Searched for: +
(1 - 19 of 19)
document
Geluk, J.L. (author)
Het rapport bevat getijdeberekeningen over de afsluiting van het Veerse Gat zonder zandkreekdam.
master thesis 1972
document
Keuzenkamp, A.J.M. (author)
De reden van dit haalbaarheidsonderzoek is het corrosieprobleem van de huidige stalen schuiven in de Stormvloedkering Oosterschelde. Tijdens de bouw van de kering bleek het verven van de schuiven een langdurig proces. Zozeer zelfs, dat men dreigde de officiele opening niet te gaan halen. In overleg met de aannemer is toen besloten een andere...
master thesis 1998
document
Bogaard, T. (author), Deelen, K. (author)
De laatste jaren is er veel belangstelling geweest voor de Oosterschelde. De voornaarnste oorzaak hiervan was wel de dreigende afsluiting van dit bekken van de zee, zoals dit in de Deltawet was vastgelegd. Nu echter na een lange periode van herbezinning en besluitvorming vast is komen te staan dat de Oosterschelde niet zal worden afgesloten,...
master thesis 1976
document
De Bruijn, R.A. (author)
After the storm surge of 1953, the Dutch Delta project was initiated in order to protect the southwestern part of The Netherlands. A storm surge barrier in front of the Oosterschelde and various dams at the back of the estuary were constructed. These interventions led to a large change of the hydrodynamics of the Oosterschelde: a large decrease...
master thesis 2012
document
Cornelisse, A.C. (author)
De stormvloedkering in de monding van de Oosterschelde zal na voltooïng passeerbaar dienen te zijn voor de scheepvaart. Dit is op vele manieren te realiseren. Twee ervan zullen in het hoofdonderzoek nader worden onderzocht n.l. een schutsluis en één of enkele scheepvaartopeningen. Passeren van de kering door de schutsluis is, in normale...
master thesis 1980
document
Steegers, K.A.P. (author)
Deltas are of great importance to humans all over the world. They are densely populated coastal areas, where land arises from sea. An amazing gradient where two worlds meet and nature and humans proliferate traditionally. Yet this gradient increasingly disappears due to the great technical advances since the 19th century, which tried to control...
master thesis 2015
document
Liu, J. (author)
Compare the 1D spectrum computed in SWAN (Svasek, 2007) with it measured by buoy OS4 in the Oosterschelde Estuary, serious underestimation of wave energy can be found on low-frequency band. Investigation has been performed to find the possible reasons for the missing energy on low frequency part. In this study, diffraction is hypothesized as the...
master thesis 2009
document
De Pater, P.D. (author)
The research objective of this thesis is to determine the new hydrodynamic and morphodynamic situation in case the Oosterschelde storm surge barrier is removed, with emphasis on the development of the intertidal area. To reach the objectives of this study a literature study is performed which describes the impact of the Deltaworks. An analytical...
master thesis 2012
document
Olieman, M.A. (author)
In Wemeldinge bevindt zich het sluizenkomplex dat het kanaal door Zuid-Beveland verbindt met de Oosterschelde. Na 1993 zal dit komplex buiten werking gesteld worden en moet er een andere funktie voor gevonden worden. Na een zorgvuldige afweging van de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot de waterkering en het handhaven van de...
master thesis 1987
document
Van Gurp, A.H.M. (author)
Ten behoeve van onderzoek naar secundaire stroming zijn wiskundige modellen in ontwikkeling. Dergelijke modellen zijn in het algemeen gebaseerd op een diepte-qemiddeld stroommodel, waarin aannames betreffende de secundaire stroming zijn gedaan. Deze modellen betreffen echter veelal een stationaire stroming in rivierbochten. Ter verifikatie van...
master thesis 1989
document
Heezen, F.T. (author)
In het Oosterscheldebekken zijn t.b.v. het Deltaproject twee compartimenteringsdammen voorzien: de Oesterdam en de Philipsdam. Op economische gronden is bij deze dammen gekozen voor een sluiting d.m.v. zand spuiten. Dit gebeurt zowel horizontaal, door zand over de kop van dam te spuiten, als vertikaal, door zand onder water vertiKaal vlak boven...
master thesis 1987
document
Batterink, L. (author), Verhage, D.C. (author)
De aanleiding om naast het hoofdonderwerp "de afsluiting van de Oosterschelde" ook een deelonderwerp te maken is, dat de afsluiting van een grote zeearm als de Oosterschelde niet tot stand kan worden gebracht voor dat men goed inzicht heeft in de hydraulische aspecten van de afsluiting. Er is alleen een eenvoudige kombergingsberekening van het...
master thesis 1970
document
Hakkaart, C.J.A. (author), Meyer, E. (author)
De resultaten van dit onderzoek moeten gezien worden als een bijdrage tot de oplossing van de Oosterseheldeproblematiek in zijn geheel en meer in het bijzonder als een uitwerking van een vergelijking van twee mathematische modellen t.w. de Expliciete Differentie methode en de Impliciete Differentie methode.
master thesis 1976
document
Struik, P. (author)
In het eerste hoofdstuk van dit rapport wordt aandacht besteed aan de historie van de Deltawerken en een algemene terreinverkenning uitgevoerd. De Oosterschelde-problematiek neemt hierbij een belangrijke plaats in; de discussie omtrent een open of een afgesloten bekken en de verschillende milieu-aspecten komen aan de orde. Dit mondt uit in een...
master thesis 1982
document
Abbenhuis, H. (author)
In deze hoofdstudie zal getracht worden voor de bovenstaande sluisconstructies met conventionele inslag een ontwerp te vinden wat aan de volgende, belangrijkste, eisen voldoet: 1. het moet een "schut"-capaciteit hebben die gelijk is aan die, bepaald in de Verkeerswaterbouwkundige deelstudie 2. het "schut"-proces dient gepaard te gaan met een zo...
master thesis 1975
document
Leeuwdrent, W.J. (author)
After the disastrous floods in 1953 in the Netherlands, measures are taken to improve the safety in the Netherlands. In the Southwest of the Netherlands a couple of tidal basins are closed by the construction of dams and storm surge barriers. The closure of tidal basins shortens the coastal length and can result in a cost reduction comparing...
master thesis 2012
document
Van Dixhoorn, K. (author)
Dit hoofdafstudeerontwerp kustwaterbouwkunde is een onderzoek naar de toekomstige ontwikkeling van de kust van Walcheren tussen Westkapelle en Vlissingen (zie bijlage 1). Bij het onderzoek wordt ervan uitgegaan, dat de huidige toestand met een open Oosterschelde gehand, haafd blijft. Men kan zich afvragen in hoeverre een gehele of gedeeltelijke...
master thesis 1977
document
Hoogduin, L. (author)
The aim of this research is to determine to what extend the scour holes limit the sediment transport through the Eastern Scheldt storm surge barrier and whether or not human adaptations, like sand-nourishments in the scour holes, can have a positive effect on the sediment import. To investigate these scenarios a numerical model (Delft3D) is used...
master thesis 2009
document
Wisse, Niels-Jan (author)
The Oosterschelde has been an area of morphological change for centuries. Both floodings and human influences have caused the Oosterschelde to have its current shape. During the last century before implementation of the Delta plan (1953) the estuary was still expanding as the channels deepened and the tidal flats increased. With the construction...
master thesis 2022
Searched for: +
(1 - 19 of 19)