Searched for: author%3A%22Schoemaker%2C+T.J.H.%22
(1 - 20 of 20)
document
Schoemaker, T.J.H. (author), Van Goeverden, C.D. (author), Tromp, J.P.M. (author), Schrijver, J.M. (author)
Automatische Voertuiggeleiding in het Collectieve Openbaar Vervoer is een manier om op kosten, vooral op personeelskosten, te besparen. Er is intussen een groot aanbod aan nieuwe automatische vervoersystemen maar er wordt te weinig aandacht geschonken aan de mogelijkheden bij de bestaande systemen. In deze studie is op basis van technische...
report 2002
document
Van Goeverden, C.D. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport opgesteld door de Technische Universiteit Delft, Sectie Verkeerskunde in opdracht van Peeters Advies en Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Het collectief openbaar vervoer kampt met grote financiële tekorten, welke gedekt worden door subsidies van de overheid. De tekorten zijn met name groot bij het stads- en streekvervoer. Eén van de...
report 2000
document
Minderhoud, M.M. (author), Bovy, P.H.L. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Dit rapport beschrijft het ontwerp en de toetsing van een op dynamisch verkeersmanagement gebaseerd parkeersysteem voor stadscentra. Dit parkeerplaats reserveringssysteem moet een aantal nadelen van het huidige parkeerbeleid tegengaan. Het het huidige sturende parkeerbeleid kan het autoverkeer in het centrumgebied niet voldoende worden beheerst....
report 1995
document
Lutje Schipholt, L.R. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport in opdracht van de Gemeente Den Haag, de Gemeente Delft en de Kamer van Koophandel Den Haag. Nadere studie naar de TU-variant heeft uitgewezen dat deze tracé variant van de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Schiphol ruim voldoende toekomstwaarde biedt. Op korte termijn (tot 2000 a 2010) kan door de lagere vervoerprognoses worden...
report 1995
document
Egeter, B. (author), Schoemaker, T.J.H. (author), Van Binsbergen, A. (author)
Rapport opgesteld door de Technische Universiteit Delft, Vakgroep Infrastructuur, Groep 'Strategische vervoerstudies' in opdracht van Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoersstudies. Deze studie kan worden gekarakteriseerd als een vervoersysteemkundige studie met een verkennend en algemeen karakter. De studie heeft een tweeledig doel: - het...
report 1994
document
Lutje Schipholt, L.R. (author), Schoemaker, T.J.H. (author), Egeter, B. (author), Wiggenraad, P.B.L. (author)
Rapport in opdracht van de Gemeente Den Haag. In deze studie is de Nieuwe HSL-nota aan een kritische toetsing onderworpen. Deze toetsing is langs drie hoofdlijnen aangepakt, te weten de toetsing van de visie op de HST in Nederland en de prognose van het aantal te verwachten reizigers, de toetsing van de mogelijke treindienstmodellen, d.w.z. de...
report 1994
document
Egeter, B. (author), Verroen, E.j. (author), Van Goeverden, C.D. (author), Smits, C.A. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport in opdracht van Adviesdienst Verkeer en Vervoer. De doelstelling van dit onderzoek 'Functie-OPTIMalisatie Openbaar Vervoer' (FOPTIMOV) is het ontwikkelen van een instrumentarium ter evaluatie van de functies van het openbaar vervoer (sociale functie, substitutiefunctie, commerciële functie), alsmede de toepassing van dit instrumentarium...
report 1994
document
Van Binsbergen, A.J. (author), Erkens, A. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport opgesteld door de Technische Universiteit Delft, Vakgroep Infrastructuur in opdracht van de Rijksplanologische Dienst (RPD). Er bestaat een zekere wisselwerking tussen vervoersystemen en de ruimtelijke ordening. Om deze wisselwerking in beeld te brengen is gezocht naar kenmerken waarmee vervoersysteem en ruimtelijke ordening beschreven...
report 1994
document
Lutje Schipholt, L.R. (author), Egeter, B. (author), Van Goeverden, C.D. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport in opdracht van Projectbureau Noordrand Rotterdam. In dit rapport is de vervoerkundige haalbaarheid onderzocht van een shuttlehalte in de Noordrand van Rotterdam aan de mogelijk nieuw aan te leggen HSL tussen Rotterdam en Schiphol onderzocht. Geconcludeerd kan worden dat een halte voor de binnenlandse hogesnelheidsshuttle Amsterdam -...
