Searched for:
(1 - 20 of 100)

Pages

document
Zuidema, F.C. (author), Feitsma, K.S. (author), De Jong, H. (author), Zijlstra, M. (author), Brinkman, J.H. (author), Saeijs, H.L.F. (author), Visser, J. (author), Smittenberg, J.C. (author), Pavlicek, K.O. (author)
Door de afsluiting van het Brouwershavense Gat in 1971 ontstond het Grevelingen Meer; een zout binnenmeer van ca. 14.000 ha, waarvan ca. 3.000 ha drooggevallen zandplaten, slikken en schorren. Het gebied waarover deze interim nota handelt, wordt gevormd door de buitendijkse gronden direct grenzend aan Goeree-Overflakkee, bekend als de Slikken...
report 1973
document
Maiwald, K.D. (author)
report 1976
document
Verhagen, J.H.G. (author)
report 1978
document
Kohsiek, L.H.M. (author), Mulder, J.P.M. (author), Louters, T. (author), Berben, F. (author)
Het onderwaterlandschap van de Oosterschelde bestaat uit geulen, afgewisseld met platen en slikken en, aan de rand, rijkbegroeide schorren. De platen en slikken zijn als het ware de voedselschuren voor wadvogels. Ze doen dienst als kweekgebieden voor mosselen en kokkels. De geulen bepalen door hun diepte en ligging de scheepvaartmogelijkheden en...
report 1987
document
Kohsiek, L.H.M. (author), Mulder, J.P.M. (author)
Het ondiepe zeegebied voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden - de Voordelta - wordt, in tegenstelling tot het zeegebied voor de Hollandse kust, gekenmerkt door een grillig stelsel van geulen en banken. De Voordelta is de laatste decennia sterk aan het veranderen. Belangrijkste oorzaak vormt de uitvoering van het Deltaplan: de afsluiting van...
report 1989
document
Fortuin, A.W. (author)
Naar aanleiding van het "Praktijkonderzoek Milieuvriendelijke Oevers" (Verkade en Boeters, 1988), een speerpunt-onderzoek van DWW in het kader van PMO, is er een pilotstudy uitgevoerd naar de mogelijkheden van een praktijkonderzoek aan oevers met een harde bekleding in de getijdewateren. De studie omvat een opzet voor een vergelijkend...
report 1989
document
Eysink, W.D. (author)
report 1991
document
Van der Heide, T.A. (author), Ploeg, I.W. (author)
Dit zijn de bijlagen behorende bij het rapport 'Onderzoek naar de invloed van de baggerspeciestortingen op de slibconcentratie in het groote gat, Deel II: Tekst' (Heide & Ploeg, 1992).
report 1992
document
Van der Heide, T.A. (author), Ploeg, I.W. (author)
Binnen de Rijkswaterstaat werkt men aan een wiskundig model om het gedrag van slib in het Eems-Dollard estuarium te kunnen voorspellen. Hiervoor is onderzoek naar de slibconcentratie bij de stortlokatie in het Groote Gat gedaan. Door slibsensoren werd de troebelheid gemeten. Hieruit kon door ijking aan de hand van monsters het slibgehalte...
report 1992
document
Kamphuis, J.E. (author)
Overzicht diverse ecologische gericht metingen op de Noordzee in 1991.
report 1992
document
Löffler, M.A.M. (author), Kraak, A.W. (author)
Dit verslag geeft de resultaten weer van de themamiddag over natuurlijk zeereepbeheer. De themamiddag was primair bedoeld voor de leden van de werkgroep "zandige kusten" van de Technische Adviescommissie van de Waterkeringen (TAW-C), maar stond ook open voor andere belangstellenden. De middag is georganiseerd door drs. J. de Ruig ...
report 1993
document
Rijkswaterstaat, Directie Flevoland en NBLF Friesland willen op het ondiepe voorland in de Bocht van Molkwerum de natuurwaarden versterken. Dit gebied zal worden ingericht als een broedgebied voor kale grond-broeders (Sterns, Kluten en Plevieren) en een rust- en foerageergebied voor vogelsoorten zoals: Steltlopers, Meeuwen, Sterns, Eenden,...
report 1994
document
Balfoort, H.W. (author)
report 1996
document
Steur, C. (author), Seys, J. (author), Eppinga, J. (author)
(See below for English summary. Content of rapport is in Dutch) De Strandgaper (Mya arenaria) is een in de ondiepe kustwateren van Nederland algemeen tweekleppig schelpdier dat tot 40 cm diep ingegraven in de bodem leeft. Vooral op de bij laag water droog vallende platen in het Waddenzeegebied en in Ooster- en Westerschelde is het een...
report 1996
document
Bijkerk, R. (author), Dekker, P.I. (author), Tydeman, P. (author)
(See below for an extended English summary. Although the main content of the rapport is in Dutch) De borstelworm Heteromastus filiformis ("draadworm") komt algemeen voor in de intergetijdezone en het sublitoraal van de Nederlandse kustwateren en estuaria. De soort prefereert fijnzandige, slikkige sedimenten. Het dier leeft permanent ingegraven...
report 1996
document
Tydeman, P. (author)
(See below for an English summary. Although the main content of this rapport is in Dutch) De Kokkel is een tweekleppig schelpdier dat algemeen voorkomt in de ondiepe kustwateren en estuaria van Nederland. Het dier leeft ondiep ingegraven in de bodem en komt vooral voor op bij laagwater droog vallende platen. Zijn voedsel bestaat uit in het water...
report 1996
document
Steur, C. (author), Seys, J. (author), Eppinga, J. (author)
(See below for English summary) Het Nonnetje (Macoma balthica) is een voor de ondiepe kustwateren van Nederland karakteristiel tweekleppig schelpdier dat ondiep ingegraven in de bodem leeft. Vooral op de bij laag water droog vallende platen in het Waddenzeegebied en in Ooster- en Westerschelde is het een belangrijke soort. Het Nonnetje is in het...
report 1996
document
Anonymous, A. (author)
Het eindrapport van het project Watersysteemverkenning (WSV), getiteld "Toekomst voor water". Het geeft de eindresultaten van de eerste nationale verkenning van de toekomst van de wateren in Nederland. Het project WSV is een wetenschappelijk project van het Rijksintituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) en het...
report 1996
document
Craeymeersch, J.A. (author), Hamerlynck, O. (author), Hostens, K. (author), Vanreusel, A. (author), Vincx, M. (author)
In deze nota wordt 1)- een overzicht gegeven over de huidige kennis omtrent ingrepen ten behoeve van kustverdediging en 2) getracht een "open Haringvlietsluizen"-scenario te evalueren. Verder wordt ingegaan op 3) de impakt van de heersende visserij-aktiviteiten en 4) de huidige graad van verontreiniging in de Voordel tao Tot slot worden een...
report 1997
document
Marchand, M. (author), Baan, P.J.A. (author)
report 1998
Searched for:
(1 - 20 of 100)

Pages