Searched for:
(81 - 100 of 186)

Pages

document
Anonymous, A. (author)
Harbour water quality and seawater quality improvement, beach stabilization in the vicinity of a harbour, countermeasures against shoaling due to siltation and sedimentation in the harbour and waterway.
report 1994
document
Anonymous, N.N. (author)
Maps of the Rhine section between Basel and Mainz including the flood defence system.
report 1994
document
Anonymous, A. (author)
Introduction 1.1 Background 1.2The World Coast Conference 1.3The Conference Report 2. The urgency and benefits Challenges [or Integrated Caastal Zone Management 2.1 Introduetion 2.2 The Urgency 2.3 Vulnerability 2.4 The Benefits 2.5 Conclusions 3. The elements and obstacles A survey of Integrated Caastal Zone Management experiences 3.1...
report 1994
document
Anonymous, A. (author)
Winter 1991-1992 De winter was zeer zacht. Er kwamen dan ook geen ijsperioden voor. Winter 1992-1993 De winter was in het algemeen acht. In de winter kwam één ijsperiode voor, van 29 december tot 10 januari. Op de hoofdstransportassen ondervond de scheepvaart geen hinder van ijs. De hoofdvaarwegen, zoals de route Amsterdam-Lelystad-Lemmer,...
report 1994
document
Anonymous, A. (author)
1. INTRODUCTION 1. 1 Project background 1.2 Outline of official arrangements 1.3 Project objectives 2. REsULTS AND CONCLUSIONS 2. 1 Dike design 2. 1.1 Dike-closure methods 2.1.2 Availability of data related to dike design 2.1.3 Current dike design 2. 1.4 Inner dikes 2.1.5 Alternative reclamation possibilities 2.2 Polder development 2.2.1...
report 1994
document
Anonymous, A. (author)
Dit document bevat het Beleidsplan voor de Voordelta zoals opgesteld in het Bestuurlijk Overleg Voordelta. De situatie rond de Voordelta kan bij de start van het project als volgt gekenschetst worden: - De morfologische ontwikkeling van de buitendelta's is een, in omvang en snelheid, uniek proces dat kan leiden tot een belangrijke versterking...
report 1993
document
Anonymous, A. (author)
Bijna geen land ter wereld heeft, gerekend naar zijn oppervlatke, zoveel vaarwegen als Nederland. Door de ligging aan de monding van enkele belangrijke Europese rivieren is Nederland de natuurlijke toegangsweg voor groot deel van Europa. Geen wonder dat de binnenvaart een belangrijke positie inneemt bij het vervoer van goederen van en naar het...
report 1992
document
Anonymous, A. (author)
In de nota Randvoorwaarden Boortunnel zijn de eisen, voorschriften, regelingen, normen en dergelijke opgenomen voor het project Westerschelde Oeververbinding (WOV). Alle gehanteerde eisen gelden voor zowel het maken van het integraal basis- en detailontwerp als de bouw. In die gevallen waar speciale eisen aan de uitvoering worden gesteld, zijn...
report 1992
document
Anonymous, A. (author)
Het proefproject Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) is een onderdeel van het project Veiligheid Vervoer over Water (VVW). De vraagstelling van het proefproject is: "Welke maatregelen moeten genomen worden om de veiligheid op en om het ARK te waarborgen, rekening houdende met te verwachten ontwikkelingen in de komende 10 jaar?" Hiervoor is een...
report 1992
document
Anonymous, A. (author)
Korte informatiebrochure over diverse kunststofprodukten toegepast met als functie wapening, afdichting, waterafvoer, scheiding, filter, etc. De volgende produktgroepen worden onderscheden: Weefsels, Vliezen, Roosters, Composieten en overige. Het document gaat verder in op de volgende aspecten: - Functies - Grondstoffen en globale eigenschappen ...
report 1992
document
Anonymous, A. (author)
