Searched for:
(41 - 60 of 167)

Pages

document
Basta, C. (author)
In 2004, the Major Accidents Hazards Bureau of the Joint Research Centre of the European Commission launched the “Land Use Planning Including MAHB and NEDIES” research programme, in the context of which most of the research collected in this book was conducted. The focus of the investigation was on the different methods developed by Member...
doctoral thesis 2009
document
Mosselman, E. (author), Luxemburg, W. (author), Solomatine, D. (author), Zwanenburg, C. (author), Vrouwenvelder, T. (author)
This document reports the progress of Delft Cluster project CT04.30 "Safety against flooding" till June 2009. Fundamental knowledge from the project has resulted in a large number of scientific publications, PhD theses and MSc theses. Work package A 1 in particular has resulted in high-profile scientific publications, immediately awarded with...
report 2009
document
Molenaar, D.J. (author)
Om te bepalen of bij trillingsveroorzakende activiteiten hinder van personen optreedt, wordt, bij het ontbreken van een wettelijk kader, over het algemeen gebruik gemaakt van SBR richtlijn B {6}. In SBR B worden streefwaarden en dus geen grenswaarden gegegeven, waarbij redelijkerwijs mag worden aangenomen dat normaal gesproken geen hinder...
report 2009
document
Molenaar, D.J. (author)
In de eerste tranche van Delft Cluster (DC1) is een uitgebreid onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van trillingsvoorspellingen. Dit heeft inzicht opgeleverd over de betrouwbaarheid van modellen, de onzekerheid over invoerparameters, de rol van modelleerder en de stochastiek van de praktijk. In dit werkpakket is een poging gedaan deze kennis...
report 2009
document
Molenaar, D.J. (author), Weerheijm, J. (author), Vervuurt, A. (author), Burggraaf, H. (author), Roekaerts, D. (author), Meijers, P. (author)
Verkeerstunnels en overkapte wegen (landtunnels) komen de milieukundige en stedenbouwkundige inpassing ten goede en maken meervoudig ruimtegebruik in de stad mogelijk. Het aantal tunnels en overkappingen groeit dan ook. Dit maakt het vervoer van explosiegevaarlijke stoffen en onder hoge druk vervoerde gassen steeds moeilijker, want tankwagens...
report 2009
document
Brouwer, M. (author), Luiten, H. (author), Willems, M. (author)
De Rekenkamercommissie van het Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer heeft TNO gevraagd drie fysieke projecten door te lichten op hun procesgang. De drie onderzochte projecten zijn: Herinrichting Archimedesweg (2003-2006); Sloop/nieuwbouw Multifunctioneel Centrum Joubertstraat (1998 – heden) en Sanering en Herontwikkeling Polderweggebied (1990-heden),...
report 2009
document
Braat, C.C.M. (author), Landwehr, J.C. (author), Lambert, J.W.M. (author)
Grondwaterstandsveranderingen brengen knelpunten en kansen met zich mee. Om een betere globale inschatting te kunnen maken zal een effectenanalyse methode hulp bieden. In dit rapport is een effectenanalysemethode uitgedacht voor grondwaterstandsverandering. Het doel van deze studie is het geven van een aanzet en richting voor het uitwerken van...
report 2009
document
Verheul, M.R.A. (author), Joziasse, J. (author), Klaver, G.T. (author), Van der Meulen, E.S. (author)
In het stroomgebied van de Geul wordt al sinds de Middeleeuwen intensieve mijnbouw bedreven. Als gevolg van transport en hersedimentatie van bodemmateriaal dat rijk is aan zware metalen en het "lekken" van zware metalen uit de afvalbergen van de mijnen in België komen ook nu nog verhoogde concentraties aan zware metalen voor in de Geul. Dit...
report 2009
document
Kai, C. (author)
Coastal zones which are known as the interface between continents and oceans are vital and important to human beings because a majority of the world's population live in such zones (Nelson, 2007). Coastal systems are among the most dynamic and energetic environments on earth and they are continuously changing because of the dynamic interaction...
report 2009
document
Witmond, B. (author), Van Meurs, G. (author), Lenselink, G. (author), Lambert, J. (author), Koning, R. (author), Betsema, M. (author), Verbeek, S. (author), Sas, H. (author)
