Searched for:
(25,381 - 25,400 of 26,278)

Pages

document
De Bruyn, L. (author)
In het hierna volgende afstudeerwerk is een globaal ontwerp gemaakt voor een stormvloedkering in de Zeeschelde nabij Antwerpen. De kering heeft tot hoofddoel het beschermen van het gebied rondom de tijrivier. Het verslag is in drie delen gesplitst, n.l.: deel I): Vooronderzoek waaruit blijkt dat voor een afdoende bescherming van het...
master thesis 1984
document
De Jong, P.G.T. (author)
master thesis 1984
document
Hagemeijer, P.M. (author)
Het vakgebied dat binnen deze problematiek bestaat is dermate groot en gespecialiseerd dat in deze scriptie niet op alle aspecten gedetailleerd ingegaan kan worden. Het zwaartepunt in dit verslag valt op wervelgeïnduceerde beweging van slanke constructies in een uniforme stroming. Omdat de beschrijving van dit fysisch gebeuren dermate moeilijk...
master thesis 1984
document
Hack, H.R.G.K. (author)
This thesis describes an investigation of the possibilities to measure ground-mass and especially joint parameters (joint direction and joint density) for engineering purposes by means of seismic waves. Therefore a literature study and a field investigation in the United Kingdom were done. The results show that seismic wave behaviour in one...
master thesis 1984
document
Lucassen, R.J. (author)
This report deals with the physical experiments on scour underneath submarine pipelines, carried out as part of the MaTS project on the stability of submarine pipelines. Moreover, these experiments, which have been carried out in the laboratory for fluid mechanics of the Department of Civil Engineering of the Delft University of Technology, are...
master thesis 1984
document
Vegt, E. (author)
Wanneer een oliepijpleiding die zich in water bevindt op zodanige wijze beschadigd wordt dat er een opening in de wand van de leiding ontstaat, zal ten gevolge van meerdere mechanismen lekkage van olie optreden. Eén van deze mechanismen is de uitwisseling van olie en wat er in de leiding ten gevolge van het dichtheidsverschil van beide...
master thesis 1984
document
Kouwenhoven, N.W.M. (author)
In een tijd waarin de stagnerende economie ook aan het havengebeuren niet ongemerkt voorbij gaat is de gemeente Rotterdam van plan de komende vier jaar voor ongeveer f1 miljard te investeren in de infrastructuur van de Rotterdamse haven. Door deze investeringen zal Rotterdam zijn concurrentiepositie t.o.v. de kleinere buitenlandse havens moeten...
master thesis 1984
document
Ouwerkerk, R. (author)
Dit afstudeerontwerp betreft het algemene ontwerp van een oeververbinding tussen Kruiningen en Perkpolder in de Westerschelde. Uit vier alternatieven, te weten een brug, een lange doorgaande tunnel, een combinatie van bruggen en tunnels en een combinatie van twee tunnels is als oplossing gekozen een lange doorgaande tunnel, met een lengte van 4...
master thesis 1984
document
Hoefsloot, F.J.M. (author)
In een oude uiterwaard langs de linker IJsseloever ligt de stadswijk "De Hoven" welke beschermd wordt tegen hoge rivierstanden door een zomerkade, thans bandijk. Er zitten drie coupures in de banddijk. De huidige waterkering voldoet niet aan de nu geldende normen m.b.t.: - kruinshoogte - ligging van gas-, waterleiding, electriciteit-, PTT-kabel...
master thesis 1984
document
Smit, J.P. (author)
Voor de Delflandse kust zijn vele plannen ontwikkeld ten behoeve van kustuitbreiding, gedacht moet worden aan "Nieuwduinen" van de Stevingroep, "Dorp in Zee" van Polyzathe en "Westduinen" van Cadèl en Ten Velden. Het Zuid-Hollandse Statenlid R.E. Waterman lanceerde een plan dat alle voorgaande plannen omvat. Dit is de gedachte van een "integraal...
master thesis 1984
document
Goetjaar, R.R.J. (author)
Deze studie heeft betrekking op de kwaliteit van lozingswater (retourwater) bij de berging van baggerspecie in een grootschalige locatie op de Maasvlakte, ook wel het "Slufterplan" genoemd, in het kustgebied bij Voorne. Wat betreft de locatie van de berging is er sprake van een viertal varianten, te weten: varianten I, Ir en III t.p.v. de...
master thesis 1983
document
Franse, J. (author)
master thesis 1983
document
Duit, G.A. (author)
master thesis 1983
document
Meijers, P. (author)
In dit verslag is het resultaat neergelegd van het ontwerp van een stuw in de Narmada (in India). Deze stuw maakt deel uit van een veel groter project namelijk het bevaarbaar maken van de Narmada. Na een globale uiteenzetting van de totale situatie wordt het probleem beperkt tot het bevaarbaar maken van een deel van de rivier. Hiervoor zijn een...
master thesis 1983
document
Ton, P. (author)
In deze studie is een ontwerp gemaakt van een scheepstrap voor tweebaksduwvaart in het kanaal Bocholt-Herentals (B). Daartoe zijn eerst een aantal alternatieven opgesteld voor deze scheepstrap en wel schutsluis, spaarbekkensluis, lift, dwars- en langshelling en pente d'eau. Van deze alternatieven zijn vervolgens de minimum afmetingen en de voor...
master thesis 1983
document
Rijper, R.P. (author)
The hydrodynamic coefficients of a sand-roughened horizontal cylinder have been determined for various values of the relative roughness and relative gap height between the cylinder and the plane boundary. The Morison equation was used to describe the inline force signal. The transverse force was analysed with respect to the peak values during a...
master thesis 1983
document
Linnekamp, H.M. (author)
Sinds de mens in staat is de natuur naar zijnhand te zetten, heeft hij dit naar hartelust gedaan. Hoe minder hij in staat was de gevolgen op langere termijn te overzien, hoe méer de directe gevolgen op de voorgrond traden. Dit geldt op vele gebieden, ook op het gebied van de waterbouwkunde. De Rijn is een fraai voorbeeld van dergelijk handelen....
master thesis 1983
document
Heijboer, B. (author)
Om het golfklimaat in een haven, of algemener in de nabijheid van obstakels te bepalen, is kennis nodig van de diffraktie-effecten. Dit geldt vooral als de obstakels van dezelfde grootte-örde zijn of groter als de golflengte van de ongestoorde, invallende golf. Er bestaan verschillende methoden om het diffraktie-patroon in de nabijheid van...
master thesis 1983
document
Hoefsloot, F.J.M. (author)
De Boven-IJssel neemt een bijzondere plaats in bij de morfologische studie. In 1969 is in dit stuk IJssel namelijk de bochtafsnijding bij Rheden-De Steeg tot stand" gekomen". Met betrekking tot de morfologische gevolgen is dit een zeer interessant stuk IJssel. Aan de bochtafsnijding zijn reeds meerdere studies gewijd. Dit werd o.a. in 1970...
master thesis 1983
document
Holthuijsen, R.J. (author)
In de uitwerking van deze opdracht wordt een haven ontworpen waarbij alleen de technische aspecten worden bekeken. De planologische aspecten zoals behoeftebepaling en belangenafweging worden achterwege gelaten in verband met de afstudeerspecialisatie. Er is aangenomen dat de haven plaats moet bieden aan 2000 tot 2500 jachten en dat de haven...
master thesis 1983
Searched for:
(25,381 - 25,400 of 26,278)

Pages