Searched for:
(21 - 40 of 167)

Pages

document
Douven, W.J.A.M. (author), Goichot, M. (author), Verheij, H.J. (author)
This document presents a set of Best Practice Guidelines for road development and rehabilitation in the Mekong floodplains of Cambodia and Viet Nam. The guidelines are developed under the ‘Roads and Floods’ project1. The guidelines are based on the review of local practice, international experience, and case study results. They are intended for...
report 2009
document
Douven, W. (author), Goichot, M. (author), Verheij, H. (author)
This document presents a set of Best Practice Guidelines for road development and rehabilitation in the Mekong floodplains of Cambodia and Viet Nam. The guidelines are developed under the ‘Roads and Floods’ project1. The guidelines are based on the review of local practice, international experience, and case study results. They are intended for...
report 2009
document
Meijers, P. (author)
In this Delft Cluster work package “Bijzondere Belastingen” (CT01.21) the consequences of an accident with the transport of explosion hazardous goods are considered: BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) and gas explosion. These phenomena have a low probability of occurrence, but might have immense consequences. Therefore, a...
report 2009
document
De Temmerman, L.M.J. (author), Van Meurs, G.A.M. (author)
In het kader van het Delft cluster onderzoeksprogramma Wetlands onderzoekt ‘Biotools’ methoden om de concentratie gesuspendeerd materiaal in een zoetwateromgeving versneld te laten bezinken door toevoeging van biologische additieven (biosedimentatie) en polysacchariden die flocculatie teweeg brengen waardoor gesuspendeerd slib sneller bezinkt ...
report 2009
document
Venmans, A. (author)
Dit rapport bevat de beschrijving en resultaten van tests ontworpen om de inhoudelijk correct werking van MRoad v2.1 aan te tonen. Hiertoe zijn benchmarks gedefinieerd waarvan de uitkomst buiten MRoad om is bepaald. De resultaten van MRoad zijn vergeleken met de benchmarks. De benchmarks hebben betrekking op: Correcte MSettle invoer:...
report 2009
document
Bouma, G. (author), Janssen, S. (author), Hommes, S. (author), Otter, H. (author), Reijs, T. (author), Woestenburg, A. (author)
In deze deelrapportage wordt de tweede pilot van het project Delta: "Zuidwest-Brabant, Reigersbergsche polder en Zuid-Beverland", beschreven en Geëvalureerd. Deze tweede pilot heeft het karakter van een 'validatie pilot' binnen het Leven met Water project Delta. De activiteiten die in de eerste pilot Tholen/St. Philipsland zijn uitgevoerd, zijn...
report 2009
document
Hommes, S. (author), Otter, H. (author), Reijs, T. (author), Janssen, S. (author), Bouma, G. (author)
Voor u ligt de eindrapportage van het Leven met Water project 'Delta' richt zich op de wijze waarop belanghebbenden optimaal kunnen worden betrokken bij de planvorming voor het waterwaterbeheer in de Zuidwestelijke Delta en hoe hiermee een proces van 'social learning' kan worden doorlopen. In de Delta zijn diverse ontwikkelingen en studies...
report 2009
document
Steenbergen, R.D.J.M. (author), Lentzen, S.S.K. (author), Koopman, A. (author)
In dit TNO rapport is een Standaard RekenMethode voor Trillingen (SRM-T) ontwikkeld om het trillingsrisico als gevolg van passerende treinen al in een vroeg stadium te kunnen inschatten.
report 2009
document
Van den Ham, G. (author)
SLIQ2D is een quasi-2D computerprogramma waarmee het optreden voorspeld kan worden van een verwekingsvloeiing ofwel een instabiliteit van een onderwatertalud ten gevolge van verweking, gegeven de taludhelling, relatieve dichtheid en materiaaleigenschappen van het zand. Dit programma is in 1994 door Grondmechanica Delft ontwikkeld deels in...
report 2009
document
Corzo Perez, G.A. (author)
This book presents the investigation of different architectures of integrating hydrological knowledge and models with data-driven models for the purpose of hydrological flow forecasting. The models resulting from such integration are referred to as hybrid models. The book addresses the following topics: A classification of different hybrid...
