Searched for:
(41 - 60 of 167)

Pages

document
Feddema, A. (author)
Door grond horizontaal belaste palen komen voornamelijk voor als in een talud van een ophoging op slappe grond palen worden geplaatst, of wanneer een ophoging wordt aangebracht naast reeds geïnstalleerde palen in een fundering. Als gevolg van de ophoging zal de slappe grond verticaal zetten en ook horizontaal verplaatsen. Deze horizontale...
report 2006
document
Zwanenburg, C. (author), Lehnen, C. (author)
Eén van de belangrijke onderdelen van het Delft Clusteronderzoek ‘Duurzame onderhoudsstrategie voor voorzieningen op slappe bodem’ is het maken van een afweegmodel. Met het model kan de meest optimale maatregel worden bepaald voor het opnieuw ophogen van de openbare ruimte in woonwijken. Een belangrijk onderdeel van het afweegmodel voor het...
report 2006
document
Van Ruijven, J. (author)
Het opstellen van een richtlijn of methodiek om op basis van de projecteigenschappen de omvang en samenstelling van grondonderzoek te bepalen. Vertrekpunt is bestaande infrastructuur die wordt onderhouden of gereconstrueerd. De Richtlijn Grondonderzoek is bedoeld als controle- of toetsmiddel voor de hoeveelheid en type grondonderzoek op wegen in...
report 2006
document
Egyed, C.E.G. (author), Visser, H. (author)
In het kader van het DOS-onderzoek naar onderhoud van wegen op slappe bodem, wordt er een afweegmodel ontwikkeld om te kijken welke constructie het beste is bij het ophogen van wegen. Hierin wordt een afweging gemaakt tussen de volgende ophoogmaatregelen: - traditioneel ophogen met ‘zwaar’ materiaal; - ophogen met toepassing van lichtgewicht...
report 2006
document
Van Vliet, M.T.H. (author)
report 2006
document
Van Eekelen, S.J.M. (author)
De maatschappij stelt nieuwe eisen aan wegenbouw. De verkeersdoorstroming moet maximaal en de verkeershinder moet minimaal zijn. De aanleg moet dus sneller en er moet minder onderhoud nodig zijn. Bovendien wordt met nieuwe contractvormen de verantwoordelijkheid hiervoor bij de aannnemer gelegd. Hiermee worden innovatieve wegconstructie-methoden...
report 2006
document
Mastbergen, D.R. (author)
In de “Blik op de toekomst” van de CUR commissie C130 is gesteld dat kennisontwikkeling in de komende jaren zich zou moeten richten op de volgende doeleinden: - verbetering van de kwantificering van de invloed van baggermaterieel en baggermethode op de taludvorming, dus ook op de inscharing, als functie van de grondopbouw, waardoor onzekerheden...
report 2006
document
De Rijk, S. (author)
Ten behoeve van de landelijke belangenbehartiging zoekt VEWIN naar, voorstellen voor maatregelen om de doelen ten aanzien van grondwater als drinkwaterbron te behalen. Kiwa Water Research heeft in dit rapport de maatregelen uitgewerkt voor de aanpak van puntbronnen die stedelijke grondwaterwinningen bedreigen. Vervuilingsbronnen die stedelijke...
report 2006
document
Praktijkonderzoek Randstadrail: in dit rapport worden 3 metingen uitgewerkt: Overzicht metingen: Het is de bedoeling om drie verschillende type metingen uit te voeren, namelijk: Type meting Doel meting: - Gronddrukmeting - Meten van de belastingtoename in de Holocene kleilagen net buiten de groutschil als gevolg vanconsolidatie van kleilagen en...
report 2006
document
Van Zutphen, F. (author), Van Veen, M. (author), Witmond, B. (author), Voogt, S. (author), Vervoort, K. (author)
Dit document is een van de resultaten van fase 2a van het project Wetlands in het IJsselmeer. Fase 2a richt zich op de haalbaarheid en het draagvlak voor herinrichting van het IJsselmeer. Stichting Wetlands heeft wetenschappelijk onderzoek verricht naar de huidige en toekomstige problemen in het IJsselmeergebied bij ongewijzigd beleid voor...
report 2007
document
Molenaar, D.J. (author), Van Der Meer, P.Q.D. (author), Middeldorp, F.M. (author)
