Searched for:
(1 - 20 of 60)

Pages

document
Stive, M.J.F. (author)
In the first phase of the detailed nodelling of cross-shore sediment transport under random waves a model is constructed which adopts a vertically integrated transport description for sheetflow situations. The formulation of the transport as a function of the instantaneous velocity field is based on the approach of Bailard (1981). This approach...
conference paper 1985
document
De Vriend, H.J. (author)
lecture notes 1998
document
Van Bendegom, L. (author)
Collegedictaat Sectie waterbouwkunde. Basis van sedimenttransportberekeningen, aanpak van Shields.
lecture notes 1971
document
Van Bendegom, L. (author)
Collegediktaat algemene waterbouwkunde: -deel 1: de natuur -deel 2: de techniek (band a en band b)
lecture notes 1967
document
Van Dam, M.G.. (author)
Er is al vele jaren een opmerkelijk gebrek, zowel in het laboratorium als in het veldwerk, aan een betrouwbare methode voor het direkt meten van sediment koncentraties in turbulente stromen. Praktisch alle tot nu toe gebruikte methoden maken gebruik van het onttrekken van een monster, bestaande uit een zand - water mengsel, aan de stroom. Het...
master thesis 1973
document
Boers, M. (author)
Het voorliggende afstudeerverslag geeft de resultaten van een onderzoek naar efemere rivieren met infiltratie. Hierbij is aandacht geschonken aan hydraulica en morfologie. Het onderzoek is onderverdeeld in achtereenvolgens een literatuurstudie, de ontwikkeling van analytische modellen en de ontwikkeling van een numeriek model. Bij het bestuderen...
master thesis 1990
document
Jansen, J.F.P. (author)
Na een algemene inleiding, wordt in hoofdstuk 2 de afgezonken tunnel als bouwwijze behandeld. Omdat de Tigris een zeer groot sedimenttransport heeft, is het baggeren van een afzinkgeul zonder voorzorgsmaatregelen niet mogelijk. Daarom wordt gekozen voor het afzinken binnen de bescherming van een damwand. Het profiel voor deze damwand wordt...
master thesis 1985
document
Van Gent, M.R.A. (author)
The purpose of the investigation which is described in this report, is to contribute to the study of the motion of water and sand in waves and currents. A one-dimensional (vertical) numerical model of oscillatory turbulent flow is used to determine velo city distributions. The so called k-€ model is applied to oscillatory flow over a flat bed,...
master thesis 1991
document
Van Ieperen, H.J. (author)
Nadat in hoofdstuk 1 een beschrijving van een zandvang is gegeven, komt in de volgende twee hoofdstukken de karakteristieke methode dan ook uitgebreid aan de orde, en is dan vooral van belang voor een beter inzicht in het probleem. In hoofdstuk 2 wordt aan de hand van een literatuuronderzoek een aantal schematisaties van de gebruikte...
master thesis 1979
document
Van Koppen, P. (author)
Morfologische berekeningen in de rivierwaterbouwkunde zijn sterk afhankelijk van metingen. Modellen worden geijkt aan de hand van het gemeten sedimenttransport en een zo groot mogelijke nauwkeurigheid wordt hiervan verlangd. Het meten van het zgn. bodemtransport staat in deze studie centraal; in het bijzonder het gebruik van de...
master thesis 1985
document
Dollee, A.W. (author)
Het afstudeerverslag omvat 2 rapporten die nauw met elkaar verbonden zijn, te weten: - een literatuurstudie van de verschillende facetten van de sedimentproductie; - een nadere uitwerking van een methode om die sedimentproductie te bepalen, toegepast op het Djratunseluna gebied, gelegen in Centraal Java.
master thesis 1975
document
Van Zijl, F.P.M. (author)
Na een uitgebreide literatuurstudie is onderzoek verricht naar de mogelijke oorzaken voor het ontstaan en de instandhouding van ontgrondingen benedenstrooms van samenvloeiingen van rivieren. Drie mogelijke verklaringen zijn nader onderzocht. Allereerst de mogelijkheid dat het voorkomen van de ontgrondingen een zelfde oorzaak heeft als het...
master thesis 1988
document
Van 't Wout, A.J. (author)
Bij het doen van voorspellingen op lange termijn met morfologische modellen heeft men te maken met sterk variërende randvoorwaarden (b.v. golfhoogte, getij stroming). Als men bijvoorbeeld het jaarlijkse sedimenttransport in een gebied langs de kust wil bepalen moeten eigenlijk al deze variaties van de randvoorwaarden, in de berekeningen worden...
master thesis 1993
document
Van der Sman, R.J. (author)
In rivierbochten treedt een spiraalstroming op, die ervoor zorgt, dat in alluviale rivieren een dwarshelling ontstaat. Hierdoor wordt de buitenbocht diep en de binnenbocht ondiep. Voor vele menselijke, in rivieren plaatsvindende aktiviteiten is het noodzakelijk het diepteprofiel van de rivier te kennen. Te denken valt aan scheepvaart en de bouw...
master thesis 1993
document
Smit, E.S.P. (author)
In deze notitie wordt in beginsel een beschouwing gegeven van de invloed die zeegaten hebben en hadden op het Hollandse kustlijnbeeld. De resultaten van dit onderzoek dienen een onderdeel te vormen van een sediment langs- en -dwarstransportmodel voor de gehele Hollandse kust. In dat kader leek het de auteur bij de aanvang van het huidige...
master thesis 1987
document
Kleef, M.J. (author)
Vanaf de eerste plannen voor Maasvlakte II is één van de aandachtspunten 'Bouwen met de natuur' geweest. 'Bouwen met de natuur' houdt in dat er wordt uitgegaan van de materialen en de krachten die in de natuur aanwezig zijn. Het draait hierbij om het losse beweeglijke materiaal zand en de krachten, die op het materiaal werken, zoals krachten...
master thesis 1996
document
Kerssens, P.J.M. (author)
Diffusie van materiaal in stromend water vindt plaats als gevolg van de turbulente beweging van het waxer. dit manifesteert zich in een streven naar het afvlakken van concentratieverschillen met als gevolg uitwisseling van vaste stof en een veranderend lokaal sedimenttransport door veranderende lokale concentraties. In het algemeen zal transport...
master thesis 1974
document
Langen, R. (author)
In dit rapport is een studie verricht naar de geldigheidsgebieden van enkele sedimenttransport formules.Een sedimenttransport formule geeft de relatie tussen de hydraulische omstandigheden en het sedimenttransport. Over het algemeen wordt de relatie gegeven met dimensieloze parameters. De meeste formules hebben slechts een beperkte theoretische...
master thesis 1978
document
Akkerman, G.J. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1998
document
Akkerman, G.J. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1998
Searched for:
(1 - 20 of 60)

Pages