Searched for: author%3A%22Dillingh%2C+D.%22
(1 - 11 of 11)
document
Dillingh, D. (author), Baart, F. (author), De Ronde, J. (author)
Dat de gemiddelde zeespiegel wereldwijd stijgt, is inmiddels algemeen bekend. Veel is echter nog onduidelijk; de berichten zijn soms tegenstrijdig. Gepubliceerde scenario’s voor de toekomstige zeespiegel geven echter alle voor de komende honderd jaar een versnelde stijging aan. Sommige auteurs zien daar in de metingen al een aanwijzing voor,...
journal article 2012
document
Dillingh, D. (author), Baart, F. (author), De Ronde, J. (author)
journal article 2012
document
Pilippart, M.E. (author), Dillingh, D. (author)
Met dit rapport wordt het onderzoek “De basispeilen langs de Nederlandse Kust” afgesloten .In dit laatste deel worden zowel grafisch als in tabelvorm de basis- en ontwerppeilen gegeven voor iedere locatie langs de Westerschelde, de Zeeuwse kust, de Hollandse kust, de Waddenkust, de Waddenzee en de Eems-Dollard. Tevens worden voor de...
report 1995
document
Dillingh, D. (author), De Haan, L. (author), Helmers, R. (author), Können, G.P. (author), Van Malde, J. (author)
Dit onderzoek is geheel gericht geweest op statistische verwerking van waterstandsgegevens van verschillende aard; in dit kader is niet alleen gebruik gemaakt van beschikbare theorieën en benaderingswijzen, maar konden ook nieuwe methoden worden ontwikkeld en toegepast. Om op zo verantwoord mogelijke wijze reeksen van waterstandsgegevens te...
report 1993
document
Dillingh, D. (author), Stolk, A. (author)
This report about the Dutch coast was written in the context of the experimental phase of the programme CORINE of the Commission of the European Communities. The programme CORINE (COoRdination of INformation on the Environment) is a programme for the gathering, coordinating and ensuring of the environment and natural sources in the Community....
report 1989
document
Dillingh, D. (author)
In 1990 is de sterkte van het systeem van waterkeringen van ons land tegen de bedreiging door de zee op zgn. delta-veilig niveau gebracht. Deze veiligheid zal echter onder druk komen te staan door de huidige morfologische ontwikkelingen van onze kust, waarbij zeespiegelrijzing een belangrijke rol speelt. Om het verkregen veiligheidsniveau te...
report 1989
document
Calle, E.O.F. (author), Dillingh, D. (author), Meermans, W. (author), Vrouwenvelder, A.W.C.M. (author), Vrijling, J.K. (author), De Quellerij, L. (author), Wubs, A.J. (author)
De kruinhoogte van de dijk wordt verkregen door bij de genoemde maatgevende waterstand, een waakhoogte (inclusief de golfoploop) op te tellen. De kruinhoogte van de dijk is echter slechts een van de kenmerkende grootheden van een dijkprofiel. De overige grootheden worden bepaald op grond van eisen met betrekking tot de stabiliteit, de aanleg,...
report 1985
document
Dillingh, D. (author), Cappendijk, A.M. (author)
In dit rapport wordt beschreven welke de overwegingen zijn geweest die geleid hebben tot de aanbevolen ontwerpwindsnelheden voor het bovenrivierengebied ten behoeve van de leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken. In de eerste plaats is dat de gehanteerde veiligheidsfïlosofie zoals die was geformuleerd door de betreffende werkgroep van de...
report 1985
document
Rakhorst, H.D. (author), Roelse, P. (author), Verhagen, H.J. (author), Visser, W. (author), Nolte, R. (author), Dillingh, D. (author), Vellinga, P. (author)
In de "leidraad voor de beoordeling van de veiligheid van duinen als waterkering" wordt aangegeven hoe aan de bij de Deltawet vastgestelde veiligheidsnormen de duinen als primaire waterkering moeten worden getoetst. De veiligheid van de Nederlandse duinenkust is op grond van de situatie in 1983 beoordeeld. Tevens is de bezwijkkans bepaald voor...
report 1984
document
Dillingh, D. (author)
report 1979
document
Dillingh, D. (author)
report 1975
Searched for: author%3A%22Dillingh%2C+D.%22
(1 - 11 of 11)