Searched for:
(41 - 60 of 79)

Pages

document
Karssen, B. (author), Wang, Z.B. (author)
report 1993
document
Bilse, D.P. (author)
report 1993
document
Wang, Z.B. (author), Fokkink, R.J. (author), Karssen, B. (author)
report 1993
document
Steijn, R.C. (author), Hartsuiker, G. (author)
report 1992
document
Karssen, B. (author), Wang, Z.B. (author)
report 1991
document
De Groot, S.J. (author), De Bruyne, R.H. (author), Van der Valk, L. (author)
Dit is het tweede deel van een onderzoek naar het transport van mollusken in het Hollandse kustgebied, aan de hand van bodemmonsters uit de ondiepere kustzones (tot een diepte van iets meer dan - 20 meter NAP (fig. 2) en aanspoelingen van mollusken op het strand. Uit dit onderzoek blijkt onder meer, dat het moiluskenonderzoek zoals nu uitgevoerd...
report 1991
document
Hoozemans, F.M.J. (author)
report 1991
document
Steijn, R.C. (author)
report 1991
document
Wang, Z.B. (author)
report 1991
document
Zitman, T.J. (author)
report 1990
document
Roelvink, J.A. (author), Stive, M.J.F. (author)
report 1989
document
Stive, M.J.F. (author), Eysink, W.D. (author)
report 1989
document
Hartsuiker, G. (author)
report 1989
document
Dillingh, D. (author)
In 1990 is de sterkte van het systeem van waterkeringen van ons land tegen de bedreiging door de zee op zgn. delta-veilig niveau gebracht. Deze veiligheid zal echter onder druk komen te staan door de huidige morfologische ontwikkelingen van onze kust, waarbij zeespiegelrijzing een belangrijke rol speelt. Om het verkregen veiligheidsniveau te...
report 1989
document
Ribberink, J.S. (author)
report 1989
document
Knoester, D. (author), Baarse, G. (author), Kuik, A.J. (author), Louisse, C.J. (author)
Het doel van de discussienota 'Kustverdediging na 1990' is het voorbereiden van beleidskeuzen met betrekking tot de landelijke aanpak van de kustverdediging. Een groot aantal afwegingen en keuzen speelt hierbij een rol. Het is noodzakelijk het gehele scala aan mogelijkheden te vertalen in een aantal goed gedefinieerde beleidsalternatieven. Deze...
report 1989
document
Verhagen, H.J. (author), Van Rossum, H. (author)
De grote civiele werken langs de Nederlandse kust zijn onder te verdelen in een viertal categorien, deze worden per categorie in dit rapport besproken. Ten aanzien van de havendammen van IJmuiden,, Scheveningen en Hoek van Holland kan geconstateerd worden dat deze het brandingsstroomtransport "lokaal" beïnvloeden. "Lokaal" is in dit verband aan...
report 1989
document
Verhagen, H.J. (author)
Langs vrijwel de gehele Nederlandse kust worden zgn. zandgolven aangetroffen. Dit zijn erosieve en aanzandende gebieden die langzaam van zuid naar noord langs de kust trekken. Door deze golven vertoont de kust een cyclisch kustgedrag. De periode van deze golven is groot van 50 - 150 jaar. Kennis van het gedrag van deze golven is belangrijk voor...
report 1989
document
Rakhorst, H.D. (author)
De verschillende factoren, welke het kustgedrag bepalen, worden behandeld. Het kustgedrag van Noord-Holland en Texel wordt verklaard en een voorspelling van de kustontwikkeling tot 2090 bij ongewijzigde hydraulische condities wordt gegeven. Tevens zijn zandbalansen opgesteld. Ondanks het voorkomen van (al of niet stationaire) zandgolven langs de...
report 1989
document
Stolk, A. (author)
In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van het zandsysteem van de Nederlandse kust. Het doel van deze beschrijving is om beknopt de bestaande kennis over de vorm, de processen en de ontwikkelingen van de Nederlandse kust, inclusief de invloed van het menselijk handelen, weer te geven. Voor deze beschrijving is gebruik gemaakt van de ...
report 1989
Searched for:
(41 - 60 of 79)

Pages