Searched for:
(61 - 80 of 386)

Pages

document
Anonymus, N.N. (author)
report 2003
document
Anonymus, A. (author)
The coastal team of Delta Marine Consultants [DMC] have taken the initiative to develop a new concrete armour unit for application on breakwaters and shore protections. Following the preliminary model tests conducted at DMC, 2-D hydraulic model tests have been carried out at Delft Hydraulics in October 2002. The experimental set-up and test...
report 2003
document
Anonymus, A. (author)
Het kabinet heeft eind 1999 gekozen voor beperkte groei van de luchthaven Schiphol op de huidige locatie voor de korte en middellange termijn. Om te bepalen of een luchthaveneiland op de lange termijn een alternatief voor de huidige Schiphol-locatie zou zijn, besloot het kabinet de haalbaarheid hiervan verder te onderzoeken aan de hand van een...
report 2003
document
Anonymus, A. (author)
Beschrijft de berekeningsmethoden en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de hydraulische randvoorwaarden en geeft voor elk dijkringgebied de hoogwaterstanden (de zogenaamde toets- en rekenpeilen). Voor de zee en estuaria zijn ook de golfrandvoorwaarden opgenomen. Op de bijgeleverde CD-ROM staat het PC-programma Hydra 2001. Hiermee is het...
report 2002
document
Anonymus, A. (author)
Het kabinet heeft zich voorgenomen in 2002 een beleidslijn voor de kust uit te brengen. Naar integraal kustzonebeleid zet de belangrijkste kustvraagstukken op de beleidsagenda en nodigt uit om hierover een discussie aan te gaan. Op basis van deze discussie zal het kabinet een standpunt innemen. De beleidsagenda gaat in op onderwerpen die op...
report 2002
document
Anonymus, A. (author)
Summary of the Dutch coastal zone policy for the years 2000-2001
report 2002
document
Anonymus, A. (author)
Hoofdlijnen van het kabinetsbeleid t.a.v. water in de komende eeuw. Aanpak van wateroverlast en watertekort, relatie tussen ruimte en waterbeleid, kennisontwikkeling en financiering.
report 2000
document
Anonymus, A. (author)
Kabinetsstandpunt inzake ruimte voor de rivier; anders omgaan met water; standpunt t.a.v. de nota waterbeleid 21e eeuw.
report 2000
document
Anonymus, A. (author)
De druk op de kust vanaf land en vanaf zee neemt toe. Rekening wordt gehouden met klimaatverandering, met name een versnelde zeespiegelstijging. Dit vergt in de toekomst bredere en sterkere waterkeringen. Vanaf land wordt de kust steeds meer gebruikt door functies die de nog beschikbare ruimte in de kust voor verbreding van de waterkeringen...
report 2000
document
Anonymus, A. (author)
In de studie die dit rapport beschrijft, wordt verkend hoe groot de (bedrijfs)economische gevolgen zouden kunnen zijn. Resultaten zijn in kaart- en tabelvorm gepresenteerd. Andersoortige gevolgen zoals slachtoffers, emotionele schade en angst, milieuschade of schade aan landschap, natuur of cultuurhistorie zijn niet in beschouwing genomen....
report 2000
document
Anonymus, A. (author)
Evaluation on mitigation of natural disasters, mainly floods, in Central Vietnam, results of the findings of the mission, policy planning, disaster response, sustainability, donor response, prioritized list of mitigation projects, empowerment of communities that live with floods,
report 2000
document
Anonymus, A. (author)
De TAW heeft een methode ontwikkeld voor het bepalen van overstromingskansen en met succes de bruikbaarheid getoetst op vier dijkringgebieden. Op basis hiervan adviseert de TAW u om in een periode van twee jaar de overstromingskans van alle 53 dijkringgebieden te laten berekenen en de meest urgente kunstwerken aan een nadere inspectie te laten...
report 2000
document
Anonymus, A. (author)
Set of data to be used to verify wave software, especially the SWAN package. Includes also a verification calculation.
report 2000
document
Anonymus, A. (author)
De in Europees verband vastgestelde Kaderrichtlijn Water moet in Nederland via diverse maatregelen geïmplementeerd worden. Deze brochure geeft een overzicht van de stand van zaken.
report 2000
document
Anonymus, N.N. (author)
Achtergrondrapport bij de Leidraad Zee- en Meedijken van 1999
report 1999
document
Anonymus, A. (author)
This project aims at the identification of a methodological approach for the analysis of medium-small basins prone to flash floods, this document is the conclusive study of the main territorial aspects of Civiglia basin, which represents a case study in order to put in practice the theoretic guidelines emerged in the development of project Premo...
report 1999
document
Anonymus, A. (author)
Piping and hydraulic fracturing (heave) are phenomena which can threaten the stability of flood defences. These phenomena can arise when, in the case of large-scale hydraulic head, particles of soil in layers of earth which are susceptible to erosion are transported underneath the flood defence by the seepage flow, as a consequence of which...
report 1999
document
Anonymus, A. (author)
Retrieval of ocean surface data, in particular wave spectral data, both from space based and ground based instrumentation has reached a level, both in terms o f amount and quality, where a further assessment of societal benefit becomes important. There are engineering and industrial application sectors known to be in need for such data, both in...
report 1998
document
Anonymus, A. (author)
Dit verslag is gebaseerd op een aantal onderliggende rapporten van WL-Delft Hydraulics en Prof. dr. P.Glasbergen. Alle kwantitatieve gegevens in dit eindrapport worden in de onderliggende achtergrondrapporten uitvoerig onderbouwd. Dit geldt ook voor de bestuurlijk-juridische analyse. De opbouw van dit rapport is als volgt: Hoofdstuk 1...
report 1998
document
Anonymus, A. (author)
Manual for reporters with factual information related to the coasts of the USA. Includes legal information, environmental requirements.
report 1998
Searched for:
(61 - 80 of 386)

Pages