Korte informatiebrochure over elementen vervaardigd uit cementbeton in de waterbouw. Het document gaat in op de volgende aspecten: - Toepassingsgebied - Constructieve aspecten - Materiaalkundige aspecten - Milieu-aspecten - Ecologische aspecten - Uitvoeringstechnische aspecten De conclusie voor het gebruik in oevers: Betonelementen zijn goed...
report 1992
document
Anonymous, A. (author)
De startnotitie heeft betrekking op de studie naar de beveiliging van West-Overijssel tegen hoge waterstanden. De studie is met name gericht op de invloed van de keersluis te Ramspol en aanvullende werken op de omgeving. Tegelijkertijd en in de nabije toekomst vinden in de regio ook andere activiteiten plaats, die invulling geven aan het...
report 1991
document
Anonymous, A. (author)
Winter 1987-1988 en Winter 1988-1989 De winters waren zeer zacht. De temperaturen lagen boven het gemiddelde en er kwamen geen ijsperiode's voor. Winter 1989-1990 De winter was in het algemeen aan de warme kant. Er deed zich in deze winter één ijsperiode voor, van 2 tot 7 december. In het noorden werd hier enige hinder van het ijs ondervonden....
report 1991
document
Anonymous, A. (author)
De winter 1990-1991 was over het algemeen vrij zacht met een koude februarimaand. In de winter kwam één ijs periode voor van 17 januari tot 26 februari. Hierin ondervond de scheepvaart in het gehele land hinder van ijs en waren er vooral op de trajecten Amsterdam-Lelystad-Lemmer en Volkerak-Kreekrak ijsbrekers nodig. In het verband met het...
report 1991
document
Anonymous, A. (author)
De gemeente Zwolle is van plan om woningen te gaan bouwen in het gebied Stadshagen aan de westzijde van het Zwartewater. Ter ontsluiting van het gebied Stadshagen heeft de gemeente Zwolle een tweetal oeververbindingen geprojekteerd tussen de wijk Holtenbroek, gelegen aan de oostzijde van het Zwartewater, en Stadshagen. De oeververbindingen...
report 1991
document
Anonymous, A. (author)
Dit document betreft een bijlage behorend bij het rapport "Schermen in Waterkeringen", 2e fase: Kistdam en diepwand. Bij het ontwerp van een kistdam wordt gebruik gemaakt van een "Maatgevend dwarsprofiel". Dit dwarsprofiel beoogd een zo goed mogelijke schematisering te zijn van de bodemgesteldheid van het dijktraject waarvoor de kistdam is...
report 1991
document
Anonymous, A. (author)
The Coastline Hazard Policy is but one of a range of Government policies and initiatives relating to the coastal zone. Many of these are outlined in the NSW Coast: Government Policy. Decisions regarding the management of coastline hazards must be consideredin relation to all these policies and initiatives. In applying the Coastline Hazard Policy...
report 1990
document
Anonymous, A. (author)
INTRODUCTION GENERAL SUMMARY OF EXPERIMENTS THE HARTEL CANAL PROTOTYPE EXPERIMENTS INTRODUCTION SITUATION INSTALLED INSTRUMENTS HYDRAULIC LOADS BEHAVIOUR OF TEST EMBANKMENTS Loose materials Plaeed (free) bloeks Flexible interloeked bloek revetments Sand-sausage mattresses (Profix) PVC Reno mattresses (Maeeaferri Gabions) Fixtone (Bitumarin B.V.)...
report 1990
document
Anonymous, A (author)
The Saemankeum Comprehensive Tideland Reclamation Project has as objective the reclamation of the extensive tidal flats in the estuaries of Dongjin river and Mankyung river for, among others, agricultural, urban and industrial use. The project includes the construction of a number of closure dams with a total length of some 34 km. Due to the...
report 1989
document
Anonymous, A. (author)
De winter 1986-1987 was in het algemeen koud met een bijzonder koude maand januari. In den winter kwamen drie ijsperioden voor. De eerste duurde 5,5 week met veel ijs in het gehele land. Aansluitend waren nog twee perioden van ongeveer twee weken, waarbij alleen ijs voorkwam benoorden de lijn Haarlem-Enschede. De winter bedroeg in De Bilt 73...
report 1988
Searched for:
(81 - 100 of 186)

Pages