Searched for: +
(1 - 20 of 22)

Pages

document
Van der Spek, A.J.F. (author), Kruif, A.C. (author), Spanhoff, R. (author)
Hieronder volgen richtlijnen voor het ontwerpen van onderwateren strandsuppleties. Het uitgangspunt voor deze richtlijnen is een optimaal onderhoud van het kustprofiel. Indien andere doelstellingen voorop staan resulteert dit in andere richtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de huidige inzichten in het functioneren van suppleties. Deze...
report 2007
document
Jonker, S.Y. (author), Janssen, G.M. (author)
Bij Rijkswaterstaat en Directoraat Generaal Water liggen op dit moment vraagstukken op het gebied van de implementatie van (Europese) natuurwetgeving en de handhaving van de kustveiligheid. Er moeten afwegingen gemaakt worden op het gebied van de beschermingsplicht van diverse soorten en habitats enerzijds en kustonderhoud en andere activiteiten...
report 2007
document
De Kok, J.M. (author)
De effecten op de kustlijn en andere morfologische gevolgen van de aanleg van de Eijerlandse dam zijn geƫvalueerd, tien jaar na de aanleg in 1995. De dam heeft ruimschoots aan de doelstellingen voldaan: het te suppleren volume, noodzakelijk voor de handhaving van de basiskustlijn van de noordwestkust van Texel, is sterk afgenomen. Vermoedelijke...
report 2005
document
Spanhoff, R. (author), De Keijzer, S. (author), Walburg, A.M. (author), Biegel, E.J. (author)
Het kustvak bij Egmond wordt, evenals dat bij Bergen, frequent gesuppleerd om de positie van de vastgestelde basiskustlijn (BKL) te handhaven. Deze BKL is ter plekke, vanwege de specifieke situatie aldaar, verder zeewaarts gekozen dan in aangrenzende vakken. Bij Egmond moet zo bijvoorbeeld gewaarborgd worden dat de strandboulevard in tact blijft...
report 2004
document
Anonymous, A. (author)
In de nota Kustbalans 1995, de tweede Kustnota, is geconstateerd dat de ligging van de basiskustlijn (BKL) niet overal optimaal is [lit.1]. Volgens alle Provinciale Overlegorganen voor de Kust (POK) kan daardoor onvoldoende worden ingespeeld op regionale behoeften voor natuurlijke dynamiek, veiligheid en recreatie. Deze stelling wordt onderbouwd...
report 2003
document
Lelieveld, R.A. (author)
De kust is een aantrekkelijk gebied om te wonen, te werken of te recreƫren met hoge economische en natuurlijke waarde. Vooral in de kustplaatsen worden veel activiteiten verricht. Een deel van de bebouwing in de Nederlandse kustplaatsen ligt op of voor de waterkering, een gebied waar geen wettelijke veiligheidsnormen gehanteerd worden. Het...
report 2002
document
Aarninkhof, S.G.J. (author), Nipius, L. (author)
report 2001
document
Walhout, T. (author), Kalf, R.B. (author), Walburg, A.M. (author)
In de loop van 2000 zal de derde Kustnota worden uitgebracht. Deze derde Kustnota zal onder andere de balans weergeven van bijna 10 jaar dynamisch handhaven. In verband hiermee is bij RIKZ een evaluatie uitgevoerd van het handhaven van de kustlijn met zandsuppleties in de periode 1990-1998. In deze periode is het kustbeleid uitgevoerd zoals dat...
report 2000
document
Van der Spek, A.J.F. (author)
Onderzoekskader In het kader van het KUST*2000 programma van Rijkswaterstaat wordt onder meer onderzoek gedaan naar de grootschalige en lange-termijn ontwikkeling van de Nederlandse kust. Een goed begrip van de lange-termijn ontwikkeling van onze huidige kust in het verleden is essentieel voor het inzicht in de gevolgen van grootschalige...
report 1999
document
Eertman, R.H.M. (author)
Het project Watersysteemverkenningen (WSV) levert objectieve en kwantitatieve informatie over de fysische, chemische en biologische toestand en het gebruik van verschillende watersystemen in verleden, heden en toekomst. Met behulp van deze informatie ontstaat inzicht in het functioneren van de Nederlandse watersystemen. In dit WSV-rapport wordt...
report 1996
document
Knoester, D. (author)
De nota behandelt de analyse die is uitgevoerd op het JARKUS-bestand en richt zich op de situatie van de Hollandse kust in de periode 1964 tot en met 1986. De nadruk in dit onderzoek ligt op de ontwikkeling in de tijd van lijnen van gelijke hoogte of diepte (isolijnen genoemd). Tevens is het gedrag van brandingsruggen onderzocht. In de eerste...
report 1990
document
Verhagen, H.J. (author)
report 1990
document
Verhagen, H.J. (author)
In het kader van het landelijk kustbeleid is een methode voor het berekenen van de kustlijn ontwikkeld (nota wba-n-90.125). De aldaar beschreven methode wordt hier toegepast voor een aantal kustvakken (Ameland, Callantsoog, Kop van Schouwen). Geconcludeerd wordt dat de gebruikte rekenmethode een redelijk stabiel beeld van de kustlijnligging geeft.
report 1990
document
Verhagen, H.J. (author)
report 1990
document
Roelse, P. (author)
Publieksbrochure met uitleg over het bepalen van kusterosie parameters met uitleg wat daarmee gedaan wordt.
report 1990
document
Anonymus, A. (author)
Discussienota als voorbereiding voor de besluitvorming voor het omgaan met de kust. Keuze uit terugtrekken, selectief handhaven, handhaven en zeewaarts. Verglijking suppleties met harde verdediging. Samenvatting van de onderliggende technische rapporten.
report 1989
document
Stive, M.J.F. (author)
Het beoogde resultaat van deze studie is een voorspel ling te geven van de ligging van de kustlij n in 1990, 1995 , 2000 , 20 10, 2020 , 2050 en 2090 . Niet aIleen het verlangde onderscheidend vermogen in de tijd is groot , ook het verlangde ru imtelijk oplossend vermogen is hoog: van de or de een kilometer. Deze vraagstelling is vooral bepaald...
report 1989
document
Verhagen, H.J. (author)
Langs vrijwel de gehele Nederlandse kust worden zgn. zandgolven aangetroffen. Dit zijn erosieve en aanzandende gebieden die langzaam van zuid naar noord langs de kust trekken. Door deze golven vertoont de kust een cyclisch kustgedrag. De periode van deze golven is groot van 50 - 150 jaar. Kennis van het gedrag van deze golven is belangrijk voor...
report 1989
document
Rakhorst, H.D. (author)
De verschillende factoren, welke het kustgedrag bepalen, worden behandeld. Het kustgedrag van Noord-Holland en Texel wordt verklaard en een voorspelling van de kustontwikkeling tot 2090 bij ongewijzigde hydraulische condities wordt gegeven. Tevens zijn zandbalansen opgesteld. Ondanks het voorkomen van (al of niet stationaire) zandgolven langs de...
report 1989
document
IJnsen, F. (author)
In opdracht van de hoofddirectie van de Rijkswaterstaat dient een beleidsanalytische studie naar de verdediging van de zandige Noordzeekust van Nederland te worden verricht. Dit onderzoek geschiedt in het kader van het landelijke project "Nota Kustverdediging". Via een behandeling door de Tweede Kamer en het Kabinet kan het rijksbeleid op grond...
report 1988
Searched for: +
(1 - 20 of 22)

Pages