Stichting Wetlands in het IJsselmeer heeft de afgelopen jaren gefungeerd als aanjager van het debat over het IJsselmeergebied. Dit vanuit de onderkenning dat er in de Zuiderzeewerken een nieuwe slag gemaakt dient te worden, omdat zich nu trends en behoeften aandienen die bij de conceptie van de Zuiderzeewerken, honderd jaar geleden, niet kenbaar...
report 2009
document
De Rijke, Q.C. (author)
Behind the tunnel boring machine (TBM) the rings form a tunnel lining that is embedded in grout and soil. The TBM exerts a normal force, a bending moment and a shear force on the lining. The tunnel rings behind the TBM experience a load through the grout, ground and ground water, but the ground also acts as a support medium. A ring that has just...
report 2009
document
d'Haese, N. (author)
In dit verslag worden de volgende onderwerpen behandeld: - De oprichting van het innovatieprogramma PSIBouw: de context, de doelstellingen en de opzet van het programma. - Start van het project transitiemonitoring: aanleiding, uitgangspunten en doelstelling. - Verslag eerste ronde transitiemonitoring: theoretische achtergrond, indicatoren en...
report 2009
document
Runhaar, J. (author), Jalink, M.H. (author), Hunneman, H. (author), Witte, J.P.M. (author), Hennekens, S.M. (author)
Binnen het project 'Nadere Uitwerking Natura 2000', dat door KWR in opdracht van het Ministerie van LNV is uitgevoerd, is onder meer gewerkt aan de bepaling van de ecologische vereisten van habitattypen. Dit rapport vormt de inhoudelijke verantwoording van dat deel van het onderzoek.
report 2009
document
Visschedijk, M.A.T. (author), Trompille, V. (author)
This is the user manual for MSetuser manual tle, which is being developed by Delft GeoSystems, a Deltares company. MSettle is a dedicated tool for predicting soil settlements by external loading. MSettle accurately and quickly determines the direct settlement, consolidation and creep along verticals in two-dimensional geometry. GeoDelft has been...
report 2009
document
Heerdink, R. (author), Broers, H.P. (author)
De Europese regelgeving op het gebied van grondwater (Grondwater Richtlijn) is gericht op het aantonen van trendomkeringen. Binnen het werkpakket TREND2 uit het Aquaterra-project (zie bijlage A en bijlage B) zijn technieken ontwikkeld voor trendanalyse. Deze technieken zijn toegepast op verschillende studiegebieden in Europa. Binnen dit...
report 2008
document
Zwolsman, J.J.G. (author)
Deltares werkt momenteel in opdracht van RWS-Waterdienst aan de opzet van het project "Klimaatbestendigheid van Nederland Waterland". In dit project wordt onderzocht wat de klimaatbestendigheid is van het hoofdwatersysteem van Nederland. In het project staan twee vragen centraal: 1. Waar liggen de omslagpunten die leiden tot een ander...
report 2008
document
Bouma, J.J. (author)
Deze rapportage is tot stand gekomen vanuit het project ‘Delta – Participatie en Social Learning in de Delta’, Werkpakket 2 – Werkvormen en Instrumenten. Deze rapportage vormt deelresultaat 4 en bevat de volgende elementen: - Overzicht beschikbare werkvormen en instrumenten - Methode voor toepassing werkvormen en instrumenten - Verslag over...
report 2008
document
Bakker, I.J.I. (author), Klaver, G.T. (author), Jansen, S. (author), Joziasse, J. (author), Van der Meulen, E.S. (author)
Transport van verontreinigingen gebonden aan slib kan een belangrijk deel uitmaken van het totale transport van deze stoffen. Het kan hierbij gaan om grote hoeveelheden die bovendien grensoverschrijdend verplaatst kunnen worden, en grote ecologische effecten teweeg kunnen brengen. Voor een goede inschatting van (ecologische) effecten en van de...
report 2008
document
Roelofsen, F. (author), Goorden, N. (author)
Deze rapportage bevat de beschrijving van de afzonderlijke modellen en is om die reden opgebouwd uit 5 delen. Deel I beschrijft de totstandkoming van de geo(hydro)logie van de ondergrond. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen Pleistoceen en Holoceen waarbij het Holoceen zowel regionaal als ook in meer detail lokaal is gemodelleerd. Het...
report 2008
document
Roelofsen, F. (author)
Sinds 1916 wordt in het centrum van Delft grondwater onttrokken. In de loop van de jaren is de hoeveelheid gestaag toegenomen. In 1966 is aan DSM Gist vergunning verleend om 13,5 m3 per jaar te ontrekken. De situatie is echter veranderd, DSM Gist heeft aangegeven het grondwater niet meer nodig te hebben. Delft de omliggende gemeenten en andere...
report 2008
Searched for:
(41 - 60 of 167)

Pages