Searched for: +
(1 - 7 of 7)
document
Dijkstra, R.J. (author)
De huidige sluis bij Lith is gelegen in de Maas. Als gevolg van de beperkte kapaciteit ondervindt de scheepvaart reeds een aantal jaren veel hinder bij deze sluis. Dit manifesteert zich in lange wachttijden. Dit probleem zal aangepakt, worden door het bouwen van een tweede sluiskolk bij Lith. In dit kader zijn in eerdere studies van de Dienst...
report 1992
document
Lorenz, C.M. (author), Duijts, H. (author), Hartholt, J.G. (author)
Eind 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) officieel van kracht geworden. Het doel van deze richtlijn is het scheppen van een kader voor het beschermen en zonodig verbeteren van aquatische ecosystemen en gebieden die daarvan afhankelijk zijn. Hiervoor moeten maatlatten ontwikkeld worden, die voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn,...
report 2003
document
Geraedts, R.P. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
<b>Marktontwikkelingen van overschot naar tekort</b><br/>Begin jaren negentig was op ruime schaal sprake van structurele leegstand in kantoorgebouwen. Aan het einde van de negentiger jaren heeft de kantorenmarkt zich hersteld en is de vraag fors toegenomen, vooral in het midden- en topsegment. De huurprijzen verbeterden en de leegstand nam sterk...
report 1999
document
Kamerling, G.E. (author)
Voor de mate waarin waterbodems en baggerspecie verontreinigd zijn, wordt tot op heden de klasse-indeling (kl. O t/m IV) gehanteerd. Hieraan worden beleidsmatige en praktische consequenties gekoppeld, met name met betrekking tot de verspreiding van (verontreinigde) specie en de sanering van waterbodems. In de 4de Nota Waterhuishouding (NW4)...
report 1999
document
Dijkstra, R.J. (author)
Tijdens de bespreking die heeft plaatsgevonden te Zwolle op 14 septeber jl. is op basis van de in een eerder stadium door de gemeente Zwolle aangegeven bruglocaties een aantal varianten naar voren gebracht. Aan de dienst Verkeerskunde (DVK) is verzocht deze varianten in nautisch opzicht te beoordelen. Uitgangspunt hierbij is een beweegbare brug...
report 1992
document
Aanen, P. (author)
report 1972
document
Graveland, J. (author), Dauwe, B. (author), Kornman, B.A. (author)
Dit rapport presenteert de resultaten van een verkennend onderzoek naar een set beoordelingscriteria die kan worden gebruikt bij het beantwoorden van beleidsen beheersvragen rond de Westerschelde. Het onderzoek maakt deel uit van het project Zeekennis, een kennisontwikkelingsproject dat RIKZ uitvoert in opdracht van directie Zeeland....
report 2002
Searched for: +
(1 - 7 of 7)