Searched for: +
(1 - 20 of 48)

Pages

document
Schukking, W.H.P. (author)
Vergelijkende analyse van de meetgegevens van Breusers en Spaargaren en de ontgrondingsformules van beiden.
report 1968
document
Wiggers, J.B.M. (author)
report 1970
document
Jong, R.J. de (author)
report 1970
document
Heijnen, W.J. (author)
In dit rapport, worden de resultaten besproken van een serie proefnemingen, die in opdracht van het Centrum Onderzoek Waterkeringen zijn uitgevoerd op klei uit enkele dijkbekledingen in verband mat de vaststelling van criteria met betrekking tot de erosiegevoeligheid voor snelstromend water. Op basis van de verkregen inzichten zullen eventueel...
report 1978
document
Pat, M.G.M. (author), Fontijn, H.L. (author), Reinhardt, H.W. (author), Stroeven, P. (author)
Binnen dit onderzoek wordt onder erosie het afslijten van een oppervlak door water en de daarin meegevoerde sedimenten verstaan. Bij bouwwerken in zee kan erosie een verschijnsel van aantasting zijn als water met zand en slib regelmatig langs de konstruktie heen en weer stroomt. De bouw van de pijlerdam in de Oosterschelde was de aktuele...
report 1979
document
V.d. Molen, P. (author)
Met de jaarlijkse kustmetingen kan in een willekeurig kustgedeelte de erosie c.q. sedimentatie berekend worden. De kustraaien die jaarlijks gemeten worden hebben een onderlinge afstand variƫrend van ca. 200-300 m en een lengte van ca. 800 m. In voorliggende notitie wordt met behulp van komputerberekeningen een onderzoek gedaan naar de invloed...
report 1980
document
Van der Wal, M. (author)
De literatuurstudie naar de erosie door retourstroom behandelt in hoofdzaak resultaten van model- en prototypemetingen aan de retourstroom en aan de daardoor veroorzaakte erosie. Een en ander leidt tot een kwalitatieve beschrijving van de erosie door de retourstroom in prismatische vaarwegen, waarvan de bodem en het talud uit niet-cohesief...
report 1981
document
Redeker, F.R. (author), Kollen, J. (author)
In het rapport worden enkele registraties vastgelegd van de onderwater zanddam. Dit zijn de ontwikkeling van de bodemconfiguratie in de tijd en de bodemsamenstelling in oktober '83. De ontwikkeling van de bodemconfiguratie wordt bepaald m.b.v. stortgegevens, lodingen, kuberingen en doorsneden. Daar tussen de lodingen doorgestort werd in de...
report 1983
document
Van Meerendonk, E. (author)
Experimenteel onderzoek naar de erosiebestendigheid van gras op klei. Proeven in de stroomgoot in Lith op de sterkte van een grasmat.
report 1984
document
Bakker, W.T. (author), Smit, E. (author)
Deze nota geeft de tekst van een lezing, gegeven door de eerste auteur bij de start van "Taakgroep 100" van het project "Kustgenese" op 27 januari 1986. Oudere en nieuwere "waarheden" omtrent het kustgedrag, geponeerd door diverse deskundigen worden geevalueerd, zoals de "Waarheid van Edelman": "holle kusten zanden aan en bolle eroderen"....
report 1986
document
Mastbergen, D.R. (author), Kemenade, A.J.M. van (author), Winterwerp, J.C. (author), Pernis, W.J. van (author), Groot, M.B. de (author)
report 1987
document
Johanson, J.C.P. (author)
Gedurende de laatste jaren is schade ontstaan aan de waterkering van de Perkpolder. Deze polder is gelegen in Zeeuws Vlaanderen en de dijk wordt beheerd door het waterschap Hulster Ambacht. De glooiing waar de schade plaatsvindt bestaat uit betonblokken die op klei zijn gelegen. Over grote gedeelten van de waterkering liggen de onderste rijen...
report 1987
document
Laboyrie, J.H. (author), Klein Breteler, M. (author), Verhey, H.J. (author)
Open taludbekledingen die bestaan uit in verband geplaatste betonblokken met gaten, bieden de mogelijkheid vegetatie te doen groeien, waardoor mogelijk een milieuvriendelijke oever kan worden verkregen. In het pioniersstadium van de vegetatie is het evenwel ongewenst dat de gatvulling uitspoelt. Teneinde de relatie tussen waterbeweging en erosie...
report 1988
document
Laboyrie, J.H. (author), Klein Breteler, M. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1988
document
De Ruig, J.H.M. (author)
In het kader van het project 'Kustgenese' is er naar gestreefd een zo betrouwbaar mogelijke zandbalans van de gesloten Hollandse kust op te stellen. De resultaten ervan zullen in deze nota besproken worden. De basis van de balans is een morfologisch databestand, de zogenaamde 'Jarkus'-metingen. Dit zijn jaarlijkse opnames van de hoogte- (duin en...
report 1989
document
Klein Breteler, M. (author)
report 1989
document
Boer, S. (author)
report 1989
document
Verheij, H.J. (author)
report 1989
document
Klein Breteler, M. (author)
report 1989
document
Verhagen, H.J. (author)
Door de directie Friesland zijn berekeningen gemaakt naar de deltaveiligheid van deze raaien (notitie ANW 89.37 en notitie ANW 89.46). Aan de DWW is gevraagd om commentaar te geven op de genoemde notities ANW 89.37 en ANW 89.46, alsmede aan te geven op welke wijze de veiligheid van dit deel van Ameland berekend dient te worden. CONCLUSIES Bij de...
report 1989
Searched for: +
(1 - 20 of 48)

Pages