Searched for: author%3A%22De+Ronde%2C+J.G.%22
(1 - 15 of 15)
document
De Ronde, J.G. (author), Baart, F. (author), Katsman, C.A. (author), Vuik, V. (author)
Voor het Nederlandse beleid van kustveiligheid en kustlijnhandhaving is een betrouwbare en robuuste schatting van de zeespiegelstijging belangrijk. Het voorliggende rapport beschrijft verschillende exercities die zijn gedaan om de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust met een hogere betrouwbaarheid vast te stellen ten opzichte van eerdere...
report 2014
document
De Ronde, J.G. (author), Van Oeveren-Theeuwes, M.C. (author)
De buitendelta’s van de Wadden en Zuidwestelijke Delta worden kleiner. Hierdoor komt er minder zand op de omringende (eiland(kusten en in het getijbekken. Tevens zijn er problemen met geulen (zowel zeegaten als buitendeltageulen) die richting land en waterkering opdringen. Sinds 1990 worden er daarom herhaaldelijk suppleties aan de eilandkust ...
report 2013
document
Huisman, B.J.A. (author), Wang, Z.B. (author), De Ronde, J.G. (author), Stronkhorst, J. (author), Sprengers, C.J. (author)
Coastal zone managers in the Netherlands require new dedicated tools for the assessment of the long-term impacts of coastal maintenance policies. The policies need to be evaluated on the impacts on multiple coastal functions in order to be able to optimize the performance of such strategies. This paper provides the technical backgrounds of such...
conference paper 2013
document
Stoutjesdijk, T.P. (author), De Kleine, M.P.E. (author), De Ronde, J.G. (author), Raaijmakers, T.C. (author)
Naast de bodembescherming van de Stormvloedkering in de Oostersehelde zijn inmiddels aanzienlijke ontgrondingen ontstaan. Rond deze ontgrondingskuilen zijn zettingsvloeiingen opgetreden, waarbij delen van de bodembescherming zijn beschadigd. De ontgrondingen in de Oostersehelde zorgen mogelijk ook voor problemen met de nabij gelegen...
report 2012
document
De Ronde, J.G. (author)
Op dit moment is het beleid om het kustfundament mee te laten groeien met de zeespiegelstijging. Hiertoe wordt jaarlijks gemiddeld 12 Miljoen m3 zand gesuppleerd voor het onderhouden van het morfologische kustsysteem van Nederland. De vraag is nu of deze hoeveelheid zand voldoende is om het kustfundament daadwerkelijke mee te laten groeien met...
report 2008
document
Hoeksema, H.J. (author), Mulder, H.P.J. (author), Rommel, M.C. (author), De Ronde, J.G. (author), De Vlas, J. (author)
In 1998 verscheen de Integrale Bodemdalingsstudie Waddenzee. Daarin bleef een aantal vragen onbeantwoord en sindsdien zijn nieuwe vragen gesteld. Met behulp van nieuwe gegevens die in de afgelopen 5 jaar zijn verzameld worden deze vragen in dit rapport alsnog beantwoord. DEEL 1: RESTERENDE ONZEKERHEDEN UIT 1999 Voorspelbaarheid van het...
report 2004
document
De Ronde, J.G. (author), Heinen, P. (author), Middelkoop, H. (author), Oerlemans, J. (author), Schuurmans, C. (author)
Brochure over de effecten van klimaatverandering op het nederlandse watersysteem (kust en rivieren) - uitgavedatum geschat.
report 1998
document
De Ronde, J.G. (author), Van Marle, J.G.A. (author), Roskam, A.P. (author), Andorka Gal, J.H. (author)
Als de aanstaande nieuwe "Wet op de waterkeringen" van kracht wordt, moet om de vijfjaar een toetsing van de primaire waterkeringen op veiligheid plaatsvinden. Deze toetsing dient op uniforme wijze te gebeuren, zowel wat betreft de ontwerpregels alsook de toepassing van randvoorwaarden, waaronder de hydraulische randvoorwaarden. Hiertoe worden...
report 1995
document
Van Vledder, G.P. (author), De Ronde, J.G. (author), Stive, M.J.F. (author)
conference paper 1995
document
De Ronde, J.G. (author), Van Urk, A. (author)
Voor het ontwerp van waterkeringen zijn niet alleen ontwerppeilen van belang maar zijn er tevens waarden benodigd voor golven (Hs en Tp) en dus voor wind. In het verleden zijn er voor windsnelheden waarden uit het Deltarapport genomen. Later is er ten behoeve van de Leidraad Benedenrivieren gekeken naar gecombineerde statistiek van...
report 1994
document
De Ronde, J.G. (author), Vogel, J.A. (author)
Eerst worden hier de belangrijkste opgetreden veranderingen in het verleden weergegeven en is vervolgens ingegaan op de toekomstige veranderingen. Figuur 1 geeft een beeld van de temperatuurstijging in het verleden. Over de afgelopen 100 jaar bedraagt deze ongeveer een halve graad. Het is nog niet bewezen dat deze stijging geheel of gedeeltelijk...
report 1989
document
Verboom, G.K. (author), Van Dijk, R.P. (author), De Ronde, J.G. (author)
HOOFDRAPPORT IS TE VINDEN IN [...]_tekst.pdf EN DE BIJLAGEN IN [...]_bijlagen.pdf In het voorliggende rapport is een model opgezet voor getij en windopzet berekeningen voor het Europese Kontinentale Plat. Het model is afgeregeld voor getijomstandigheden en er is een gevoeligheidsonderzoek gedaan naar de formulering van de...
report 1987
document
De Ronde, J.G. (author)
Voor o.a. het ontwerpen van een dijk is informatie nodig over maatgevende hoogwaterstanden en windsnelheden afhankelijk van de windrichting; zodat bv. een dijkontwerp per windrichting doorgerekend kan worden en vervolgens de totale faalkans te bepalen is. In deze nota zijn voor de windrichtingen ZW, WZW ... etc. t/m N overschrijdingslijnen...
report 1986
document
De Ronde, J.G. (author)
In de onderhavige nota is onderzoek verricht naar de wisselwerking tussen opzet (gemeten stand astronomische stand) en het verticaal getij. Hierbij is enerzijds gebruik gemaakt van het volledige opzetverloop en anderzijds van opzetten tijdens hoogwater (HW) en laagwater (LW). In deze studie zijn de gegevens van de stations Vlissingen, Hoek van...
report 1985
document
De Ronde, J.G. (author)
In 1939 is het begrip grenspeil (zijnde de waterstand die met een gemiddelde kans van 5 x 10-1 maal per j aar overschreden wordt) ge√Įntroduceerd en is voor wat betreft het getijgebied dit grenspeil voor de zgn. hoofdstations (Vlissingen, Brouwershaven, Hoek van Holland, IJmuiden, Den Helder, Harlingen en Delfzijl) bepaald. In 1948 zijn daarna m...
report 1984
Searched for: author%3A%22De+Ronde%2C+J.G.%22
(1 - 15 of 15)