Searched for: author:"Holtrop, A."
(1 - 4 of 4)
document
Holtrop, A. (author), Floris, J. (author), Teerds, P.J. (author), Princen, B. (author), De Koning, K. (author)
journal article 2011
document
Avermaete, T.L.P. (author), Grafe, C. (author), Holtrop, A. (author)
journal article 2007
document
Timmer, D.F. (author), De Looff, A.P. (author), Holtrop, A. (author), Van Driel, G.B. (author)
Op 15 januari 1996 is de Wet op de waterkering in werking getreden. DezeWet schrijft voor dat de waterkeringbeheerder iedere vijf jaar aan GedeputeerdeStaten dient te rapporteren over de algemene waterstaatkundige toestand vande primaire waterkeringen in zijn beheersgebied. Gedeputeerde Statenrapporteert vervolgens aan de Minister van Verkeer en...
report 2002
document
Holtrop, A. (author), Jorissen, R.E. (author), Venema, J.E. (author), Van der Berg, P. (author), Van Hijum, E. (author)
In dit rapport zijn de ervaringen van de beheeders en opstellers van de Leidraad Toetsen op Veiligheid gebundeld tot een voorbeeldenboek. Aan de hand van een fictief dijkringgebied wordt een volledgie toetsing uitgevoerd
report 1997
Searched for: author:"Holtrop, A."
(1 - 4 of 4)