Searched for: author%3A%22Minderhoud%2C+J.W.%22
(1 - 2 of 2)
document
Minderhoud, J.W. (author)
Aan de orde komen waar een natuurtechnisch beheer gewenst is, waar met een landbouwkundig beheer kan worden volstaan, welke mogelijkheden deze gebruikswijzen hebben, welke moeilijkheden zich kunnen voordoen en wat men bij een goed gebruik dient te doen of dient na te laten. De adviezen voor het graslandbeheer hebben steeds als uitgangspunt dat...
report 1986
document
Minderhoud, J.W. (author)
Aanbevelingen voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van rivierdijkvegetaties, gericht op waterstaatkundige belangen enerzijds en. niet-waterstaatkundigebelangen anderzijds. Wat de niet-waterstaatkundige belangen, betreft., stelt de sub-werkgroep zich voor het accent te leggen op oecologische, voornamelijk vegetatiekundige aspecten.
report 1982