Searched for:
(25,541 - 25,560 of 26,290)

Pages

document
Vrijhof, A.J. (author)
In de baai van Saldanha (Zuid-Afrika) is een golfbreker van zand gebouwd. Deze golfbreker heeft tot doel de ertsoverslaginstallaties te beschermen tegen golfaanvallen. Deze golfbreker is zodanig georiënteerd dat geen langstransport optreedt, waarbij men is uitgegaan van een oriëntatie parallel aan de golfkammen zoals deze de kust naderen. Ten...
master thesis 1980
document
Van Heteren, J. (author)
Het doel van het in dit rapport beschreven onderzoek is een bijdrage te leveren aan het golfrichtingsonderzoek. Daartoe wordt in dit rapport een techniek aangegeven waarbij de partiële Fouriersom wordt berekend van het richtingsspectrum per frequentie en, eveneens per frequentie, de parameters van een model van dit spectrum worden geschat....
master thesis 1980
document
Vermaas, H. (author)
In het kader van het afstudeerwerk voor, het ingenieursexamen van de Technische Hogeschool te Delft, is bij de vakgroep, Vloeistofmechanica een onderzoek verricht betreffende beddingvormen bij zandtransport. Het onderzoek kan globaal worden omschreven als (i) Onderzoek naar de invloed van de gootbreedte op de beddingvormen die op een alluviale...
master thesis 1980
document
Nederend, H. (author)
Een paalrij bestaat uit naast elkaar aangebrachte vertikale palen of balken en staat als geheel loodrecht op de kust. De geometrie van paalrijen (in bovenaanzicht) komt overeen met die van stenen strandhoofden. Het primaire doel van paalrijen is het reduceren van het langstransport, waardoor een eventuele erosie wordt verminderd of een aanwas...
master thesis 1980
document
Koster, R.Ph. (author)
master thesis 1980
document
Franken, W.A.G. (author)
master thesis 1980
document
Schaap, D.M.A. (author)
In juni 1977 heeft de NV. Nederlandse Gasunie na vijf jaar onderhandelen een contract afgesloten voor de levering van vloeibaar aardgas (LNG) door de Algerijnse staatsmaatschappij Sonatrach. Dit contract is in combinatie met de Duitse firmás Ruhrgas AG en Salzgitter Ferngas GmbH gesloten. Te beginnen omstreeks 1984 zal gedurende twintig jaar...
master thesis 1980
document
Elorche, M. (author)
In de omgeving van Jijel, een stadje in Algerije, dat ongeveer 200 km ten oosten van Algiers aan de kust ligt, wordt een industrie-complex gebouwd. Het transport van en naar dit complex zal hoofdzakelijk door schepen van maximaal 125.00 d.w.t. verricht worden. Voor deze schepen moeten laad- en losvoorzieningen geconstrueerd worden. De precieze...
master thesis 1980
document
Van Harten, K. (author), Van Drosthagen, P. (author)
master thesis 1980
document
Kooiman, J.P. (author)
Het doel van het onderhavige onderzoek is om te bekijken wat er zoal zou moeten gebeuren om het Julianakanaal geschikt te maken voor tweebaks-duwvaart (185x11,4m2) en of deze aanpassing, die uiteraard geld gaat kosten, wel rendabel zou zijn. In het hoofdontwerp beschouwen we alleen de technische aspecten van het geheel, d.w.z. -de kanaal- en...
master thesis 1980
document
Neerken, S. (author)
Doelstelling van dit onderzoek is geweest na te gaan in welke mate waterkracht bij de huidige energie-situatie (1980) al of niet toepasbaar (rendabel) is binnen Nederland. Wij hebben hier alleen kleine natuurlijke vervallen tot onze beschikking (H < ca. 20 m), waardoor reeds een afbakening zich aftekent: lage-vervalcentrales. Het uiteindelijke...
master thesis 1980
document
Cornelisse, A.C. (author)
De stormvloedkering in de monding van de Oosterschelde zal na voltooïng passeerbaar dienen te zijn voor de scheepvaart. Dit is op vele manieren te realiseren. Twee ervan zullen in het hoofdonderzoek nader worden onderzocht n.l. een schutsluis en één of enkele scheepvaartopeningen. Passeren van de kering door de schutsluis is, in normale...
master thesis 1980
document
Zuidweg, F.H. (author)
master thesis 1979
document
Soerjadi, R. (author)
Dispersie wordt in dit rapport gedefinieerd als de verstrooiing van een wolk van deeltjes veroorzaakt door een stochastisch spreidingsmechanisme. In veel gevallen kan het dispersie-proces bij benadering warden beithreven door een differentiaalvergelijking, ook wel genoemd de dispersie-vergelijking. Zo'n vergelijking is in 1972, met behulp van...
master thesis 1979
document
Zwart, O. (author)
Voor een experimentele driegreep met twee onafhankelijk werkende lineaire pneumatische motoren worden een aantal besturingen ontworpen en onderzocht. Deze besturingen worden met geminiaturiseerde pneumatische logikakomponenten opgebouwd. De drie meest eenvoudige besturingen ondergaan, tesamen met de hand een aantal testen, waaruit blijkt dat het...
master thesis 1979
document
Van der Most, H. (author)
Het rapport "Literatuuronderzoek bij een hoog voorland" bevat een systematische weergave van de bestaande kennis van het gedrag van golven in een bepaalde ondiepte-situatie. Die situatie betreft een tamelijk vlak, relatief hoog liggend voorland voor een kust met daar boven een geringe waterdiepte, en wel het gebied vanaf de lijn waar de golven...
master thesis 1979
document
Bakker, H.W. (author)
master thesis 1979
document
Faber, I. (author)
master thesis 1979
document
Hamer, D.G. (author), Hamer, F.C. (author)
Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in welke mate golven worden gegenereerd als gevolg van golfoverslag over een dichte damkonstruktie. Daarbij is zowel amplitude- als frekwentie-informatie van belang. Getracht wordt een relatie te vinden tussen de inkomende golven en het gegenereerde golfbeeld achter de dam.
master thesis 1979
document
Kalkhoven, P. (author)
master thesis 1979
Searched for:
(25,541 - 25,560 of 26,290)

Pages