Searched for:
(1 - 20 of 186)

Pages

document
Anonymous, A. (author)
book 1969
document
Anonymous, A. (author)
book 1997
document
Anonymous, A. (author)
book 1980
document
Anonymous, A. (author)
conference paper 2006
document
Anonymous, A. (author)
1. Er is een inventarisatie en evaluatie verricht van de huidige staat van onderhoud van (rijks)waterkeringen langs de kust. Bij de evaluatie is de huidige beheer- en onderhoudspraktijk als uitgangspunt gehanteerd. Tevens in aangegeven hoe op basis van dit uitgangspunt het onderhoud in de toekomst dient te worden voortgezet en wat dit in...
report 1986
document
Anonymous, A. (author)
De startnotitie heeft betrekking op de studie naar de beveiliging van West-Overijssel tegen hoge waterstanden. De studie is met name gericht op de invloed van de keersluis te Ramspol en aanvullende werken op de omgeving. Tegelijkertijd en in de nabije toekomst vinden in de regio ook andere activiteiten plaats, die invulling geven aan het...
report 1991
document
Anonymous, A. (author)
The Demonstration Programme has yielded a wealth of technical information about ICZM mechanisms and solutions to specific problems faced in the coastal zone. However, as the purpose of the present document is to generate discussion concerning a possible strategy for promoting ICZM in Europe, only those lessons with policy implications are...
report 1999
document
Anonymous, A. (author)
Bezwijken is het optreden van een bezwijkmechanisme waarbij een bezwijkmechanisme wordt gedefinieerd als breuk, vormverandering, verlies van samenhang of schade aan (onderdelen) van de dijk, als gevolg van belastingen of belastingeffecten die de sterkte overtreffen, waardoor de capaciteit om water te keren nadelig kan worden beïnvloed. Een...
report 2002
document
Anonymous, A. (author)
Results of sampling at Cubelles (Catalunya, Spain), Elmer (Wessex, UK) and Lido di Dante (Italy).
report 2003
document
Anonymous, A. (author)
De behoefte aan bepaalde regels, die het ontwerpen van vaarwegen en in het bijzonder bij het ontwerpen van kunstwerken in of over vaarwegen kunnen worden in acht genomen, algemeen gevoeld wordt; men zal dus moeten komen tot normalisatie. Voor de toepassing van de genormaliseerde afmetingen van sluizen en bruggen op nieuw te bouwen kunstwerken...
report 1932
document
Anonymous, A. (author)
In het rapport wordt de vraag beantwoord welke waarde aan de binnen de afgesloten Zuiderzee drooggelegde terreinen mag worden toegekend. Bij het beantwoorden dienen verschillende overwegingen in aanmerking te worden genomen, waarmede bij tot dusver gemaakte ramingen slechts in geringe mate rekening is gehouden.
report 1922
document
Anonymous, A. (author)
Introduction 1.1 Background 1.2The World Coast Conference 1.3The Conference Report 2. The urgency and benefits Challenges [or Integrated Caastal Zone Management 2.1 Introduetion 2.2 The Urgency 2.3 Vulnerability 2.4 The Benefits 2.5 Conclusions 3. The elements and obstacles A survey of Integrated Caastal Zone Management experiences 3.1...
report 1994
document
Anonymous, A. (author)
Dit rapport bevat een aanpassing aan het gelijknamige rapport uit 2002 met rapportnummer 2002.034. SAMENVATTING De hydraulische randvoorwaarden voor de Nederlandse primaire waterkeringen worden elke vijf jaar vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat. Deze randvoorwaarden zijn buitengaats van havens afgegeven. Om de primaire...
report 2004
document
Anonymous, A. (author)
De Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswaterstaat te 's-Hertogenbosch verzoekt in zijn schrijven van 14 Mei 1937 o.a. te willen nagaan of een afwatering naar de Ooster- of Westerschelde, alwaar de laagwaterstanden lager zijn dan elders, voordelen zou bieden boven een afwatering naar het Hollandsch Diep, zoals door den Provincialen Waterstaat...
report 1937
document
Anonymous, A. (author)
This brochure presents low cost ways for the shorel ine property owner to control or slow down shoreline erosion. lt will also be of interest to community leaders, local government officials, and contractors and engineers involved in erosion control. Prepared as a public service by the U.S. Army Corps of Engineers, the brochure is part of a...
report 1981
document
Anonymous, A. (author)
Winter 1991-1992 De winter was zeer zacht. Er kwamen dan ook geen ijsperioden voor. Winter 1992-1993 De winter was in het algemeen acht. In de winter kwam één ijsperiode voor, van 29 december tot 10 januari. Op de hoofdstransportassen ondervond de scheepvaart geen hinder van ijs. De hoofdvaarwegen, zoals de route Amsterdam-Lelystad-Lemmer,...
report 1994
document
Anonymous, A (author)
The Saemankeum Comprehensive Tideland Reclamation Project has as objective the reclamation of the extensive tidal flats in the estuaries of Dongjin river and Mankyung river for, among others, agricultural, urban and industrial use. The project includes the construction of a number of closure dams with a total length of some 34 km. Due to the...
report 1989
document
Anonymous, A. (author)
HR Wallingford was commissioned by The Rural Research Institute of the Korea Agricultural and Rural Infrastructure Corporation to carry out various studies relating to the final closure of the Saemangeum project offshore dikes currently under construction on the western coastline of South Korea. In addition to the numerical modelling of the...
report 2002
document
Anonymous, A. (author)
INTRODUCTION GENERAL SUMMARY OF EXPERIMENTS THE HARTEL CANAL PROTOTYPE EXPERIMENTS INTRODUCTION SITUATION INSTALLED INSTRUMENTS HYDRAULIC LOADS BEHAVIOUR OF TEST EMBANKMENTS Loose materials Plaeed (free) bloeks Flexible interloeked bloek revetments Sand-sausage mattresses (Profix) PVC Reno mattresses (Maeeaferri Gabions) Fixtone (Bitumarin B.V.)...
report 1990
document
Anonymous, A. (author)
De hydraulische randvoorwaarden voor de Nederlandse primaire waterkeringen worden elke vijf jaar vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat. Deze randvoorwaarden zijn buitengaats van havens afgegeven. Om de primaire waterkeringen die rondom de haven liggen te kunnen toetsen op veiligheid, is een vertaling nodig van de hydraulische...
report 2002
Searched for:
(1 - 20 of 186)

Pages