doctoral thesis 2009
document
Goorden, N. (author), Hakvoort, H. (author), Van der Krogt, R. (author)
In opdracht van Vitens is in 2005 een koppeling ontwikkeld op basis van de modelcodes van Modflow en Sobek. Deze koppelingssoftware is getest in pilot gebied Wierden, onderdeel van het Regge-stroomgebied (Gehrels en Hakvoort, 2005). De resultaten van de test wezen uit dat de ontwikkelde software een krachtig instrumentarium is dat inzetbaar is...
report 2009
document
Bonte, M. (author)
Het Markermeer is meer ‘climate proof’ dan het IJsselmeer en heeft onder het huidige waterbeheer minder last van verzilting als gevolg van klimaatverandering, zeespiegelstijging en veranderende hydrologie van de Rijn dan het IJsselmeer. Dit blijkt uit een modelstudie waarbij water en chloride dynamisch in de tijd zijn gesimuleerd....
report 2009
document
Mastbergen, D.R. (author)
Dit rapport betreft de eindrapportage van Delft Cluster project WP 04 43 11, Stabiliteit Oevers bij verdieping Waterbodem, in Ontwikkeling Wetlands, dat vier jaar heeft gelopen en thans is afgerond met budgetten in het kader van BSIK en eigen “matching” speurwerk van Deltares. In het verleden is in het kader van het onderzoek Storten van Zand...
report 2009
document
Van Thiel de Vries, J.S.M. (author)
Large parts of The Netherlands are protected from flooding by a narrow strip of sandy beaches and dunes. The aim of this thesis is to extend the existing knowledge of dune erosion during storm surges as it occurs along the Dutch coast. The thesis discusses: • A large scale dune erosion experiment to obtain better insight in near dune...
doctoral thesis 2009
document
Vastenburg, E.W. (author)
In dit rapport is een meetplan beschreven voor monitoring van de bresvorming en taludontwikkeling tijdens zandwinning. De beschrijving vindt plaats in het kader van het Delft Cluster werkpakket ‘Oeverstabiliteit bij verdieping waterbodem’. Het plan moet dienen als basis voor een concreet plan zodra er zich een concrete mogelijkheid voordoet om...
report 2009
document
Pruiksma, J.P. (author), Kruse, H.M.G. (author)
The pull back operation is the most important stage of horizontal directional drilling (HDD). The cost of jammed pipelines, damaged pipelines and the costs for additional measures during and after the pull back operation can be considerable. Recently in the Netherlands several problems occurred during the pull back operation at some locations...
report 2009
document
Monteagudo, D.H. (author)
In the last times, infiltration facilities to reduce the load on the drainage systems have been introduced in many urban areas. These facilities allow water to infiltrate or to drain depending of the level it reaches in the ground. It results easy to conclude that this infiltrating and draining process is likely to be controlled in real time so...
report 2009
document
Boderie, P. (author), Van Kessel, T. (author), De Boer, G. (author)
In deze studie is een computermodel voor het Markermeer opgezet, ingeregeld en gevalideerd. Het model beschrijft dynamsch de stroming van water, waterpeilen, golven en slib in het water en in de bodem. Het model is gecalibreerd voorde periode augustus 2007 - april 2008 en gevalideerd voor de periode daarna tot september 2008. In deze periode...
report 2009
document
Visschedijk, M.A.T. (author), Temmerman, L.M.J. (author)
De toepasbaarheid van recente zettingsmodellen in MSettle 8.2 is geëvalueerd, door toetsing aan metingen op de A2 verbreding nabij Vinkeveen. De dikke veenlaag is daar versneld samengedrukt door gebruik van verticale drains en tijdelijke voorbelasting. Naast weggenomen overhoogte is op een deel ook voorbelast door tijdelijke onderdruk (BeauDrain...
report 2009
document
Breedeveld, J. (author)
In onderliggend rapport wordt onderzocht in welke mate de verschillende rekenmodellen, die in de dagelijkse praktijk worden toegepast om de mate van de omgevingsbeïnvloeding door een ophoging te voorspellen, het werkelijke grondgedrag dat tijdens en na de uitvoering van de BRICOR-ophoging is gemeten kunnen voorspellen. In het onderzoek zijn, in...
report 2009
Searched for:
(21 - 40 of 167)

Pages