Searched for:
(21 - 40 of 388)

Pages

document
Anonymus, A. (author)
Het Deltaprogramma Rivieren heeft als doel het formuleren van een integrale lange termijnaanpak, voor de Maas en voor de Rijntakken, waarin de integrale (ruimtelijke) opgaven en oplossingsrichtingen voor het rivierengebied voor de lange termijn (2100) benoemd zijn en de sleutelkeuzes voor de inrichting vastgelegd. Waterveiligheid en...
report 2011
document
Anonymus, A. (author)
Het IJsselmeergebied heeft een belangrijke functie voor de waterhuishouding van Nederland (waterafvoer en watervoorziening) en de inrichting ervan is van grote invloed op de beveiliging van de omgeving tegen overstroming. Het gaat om een uniek waterlandschap, met grote cultuurhistorische waarde. Het biedt ruimte voor wonen, recreatie en allerlei...
report 2011
document
Anonymus, A. (author)
Een maatschappelijk vraagstuk als de toekomst van de zoetwatervoorziening vraagt om een nieuwe manier van samenwerken en besluitvorming. Regio's, watergebruiksfuncties, kennisinstellingen, bedrijfsleven en het rijk hebben elkaar hard nodig om de ambitie van een duurzame zoetwatervoorziening samen waar te maken. Vroegtijdige samenwerking tussen...
report 2011
document
Anonymus, A. (author)
1 The Swiss Strategy for Adaptation to Climate Change (Probst Thomas, Hohmann Roland, Koellner-Heck Pamela) 2 Adaptation to Water-Related Disasters Caused by Extreme Weather Conditions (Takara Kaoru) 3 The Application of Macro Scale Distributed Hydrological Model in Runoff Simulation of JiaLingJiang River Basin (Junliang Jin, Guoqing Wang,...
report 2011
document
Anonymus, A. (author)
De MKBA richt zich op de kosten en baten van maatregelen die tot doel hebben om de kans op een overstroming te reduceren. Voor de dijken die het achterland direct beschermen tegen grootschalige overstromingen vanuit de kust, rivieren en meren (de zgn. A-keringen) zijn economisch optimale beschermingsniveaus berekend. Daarnaast zijn de kosten in...
report 2011
document
Anonymus, A. (author)
Het Deelprogramma Kust van het Deltaprogramma (verder aangeduid als Deltaprogramma Kust) heeft tot doel te verkennen wat nodig is voor een toekomstbestendige kust, die het aangrenzend binnenland duurzaam en (kosten)efficiënt verdedigt tegen overstroming vanuit zee en die tevens ruimte biedt aan behoud en ontwikkeling van functies in de kust. Het...
report 2011
document
Anonymus, A. (author)
Risicodossier van de Planstudie Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Sheet 0; Memo horende bij oplevering risicodossier - Sheet 1; Detailrapport risicodossier RWS, conform aangeleverd dossier d.d. 07 november 2011 - Sheet 2; Detailrapport risicodossier DHV&Iv-Infra - Sheet 3; Score kwantificering risico's - Sheet 4; Lists - betreft gebruikte data voor...
report 2011
document
Anonymus, A. (author)
De opdracht voor het deelprogramma Zoetwater is het verkennen van strategien voor een duurzame zoetwatervoorziening in Nederland. Dit is inclusief het inventariseren van (infrastructurele) maatregelen die hiervoor nodig zijn. Dit moet in 2014 leiden tot een deltabeslissing1 met de nieuwe strategie voor de zoetwatervoorziening in Nederland voor...
report 2010
document
Anonymus, A. (author)
Samenvattingen van de plannen van aanpak van de verschillende aanachtsgebieden van het Deltaprogramma.
report 2010
document
Anonymus, N.N. (author)
De Kaderrichtlijn Water heeft tot doel de oppervlaktewateren –waaronder ook overgangswater en kustwater- en het grondwater in de Europese Unie te beschermen en te verbeteren en het duurzaam gebruik van water te bevorderen. De doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water moeten op 22 december 2015 zijn bereikt. Deze termijn kan onder bepaalde...
report 2009
document
Anonymus, N.N. (author)
De Kaderrichtlijn Water heeft tot doel de oppervlaktewateren - waaronder ook overgangswater en kustwater - en het grondwater in de Europese Unie te beschermen en te verbeteren en het duurzaam gebruik van water te bevorderen. De doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water moeten op 22 december 2015 zijn bereikt. Deze termijn kan onder bepaalde...
report 2009
document
Anonymus, N.N. (author)
In the last decade, the Fourth National Policy Document on Water Management (Vierde Nota waterhuishouding), the Water Management in the 21st Century Advisory Committee (Commissie Waterbeheer 21e eeuw) and the National Administrative Agreement on Water (Nationaal Bestuursakkoord Water) represented an important impulse for water management. With...
report 2009
document
Anonymus, N.N. (author)
De beleidsnota start met een beschrijving van het gebied, zodat de reikwijdte helder is. De vier pijlers onder het beleid uit deze nota worden daarin beschreven. Het gaat daarbij om (water-)veiligheid, zoetwatervoorziening, ecologie en ruimtelijke inrichting. In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de uitgangspunten en het relevante bestaande...
report 2009
document
Anonymus, N.N. (author)
De Kaderrichtlijn Water heeft tot doel de oppervlaktewateren - waaronder ook overgangswater en kustwater - en het grondwater in de Europese Unie te beschermen en te verbeteren en het duurzaam gebruik van water te bevorderen. De doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water moeten op 22 december 2015 zijn bereikt. Deze termijn kan onder bepaalde...
report 2009
document
Anonymus, N.N. (author)
Beleidspland voor het waterbeheer in volledige breedte voor de jaren 2009-2015. Uitwerking van de voorstellen van de 2e Deltacommissie (Cie Veerman). Watervisie en hoofdlijnen waterveiligheidsbeleid. Ruimtelijke aspekten van water, duurzame watervoorziening voor Nederland. Uitwerking in Stroomgebiedbeheerplannen (deze zijn als afzonderlijke...
report 2009
document
Anonymus, N.N. (author)
Nota beleid ten aanzien van de bescherming van Nederland tegen overstromen; benodigde sterkte van dijken en waterkeringen (inclusief de zandige duinen kust). Algemeen veiligheidsbeleid. Kans op overstromingen. Noodmaatregelen, rampenbeheersing
report 2009
document
Anonymus, N.N. (author)
Het BPRW gaat over de grote wateren in Nederland. Wateren die heel verschillend zijn en uiteenlopende functies vervullen voor mens en natuur. Wateren die tegelijkertijd sterk met elkaar samenhangen en – in lijn met het rapport ‘Samen werken met water’ van de Deltacommissie 2008 en de kabinetsreactie daarop – als systeem moeten worden benaderd....
report 2009
document
Anonymus, A. (author)
Addenda, errata en uitvoeringsrichtlijnen bij het Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTYV 2006).
report 2009
document
Anonymus, A. (author)
Om waterwoningen als volwassen product op de markt te kunnen zetten heeft de bouwpraktijk behoefte aan een Handreiking met uitleg hoe de ‘landregels’ van het Bouwbesluit (en aangestuurde NEN-normen) uitgelegd kunnen of dienen te worden in geval van drijvend bouwen of peilbestendig bouwen. Dit raakt ook aan rekenregels voor constructieve...
report 2009
document
Anonymus, A. (author)
Samenvatting van waterkwaliteitsstudie t.b.v. de planstudie Vokerak-Zoommeer.
report 2009
Searched for:
(21 - 40 of 388)

Pages