De Engineering van deze instrumentatie is gebaseerd op de informatie als omschreven in de volgende documenten: * Basisprojectplan F540 'RandstadRail', kenmerk: PLATFORM GPB_BPP_04_1441, versie 04 d.d. 17 oktober 2005 *Onderzoeksplan RR (versie 2, 30 juni 2006).doc Onderzoeksplan: Beheerst zakkingen – RR: De aanleg van RandstadRail in Rotterdam...
report 2007
document
Vink, J. (author), Klaver, G. (author), Joziasse, J. (author)
This report describes the application of the BioChem-DSS, being developed in the EU KP6-programme AquaTerra, BASIN R3 work package, with the aim to assist in the definition and improvement of management options for the Meuse region. A case study was carried out in a flood plain site of the river Dommel, a tributary to the Meuse. The present T0...
report 2007
document
Mischgofsky, F.H. (author)
Vrijwel alle ingenieursbureaus in de GWWsector zijn al jaren actief bezig met het verbeteren van kennismanagement (KM). Toch bestaat het gevoel bij de meest betrokkenen dat het aanzienlijk effectiever en efficiënter kan. Dit was de reden voor ONRITraverse en Delft Cluster om medio 2003 een Community of Practice (CoP) “Kennismanagement binnen de...
report 2007
document
Jonker, A. (author)
Deze publicatie geeft een overzicht van eisen te stellen aan paalmatrassystemen. Deze veelbelovende techniek is in de afgelopen jaren een aantal malen in Nederland toegepast. Deze publicatie kan gezien worden als een aanvulling/uitbreiding van CUR-rapport 2002-7. Voor het rekenkundig ontwerp en de hierbij te beschouwen aspecten bestaan een...
report 2007
document
Vervuurt, A.H.J.M. (author), Galanti, F.M.B. (author), Wubs, A.J. (author), Van den Berg, A.C. (author)
Background Nowadays goods which are sensitive for explosion are transported along alternative routes that exclude tunnels. These are mostly secondary roads. The transport along these alternative roads has many disadvantages, such as the safety along the route, the air- and noise pollution along the road and the higher transport costs. Therefore,...
report 2007
document
Zhang, G. (author)
doctoral thesis 2007
document
Cirkel, D.G. (author), Vink, C. (author)
Voorliggende pilot study van het project Stedelijk Waterbeheer en Drinkwaterwinning heeft tot doel de in de eerste fase van het project verworven inzichten en ontWikkelde methoden 1 te toetsen aan de praktijk. De keuze van de pilot locatie is gebaseerd op de nabijheid en omvang van stedelijk gebied in het intrekgebied van de winning Heumensoord....
report 2007
document
Vink, C. (author), Leunk, I. (author)
In dit rapport is de opzet en calibratie van een grondwatermodel van de omgeving van pompstation Borgharen beschreven. Het uiteindelijke doel van de modellering is om inzicht te geven in de toekomstige ruwwaterkwaliteit van Pompstation Borgharen en de daarmee verbonden risico' s. Realisering van deze doelstelling vereist dat de...
report 2007
document
Cirkel, D.G. (author)
In deze rapportage wordt een beschrijving gegeven van het geohydrologische systeem en de opzet en calibratie van een grondwatermodel van de omgeving van pompstation Heumensoord. Pompstation Heumensoord is gelegen in Gelderland, tegen de zuidrand van de stad Nijmegen. De ondergrond van het gebied rond het pompstation bestaat uit (in de...
report 2007
document
Blom, J.A.H. (author), Van Nieuwenhuijzen, L. (author), Peters, D.J. (author)
Dit rapport is een onderdeel van het Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen. Het betreft onderzoek op deelplan 7.3 naar de kennisleemte omtrent de bijdrage van klemming aan de stabiliteit van steenbekledingen onder golfaanval. Het beschrijft de trekproeven en schuifproeven die in het veld zijn uitgevoerd ter verificatie van het...
report 2007
Searched for:
(41 - 60 of 167)

Pages