), Roskam, A.P. (author), Andorka Gal, J.H. (author)
Als de aanstaande nieuwe "Wet op de waterkeringen" van kracht wordt, moet om de vijfjaar een toetsing van de primaire waterkeringen op veiligheid plaatsvinden. Deze toetsing dient op uniforme wijze te gebeuren, zowel wat betreft de ontwerpregels alsook de toepassing van randvoorwaarden, waaronder de hydraulische randvoorwaarden. Hiertoe worden...
report 1995
Searched for:
(1 - 4 of 4)