Searched for:
(1 - 3 of 3)
document
Van der Heide, T.A. (author), Ploeg, I.W. (author)
Dit zijn de bijlagen behorende bij het rapport 'Onderzoek naar de invloed van de baggerspeciestortingen op de slibconcentratie in het groote gat, Deel II: Tekst' (Heide & Ploeg, 1992).
report 1992
document
Van der Heide, T.A. (author), Ploeg, I.W. (author)
Binnen de Rijkswaterstaat werkt men aan een wiskundig model om het gedrag van slib in het Eems-Dollard estuarium te kunnen voorspellen. Hiervoor is onderzoek naar de slibconcentratie bij de stortlokatie in het Groote Gat gedaan. Door slibsensoren werd de troebelheid gemeten. Hieruit kon door ijking aan de hand van monsters het slibgehalte...
report 1992
document
Lefèvre, F.O.B. (author), Kornman, B.A. (author)
In de Westerschelde vinden sinds 1970 baggerwerkzaamheden plaats om de vaargeul te verruimen en op diepte te houden. De specie die daarbij uit de hoofdgeul en van een aantal drempels werd opgebaggerd, is vervolgens gestort in daartoe aangewezen locaties in een aantal nevengeulen. Eén van deze stortlocaties ligt in de Schaar van Spijkerplaat, een...
report 2002