report 1994
document
Egeter, B. (author), Schoemaker, T.J.H. (author), Van Binsbergen, A.J. (author), Lutje Schipholt, L.R. (author)
'Strategische Vervoerstudies' is de nieuwe naam voor een groep vervoerkundige onderzoekers binnen de TU Delft, die inmiddels de nodige bekendheid heeft opgebouwd met lange-termijnonderzoek op het gebied van vervoer en verkeer. Gemeenschappelijk element van alle onderzoeken is het vernieuwende en verdiepende karakter en een sterke...
report 1994
document
Van Binsbergen, A.J. (author), Hamel, B. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport in opdracht van de Rijksluchtvaartdienst. Uit de behoefte de internationale concurrentiepositie van de Randstad te versterken is op initiatief van het ORI het zgn. ARGUS-concept ontwikkeld, dat beoogt door snelle verbindingen tussen de vier grote steden en Schiphol de Randstad te laten functioneren als een (meerkernige) metropool. In...
report 1994
document
Schoemaker, T.J.H. (author)
report 1994
document
Van Binsbergen, A.J. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport in opdracht van de Provincie Overijssel. In de gemeente Hengelo is in januari 1992 een bodemsaneringsproject gestart op het terrein van de voormalige gasfabriek. Bij het vervoer van de grond is het Afzet Container Transport Systeem ingezet, een vorm van gecombineerd weg-rail vervoer waarbij horizontale overslag plaatsvindt. Doel van de...
report 1993
document
Van Binsbergen, A.J. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport in opdracht van Adviesdiensten Verkeer en Vervoer. Doel van deze studie is aan te geven hoe een goederenvervoersysteem voor stedelijke gebieden in de verdere toekomst eruit zou moeten zien indien zowel rekening gehouden wordt met bereikbaarheids- en efficiency doelstellingen als met leefbaarheidsdoelstellingen. Om een gestructureerde...
report 1993
document
Hamel, B. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport in opdracht van NOVEM. Onder de naam SYRENE (System Integration of Renewable Energy and End Use Technology in the Netherlands) ontwikkelt Novem een programma dat een integraal beeld moet geven van de mogelijkheden van de toepassing van duurzame energievoorzieningssystemen op de lange termijn. Een deel van de onderwerpen die in het SYRENE...
report 1993
document
Schoemaker, T.J.H. (author), Van Binsbergen, A.J. (author)
Rapport opgesteld door de TU-Delft, Vakgroep Verkeer in opdracht van Initiatiefgroep Wijs op weg. In de studie 'Trendbreukscenario Goederenvervoer' is onderzocht of het mogelijk is goederenvervoer milieuvriendelijker te maken, zodat ondanks de te verwachten groei in de omvang van het vervoer, ten opzichte van 1990 toch een aanzienlijke...
report 1993
document
Schoemaker, T.J.H. (author), Egeter, B. (author), Van Goeverden, C.D. (author)
Rapport in opdracht van Overleg Ruimtelijke Investeringen (ORI). ARGUS is een stelsel van zeer snelle en frequente treinverbindingen tussen de vier grote steden in de Randstad en Schiphol. Het kan gekarakteriseerd worden als een metropolitaan stelsel, bedoeld voor verplaatsingsafstanden van interregionaal niveau, doch met snelheden die...
report 1993
document
Schoemaker, T.J.H. (author), Egeter, B. (author), Van Binsbergen, A.J. (author)
Rapport opgesteld door de Technische Universiteit Delft, Vakgroep Verkeer in opdracht van NOVEM. De ontwikkeling van nieuwe vervoerconcepten voor stedelijke gebieden moet worden gerelateerd aan problemen op dit terrein. Daartoe is enerzijds een systematische inventarisatie gemaakt van de verschillende vervoerfunkties in stedelijke gebieden....
report 1993
document
Van Goeverden, C.D. (author), Behr, F.H. (author), Schoemaker, T.J.H. (author), Wiggenraad, P.B.L. (author)
Rapport van de Technische Universiteit Delft, Faculteit der Civiele Techniek, Vakgroep Verkeer in opdracht van N.V. Nederlandse Spoorwegen. In deze studie is op basis van de keuze van treinreizigers onderzocht hoe groot de weerstand van het overstappen van trein op trein is in relatie tot andere weerstandsfactoren van een treinreis. Er is...
report 1990
document
Egeter, B. (author), Onderwater, P.L.M. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport van de Technische Universiteit Delft, Vakgroep Verkeer, in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. Aanleiding voor deze studie was de behoefte die er bij de Provincie Zuid-Holland bestond aan een lange termijn-visie voor het openbaar vervoer. Het gaat hierbij om de kwalitatieve onderbouwing van de richtlijnen waaraan een goed openbaar...
report 1989
Searched for: author%3A%22Schoemaker%2C+T.J.H.%22
(1 - 20 of 20)