Searched for: author%3A%22Steetzel%2C+H.J.%22
(21 - 40 of 44)

Pages

document
Steetzel, H.J. (author)
report 1996
document
Steetzel, H.J. (author)
Dit rapport gaat in op de formulering van een advies inzake de toetsingsregels voor de vormgeving van de aansluiting tussen verschillende waterkeringsconstructies.
report 1995
document
Verhagen, H.J. (author), Van de Graaff, J. (author), Steetzel, H.J. (author)
Achtergrondinformatie voor de Leidraad Zandige kust, functies en beheer van de Nederlandse kust, het zandsysteem, kustverdedigingsmaatregelen, kustbeheer, veiligheid en ligging van duinen, instandhouding van de zeewering.
report 1995
document
Steetzel, H.J. (author)
report 1995
document
Steetzel, H.J. (author)
report 1995
document
Steetzel, H.J. (author)
Teneinde het DUROSTA-model verder te verbeteren zijn de effecten modellering nader onderzocht en is de schaalgrootheid H/Tw nader bekeken.
report 1994
document
Steetzel, H.J. (author)
report 1994
document
Steetzel, H.J. (author), Visser, P.J. (author)
In het kader van het in ontwikkeling zijnde mathematische model voor bresgroei zijn de bruikbare sedimenttransportformuleringen geëvalueerd.
report 1994
document
Steetzel, H.J. (author)
Het voorliggende onderzoek heeft tot doel inzicht te verschaffen in de wijze waarop het verloop van het instroomdebiet en de binnenwaterstand afhangen van de breedtegroei van de bres. De resultaten van deze verkenning geven aan in hoeverre (of en zoja, met welke middelen) nader onderzoek naar het proces van bresgroei gewenst is en wat de...
report 1993
document
Steetzel, H.J. (author)
doctoral thesis 1993
document
Steetzel, H.J. (author)
Om de additionele effecten van de bebouwing in kwalitatieve zin vast te leggen is voor allerlei mogelijke categorieën bebouwing aangegeven in hoeverre deze de mate van duinafslag beïnvloeden. Enkele aspecten zijn nader uitgewerkt en aanbevelingen voor gericht vervolgonderzoek zijn gespecificeerd.
report 1993
document
Steetzel, H.J. (author)
In deze notitie is een vergelijking gegeven tussen de resultaten van het DUROS-afslagmodel en die van het tijdsafhankelijke DUROSTA-model.
report 1992
document
Steetzel, H.J. (author)
In deze notitie zijn een aantal aanvullende verificatie-berekeningen van het tijdsafhankelijk duinerosiemodel DUROSTA bijeengebracht. Afgezien van enige systematische afwijkingen nabij de waterlijn is er over het algemeen sprake van een goede overeenkomst.
report 1992
document
Steetzel, H.J. (author), Visser, P.J. (author)
In het kader van het meerjarig onderzoek naar bresgroei is in dit verslag de vertikale ontwikkeling van een initiële bres beschreven aan de hand van de resultaten van een modelonderzoek.
report 1992
document
Steetzel, H.J. (author)
In het kader van het onderzoek naar de veiligheid van de Nederlandse kust is in opdracht van Werkgroep C van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW-C) een onderzoek uitgevoerd naar het effekt van langstransportgradiënten op de mate van duinafslag. Op basis van oriënterende berekeningen met het tijdsafhankelijke...
report 1990
document
Steetzel, H.J. (author)
In het kader van het onderzoek naar de veiligheid van de Nederlandse kust is in opdracht van Werkgroep C van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW-C) onderzoek uitgevoerd naar het dwarstransportproces tijdens duinafslag. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een beschrijving van het dwarstransport hetgeen de basis vormt voor het...
report 1990
document
Steetzel, H.J. (author)
In het kader van het onderzoek naar de veiligheid van de Nederlandse kust is in opdracht van Werkgroep C van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW-C) onderzoek uitgevoerd naar het dwarstransportproces tijdens duinafslag. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een beschrijving van het dwarstransport hetgeen de basis vormt voor het...
report 1990
document
Steetzel, H.J. (author)
In het kader van onderzoek naar de veiligheid van de Nederlandse kust is in opdracht van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen een inventaristie gemaakt van de over ontgrondingskuilen beschikbare gegevens. Op basis van uitgevoerd modelonderzoek en beschikbare literatuur gegevens zijn enige conclusies getrokken omtrent de vorm en...
report 1988
document
Steetzel, H.J. (author)
In het kader van onderzoek naar de veiligheid van de Nederlandse kust is in opdracht van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) een modelonderzoek uitgevoerd naar de tijdens stormvloed te verwachten ontgrondingskuilen voor duinvoetverdedigingen. De resultaten van dit modelonderzoek geven aan dat de ontgrondingen in het...
report 1987
document
Steetzel, H.J. (author)
Bij de zuidwestkust van Walcheren ligt de getijgeul pal onder de kust. Naar aanleiding van problemen welke zich in deze situatie voordoen bij strikte toepassing van de "Leidraad voor de beoordeling van duinen als waterkering" heeft in Werkgroep 5 van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW-5) overleg plaatsgevonden over de...
report 1987
Searched for: author%3A%22Steetzel%2C+H.J.%22
(21 - 40 of 44)

Pages