Searched for:
(81 - 100 of 386)

Pages

document
Anonymus, A. (author)
Design guideline for earth structures (especially water retaining earth structures) like dikes and embankments.
report 1998
document
Anonymus, A. (author)
Aan een waterkering en ook aan de bekleding van die waterkering worden steeds meer eisen gesteld. Was voorheen alleen de primaire functie van waterkeren van belang, tegenwoordig spelen steeds meer functies een rol bij de keuze van een bepaalde bekleding. De mate waarin een bekleding tegemoet komt aan de verschillende functies is van groot belang...
report 1997
document
Anonymus, A. (author)
De onderhavige Leidraad is bedoeld als hulpmiddel voor het beoordelen van het waterkerend vermogen van waterkerende kunstwerken en bijzondere waterkerende constructies in primaire waterkeringen. In deze Leidraad wordt niet nader ingegaan op de "niet waterkerende objecten". In de Handreiking Constructief Ontwerpen [lit.3 .5] en in de Leidraad...
report 1997
document
Anonymus, A. (author)
Achtergrond informatie bij de leidraad waterkerende kunstwerken, uitwerking betrouowbaarheidsanalyse, aanbevelingen voor sluitingsprocedures van keringen (stormvloedkeringen) en de betrouwbaarheid hiervan. Golfbelasting op verticale wanden, bepalen van ontwerphoogte, onderloopsheid en achterloopsheid. pijpleidingkruisingen, onderhoud en...
report 1997
document
Anonymus, A. (author)
In this text we will discuss the actions that were taken to solve the 2D surf beat equations which prescribe the forcing of waves through dissipation of short waves. The equations were solved by using and adapting the already available subroutines in TRISULA which are used there to solve the transport of pollutants. The variations in short wave...
report 1997
document
Anonymus, A. (author)
Dipro is een programma voor het dimensioneren van vaarwegen en het ontwerpen van oeverbeschermingen langs vaarwegen. Het programma wordt beschikbaar gesteld door Rijkswaterstaat (helpdesk water). De laatste versie is Dipro+ van 2003, maar de laatst verschenen handleiding is deze versie (3.02).
report 1997
document
Anonymus, A. (author)
-Invloed van bindmiddeleigenschappen op de prestaties van asfaltmengsels -Rheologische modellering van bitumineuze bindmiddelen -Complexe modulussen van bitumineuze bindmiddelen en mengsels -Het scheurgroeimechnisme in asfaltmengsels -Bepaling van het teergehalte in asfaltmonsters
report 1996
document
Anonymus, A. (author)
Beschrijft de berekeningsmethoden en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de hydraulische randvoorwaarden en geeft voor elk dijkringgebied de hoogwaterstanden (de zogenaamde toets- en rekenpeilen). Voor de zee en estuaria zijn ook de golfrandvoorwaarden opgenomen.
report 1996
document
Anonymus, A. (author)
Leidraad voor het toetsen op veiligheid van waterkeringen, duinen, dijken en andere waterkerende kunstwerken.
report 1996
document
Anonymus, N.N. (author)
In het voorliggende technische rapport is een classificatiesysteem voor veen gegeven. Dit classificatiesysteem is afgestemd op de geotechnische eigenschappen van veen, die van belang zijn voor de aanleg en toetsing van onze waterkeringen. Met name een belangrijk deel van onze boezemkaden zijn aangelegd op een veenondergrond. Op basis van de in...
report 1996
document
Anonymus, A. (author)
The current report is a Technical Report in which the results of various studies are brought together and placed in some sort of logical context. The aim of the report is to give insight into the properties of clay that are important for dike construction and to give direction to an unequivocal evaluation of clay. Based on the functions to be...
report 1996
document
Anonymus, N.N. (author)
De redenen voor het uitvoeren van het onderzoek zijn gelegen in het feit dat voor de beoordeling van de kwaliteit van klei altijd is uitgegaan van de kennis en ervaring uit het verleden. Dit betekent dat vooral gekeken werd naar de samenstelling van de lutum- en zandfracties. Bij vergelijking van de eisen die daarvoor door verschillende...
report 1996
document
Anonymus, A. (author)
Korte beschrijving van het onderzoekprogramma naar de sterkte van dijken volgens een probabilistische aanpak.
report 1996
document
Anonymus, A. (author)
This report presents the results of the test programme to investigate the dumping of geocontainers at relatively large water depths. The test programme was executed by Van Oord ACZ in April 1994 in the sand pit at Kekerdom, near Nijmegen, The Netherlands. In the test programme 4 geocontainers with a theoretical volume of 368 m' were dumped at...
report 1995
document
Anonymus, A. (author)
In de periode januari-februari van 1995 zijn in zowel de Rijn als de Maas extreem hoge waterstanden voorgekomen die behoren tot de hoogste van deze eeuw. Bij Lobith steeg het water tot 16,68 meter boven NAP, bij Borgharen tot 45,71 meter boven NAP. Op beide rivieren was tevens sprake van een topafvoer van water, die langer heeft geduurd dan...
report 1995
document
Anonymus, A. (author)
Werkmap bij de PRI systematiek (Project Ramingen Infrastructuur) van Rijkswaterstaat. Het beslaat de onderdelen (1) Goed omgaan met ramen,(2) Rekenen aan projecten en (3) Begrippenkader. Zo behelzen de bijdragen in hoofdstuk 1 vooral onderwerpen die met de organisatie hebben te maken. Deze zijn daarom vooral interessant voor projectleiders en...
report 1995
document
Anonymus, A. (author)
De leidraad heeft onder andere tot doe! deze systeembenadering verder uit te werken. Een ander doel van de leidraad is het verschaffen van informatie over technische aspecten van het handhaven van de veiligheid aan de waterkeringbeheerders. Tevens verschaft deze leidraad informatie aan waterkeringbeheerders, andere gebruikers en beheerders van...
report 1995
document
Anonymus, N.N. (author)
Concepts and tools for calculating risk in integrated coastal zone management. This summary document highlights the main analyses and findings of the technical and institutional components of the pilot study, which are reported in separate documents. In subsequent chapters attention will be paid to the problems addressed, the approach followed,...
report 1994
document
Anonymus, A. (author)
Aerial pictures of the coast of the Netherlands. Noord Holland (from IJmuiden to Den Helder), Texel and Vlieland.
report 1994
document
Anonymus, A. (author)
Aerial pictures of the coast of the Netherlands, Wadden area (provinces Groningen and Friesland; Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Rottum, Rottummeroog). Pictures of Texel and Vlieland are not included.
report 1994
Searched for:
(81 - 100 of 386)

Pages