Searched for:
(41 - 60 of 186)

Pages

document
Anonymous, A. (author)
Case study along the Adriatic sea to investigate biodiversity.
report 2003
document
Anonymous, A. (author)
In de winter van 2002-2003 waren er drie ijsperiodes van 09 t/m 31 december, van 07 t/m 15 januari en van 17 februari t/m 02 maart. In deze drie periodes zijn 46 ijskaarten via e-mail en Internet www.infocentrum-binnenwateren.nl gepubliceerd. • Een ijsperiode is gedefinieerd, als een periode van tenminste vijf aaneengesloten dagen, waarop van...
report 2003
document
Anonymous, A. (author)
In January 2002 HR Wallingford published the results of work undertaken on behalf of P&O Ports Limited and the Port of London Authority to investigate the effects of dispersion of fine material arising from dredging and reclamation activities associated with the proposed London Gateway Port (Reference 1). Further plume modelling results,...
report 2003
document
Anonymous, A. (author)
Op 15 januari 1996 is de Wet op de waterkering in werking getreden. DezeWet schrijft voor dat de waterkeringbeheerder iedere vijf jaar aan GedeputeerdeStaten dient te rapporteren over de algemene waterstaatkundige toestand vande primaire waterkeringen in zijn beheersgebied. Gedeputeerde Statenrapporteert vervolgens aan de Minister van Verkeer en...
report 2003
document
Anonymous, A. (author)
De huidige spuicapaciteit in de Afsluitdijk is onvoldoende om het huidige peilbeheer van het IJsselmeer goed te kunnen handhaven. Dit zal in de toekomst nog moeilijker worden door de (verwachte) verdere stijging van de zeespiegel en toename van de piekdebieten van de IJssel. In het kader van een vergroting van de bestaande spuicapaciteit in de...
report 2002
document
Anonymous, A. (author)
In voorliggend rapport wordt de recent ontwikkelde analysetechniek gebruikt om dichtheden en verspreiding van de Alk/Zeekoet te beschrijven. Alk (Alca torda) en Zeekoet (Uria aalge) worden in het rapport zeekoet genoemd. Een belangrijke nieuwe aanvulling op de analyses is de mogelijkheid om dichtheden inclusief standaardfout te berekenen voor...
report 2002
document
Anonymous, A. (author)
Cobras Manual
report 2002
document
Anonymous, A. (author)
De hydraulische randvoorwaarden voor de Nederlandse primaire waterkeringen worden elke vijf jaar vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat. Deze randvoorwaarden zijn buitengaats van havens afgegeven. Om de primaire waterkeringen die rondom de haven liggen te kunnen toetsen op veiligheid, is een vertaling nodig van de hydraulische...
report 2002
document
Anonymous, A. (author)
HR Wallingford was commissioned by The Rural Research Institute of the Korea Agricultural and Rural Infrastructure Corporation to carry out various studies relating to the final closure of the Saemangeum project offshore dikes currently under construction on the western coastline of South Korea. In addition to the numerical modelling of the...
report 2002
document
Anonymous, A. (author)
Bezwijken is het optreden van een bezwijkmechanisme waarbij een bezwijkmechanisme wordt gedefinieerd als breuk, vormverandering, verlies van samenhang of schade aan (onderdelen) van de dijk, als gevolg van belastingen of belastingeffecten die de sterkte overtreffen, waardoor de capaciteit om water te keren nadelig kan worden beïnvloed. Een...
report 2002
document
Anonymous, A. (author)
Toekomstige ontwikkelingen zoals klimaatverandering en zeespiegelstijging leiden ertoe dat de waterhuishouding in het IJssel- en Vechtgebied (drastisch) zal veranderen. Het IJsselmeerpeil stijgt (WINmaatregel), de IJssel en de Vecht gaan meer water afvoeren en er wordt meer neerslag verwacht. Indien geen maatregelen genomen worden zullen als...
report 2002
document
Anonymous, A. (author)
Development of a decision support system and analysis of retention options along the lower Rhine river.
report 2002
document
Anonymous, A. (author)
The general objective of the FRHYMAP project was to integrate within a single mesoscale basin, the transboundary Alzette river basin, the various aspects concerning flooding events, reaching from the hydro-climatological analysis of field data to the risk assessment of socio-economic impacts, taking into account past and future climate and...
report 2002
document
Anonymous, A. (author)
The objective of this project was to evaluate the beneficial effects of wetlands on flood risk reduction and water quality improvement in the Rhine. The analysis of wetland effects on flood risk reduction aimed at evaluating whether the position of a wetland in the basin – upstream or downstream – will influence the added value of the wetlands...
report 2002
document
Anonymous, A. (author)
Design handbook for he application of strong water permeable geotextiles in road and hydraulic engineering applications. Typar is a registered trademark of DuPont. Includes design and installation requirements. Typar is a thin, thermally bonded, water permeable nonwoven geotextile made from polypropylane filaments. Publication year estimated
report 2002
document
Anonymous, A. (author)
Cluster analysis of 30 species of invertebrates in the neighbourhood of breakwaters.
report 2002
document
Anonymous, A. (author)
This manual was inspired by the success of two comprehensive restoration projects undertaken on the Rivers Cole and Skerne which were led by the RRC’s predecessor, The River Restoration Project, on behalf of key UK environmental organisations and the riparian owners. The projects demonstrate a range of practical river restoration techniques from...
report 2002
document
Anonymous, A. (author)
In deze deelnota worden de volgende thema's behandeld voor de huidige situatie, de autonome ontwikkeling en de bijdragen die het Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) project beoogt: - Het ruimtegebruik in het haven- en industriegebied. Hier komt niet alleen het ruimtetekort voor de economische groei aan de orde, maar ook de ruimtevraag vanuit de...
report 2001
document
Anonymous, A. (author)
In de winters van 1997-1998.1998-1999 en 1999-2000 is er geen ijs van enige betekenis geweest. waar de scheepvaart hinder van heeft ondervonden.* De winter van 2000-2001 was er één aaneen gesloten ijsperiode van 17 t/m 24 januari 2001. In deze periode zijn 4 ijskaarten uitgegeven. Deze ijskaarten waren tevens beschikbaar op internet http://www...
report 2001
document
Anonymous, A. (author)
The annual mean discharge of the Old Brahmaputra reduced from about 700 m3/s during the mid seventies to about 400 m3/s at the end of the nineties. Because of the on-going deterioration of the. oft-take, the Old Brahmaputra does not convey fresh water originating from the Jamuna during the lean season. By then the minor Jinjiram river, which...
report 2000
Searched for:
(41 - 60 of 186)

Pages