Searched for:
(1 - 13 of 13)
document
Anonymus, A. (author)
Dit deelrapport handelt over de eisen zoals die in de periode november 1974 - mei 1976 vanuit het milieu en de visserij zijn geformuleerd voor de constructie van een stormvloedkering in de mond van de Oosterschelde. Deze eisen zijn geformuleerd en onderbouwd -op basis van de toen beschikbare kennis- in nota DDM/75-72, „Milieu-randvoorwaarden...
report 1990
document
Anonymus, A. (author)
In dit rapport wordt verslag uitgebracht van de onderzoekingen die tussen november 1974 en mei 1976 zijn ingesteld naar de uitvoerbaarheid, de koeten en de bouwtijd van een stormvloedkering in de mond van de Oosterschelde. Behalve personeel van de Rijkswaterstaat zijn bij dit onderzoek technici betrokken geweest uit het bedrijfsleven en van...
report 1976
document
Anonymus, A. (author)
Nota van de Minister van Verkeer & Waterstaat tot instelling van de Commissie Oosterschelde (Commissie Klaasesz) om te onderzoeken of de Oosterschelde wel volgens de oorspronkelijke plannen afgesloten moet worden
report 1973
document
Anonymus, A. (author)
Hydraulic scale models and numerical models, both overall as well as detailmodels, were constructed for the Eastern Scheidt estuary and also for the storm-surge barrier and surroundings (during various stages of construction). Most types of investigations were performed in more than one model. On the other hand several extensive field campaigns...
report 1989
document
Anonymus, A. (author)
De studie naar de stormvloedkering in de Oosterschelde is verricht door een projektorganisatie. Deze projektorganisatie is schematisch aangegeven in figuur 3 van het eindrapport. Een aantal van de binnen de projektorganisatie fungerende werkgroepen hield zich bezig met het ontwerpen van caissons gefundeerd op staal. Alhoewel in de algemene...
report 1988
document
Anonymus, A. (author)
Brochure over gebruik stormvloedkering.
report 1980
document
Anonymus, A. (author)
The 10 year struggle of the Rijkswaterstaat (State Department of Public Works) and contractors with the task to build a permeable sea defence structure in the Oosterschelde, has been registered in sixteen successive project reports which contain thousands of documents. These documents are sometimes complete part-project papers and sometimes not...
report 1994
document
Anonymus, A. (author)
Het onderzoek waarover deze deelnota handelt had tot doel om aan het einde van de studietijd een bewegingssysteem met afsluitmiddel te kunnen presenteren dat aan de gestelde randvoorwaarden en uitgangspunten zou voldoen. Om dit op systematische wijze te bereiken was het gehele onderzoek ingedeeld in 5 perioden, waarbij de werkwijze een...
report 1979
document
Anonymus, A. (author)
De afsluiting van grote stroomgaten kan in prinoipe volgens twee geheel verschillende methoden worden uitgevoerd. De werkwijzen zijn als volgt te karakteriseren: a) slluiting door middel van doorlaatcaissons b) de geleidelijke sluiting. De concept-bijdrage V.4 over de afsluittechniek voor het eindrapport van de Deltacommissie (AC nr.2560) noemt...
report 1960
document
Anonymus, A. (author)
Deze analyse is een systematische verkenning van de consequenties die het nemen van de bealissing inzake de Oosterschelde heeft voor allerlei aspecten van de samenleving. Deze analyse kan er uiteraard niet voor zorgen dat het gekozen alternatief zonder meer ieders instemming heeft. Wel kan ze ertoe bijdragen, dat het probleem er voor alle...
report 1976
document
Anonymus, A. (author)
Het doel van de stafgroep "Kostprijszaken en werkschema's" is: - Adviseren aan projectgroep en werkgroep of nauwkeuriger: - Het verrichten van kostenvergelijkende onderzoeken t.b.v. de werkgroepen; - Het opstellen van een kostenraming voor de stormvloedkering; - Het opstellen van een prognose van de onderhouds- en beheerskosten van de...
report 1988
document
Anonymus, A. (author)
Mede op grond van de resultaten van onderzoek en studie van de fundering van de kering is overgestapt van het oorspronkelijk ontwerp van caissons op staal naar pijlers op putten. De belangrijkste overwegingen daarvoor zijn geweest de factoren tijd en kosten, welke voortvloeiden uit de technische kanten van de verschillende ontwerpen. Bij de...
report 1984
document
Anonymus, A. (author)
op de kering uitgeoefende belastingen door een puttenfundering afgeleid naar de draagkrachtige lagen van het pleistoceen. Bij het onderhavige ontwerp caissons op putten zjn de caissons op drie punten opgelegd: - aan de Oosterscheldezijde op twee putten voor het opnemen van horizontale krachten; - aan de zeezijde een centrale betonnen paal voor...
report 1990
Searched for:
(1 - 13 of 13)