Searched for:
(25,421 - 25,440 of 26,245)

Pages

document
Bosselaar, G.J. (author)
Aan de westkust van Zuid Korea, 60 km. ten zuiden van Incheon, ligt rond de Asan Baai een gebied, dat door de Koreaanse regering is bestemd voor grootschalige industriele ontwikkeling, zie fig. 1.1. Centraal in deze plannen staat de afsluiting van de Asan Baai. Achter de geplande afsluiting, die voorzien zal worden van een schutsluis, is een...
master thesis 1982
document
Bazelmans, F. (author), Rademaker, C. (author)
master thesis 1982
document
Bosselaar, G.J. (author), Bijlsma, A.C. (author)
Dit rapport richt zich op het systematisch tot stand brengen van een schetsontwerp voor de werken in de monding van de Asan Baai. Na een algemene verkenning van Korea in hoofdstuk 2, bevat hoofdstuk 3 meer op de Asan Baai toegespitste gegevens en randvoorwaarden. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de gevolgde ontwerpmethodieken en de eisen en...
master thesis 1982
document
Van Bladeren, C. (author)
In dit rapport wordt verslag gegeven van het onderzoek naar het gedrag van het grondwater in de alternatieve waterkering de kistdijk. Dit ontwerp behelst een waterkering ten behoeve van een (energie) spaarbekken en moet in staat zijn een waterstandsverschil van 23.30 m te keren. Het oppervlak van het bekken is 55 km2. Het project wordt...
master thesis 1982
document
Van Houwelingen, M.C. (author)
master thesis 1982
document
Walta, O.J. (author)
Onderzoek naar kunstwerken om grote hoogteverschillen in scheepvaart kanalen te overbruggen, zoals scheepsliften, hellende vlakken en hoge schutsluizen. Als case is het probleem bij Strépy-Braquengnies in het Canal du Centre in België uitgewerkt.
master thesis 1982
document
Van Driel, J.P. (author)
Berekend wordt de respons van een pijpleiding op een tweedimensionaal golfveld. De invloed van kortkammigheid en de gemiddelde voortplantingsrichting van het golfveld t.o.v. de pijp wordt bepaald. De resultaten zijn numeriek uitgewerkt.
master thesis 1982
document
Freling, W. (author), Van Hagen, B. (author)
master thesis 1982
document
Ferguson, A. (author)
Reeds sedert vele jaren wordt er door enige Rijnduwvaartrederijen, enkele hoogoven- en staalbedrijven in het Ruhrgebied en de gemeente Rotterdam bij de bevoegde autoriteiten aangedrongen-op het toestaan van 6-baksduwaart op het Nederlandse deel van de vaarroute Europoort - Ruhrgebied. Momenteel mag- op dit traject met niet meer dan 4 duwbakken...
master thesis 1982
document
Koopmans, W.F. (author)
In verband met het onderzoek naar de eutrofiëringsbestrijding van het Gooi- en Eemmeer is in deze studie gezocht naar betrouwbare afvoergegevens van de Eem over de jaren 1975 t/m 1979. Daarbij is naar voren gekomen dat de Eem zich er niet voor leent om op gemakkelijke wijze het afvoerverloop te bepalen, vandaar dat het onderzoek zich heeft...
master thesis 1982
document
Bruins, M.A. (author)
Bij onderzoekingen met betrekking tot sedimenttransport onder invloed van golven en/of stroom, .is het wenselijk te beschikken over een'meetsysteem, waarmee in een willekeurig punt boven het zandbed de momentane en eventueel de gemiddelde zandconcentratie kan worden bepaald. Bij onderzoek naar bijv. het opwervelmechanisme aan de bodem is het...
master thesis 1982
document
Van der Hooning, G.C. (author)
Voor de nieuw te bouwen haven in Kelantan, West Maleisië, moet een golfbreker ontworpen worden. Daarvoor is allereerst gekeken naar het golfklimaat. Na een vergelijking van verschillende.bronnen is gekozen voor het gebruik van de K.N.M.I. gegevens. Vervolgens is met de CERC-formule een schatting gemaakt van het zandtransport, waaruit blijkt dat...
master thesis 1982
document
Blonk, J.J. (author)
master thesis 1982
document
Dorigo, J. (author), Mensert, M. (author)
master thesis 1982
document
Boetes, R. (author)
master thesis 1981
document
Bulters, L.J.M. (author)
In dit verslag is een studie gemaakt van de uitvoering van een kunstmatig eiland in de Beaufort Sea, in het noordwesten van Canada. Hoofdstuk 1 behelst een korte beschrijving van het ontwerp, zoals dit in het eerste deel van het afstudeerwerk is uitgewerkt, en in hoofdstuk 2 zijn de hoeveelheden uitgetrokken. Hoofdstuk 3 behandelt de uitte...
master thesis 1981
document
Stouten, P.J. (author)
Appendices bij het rapport: (1) Historie en ontwikkeling van het poldedisticts Veluwe en de Veluwse Bandijk, (2) De Gelderse IJssel.
master thesis 1981
document
Stuifbergen, J.A.M. (author)
Het doel van deze studie is het analyseren van over de diepte gemiddelde reststromen t.g.v. het getij in een prismatisch kanaal. Ten behoeve hiervan is een rekenmodel ontwikkeld en zijn in het laboratorium proeven gedaan om dit rekenmodel te toetsen. Reststromen zijn in deze studie gedefinieerd als tijdonafhankelijke stromen, welke o.a. worden...
master thesis 1981
document
Bruins, M.A. (author)
Bij de bepaling van de ontwerphoogte van een waterkering is naast de ontwerpwaterstand de golfoploophoogte een belangrijk gegeven. Met betrekking tot de golfoploophoogte zijn in het verleden vele onderzoekingen gedaan aan de hand van modellen. Deze modelproeven werden uitgevoerd met regelmatige golven, bij gebrek aan geschikte golfopwekkers. Pas...
master thesis 1981
document
Sietsma, J. (author)
master thesis 1981
Searched for:
(25,421 - 25,440 of 26,245)

Pages