Searched for: author%3A%22Van+Steeg%2C+P.%22
(1 - 17 of 17)
document
van Steeg, P. (author)
In het kader van het KPP project ‘Versterking Onderzoek Waterveiligheid’ wordt onderzoek uitgevoerd naar overgangen in grasbekledingen op primaire waterkeringen onder hydraulische belasting. Een onderdeel van dat onderzoek is het bouwen van verschillende fysieke proefopstellingen op het binnentalud van de Waddenzeedijk nabij Sint Jacobiparochie ...
report 2016
document
van Steeg, P. (author)
Hillblock B.V. heeft Deltares gevraagd om vier typen zetstenen te beproeven in de Deltagoot (Delft). Dit betreft de volgende typen zetstenen: - Hillblock 2.0 van het type Basis (golfklapzone) - Hillblock 2.0 van het type Slim (golfklapzone) - Drainageblock (golfoploopzone) - Grassblock (golfoploopzone, kruin en binnentalud). Dit rapport...
report 2016
document
van Steeg, P. (author)
Het “Vergelijkend onderzoek zetstenen voor dijken” is aan Deltares opgedragen door Rijkswaterstaat WVL, namens het Projectbureau Zeeweringen, het Project Afsluitdijk, het Corporate innovatieprogramma van RWS, de drie noordelijke waterschappen (Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, in het kader van een...
report 2016
document
van Steeg, P. (author)
In het kader van het “Vergelijkend onderzoek zetstenen voor dijken” onderzoeken Rijkswaterstaat, drie noordelijke waterschappen (in Project Overstijgende Verkenning van het Hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP) en enkele marktpartijen of zetstenen slimmer ingezet kunnen worden bij dijkversterkingen. Het onderzoek richt zich op twee eigenschappen...
report 2015
document
van Steeg, P. (author)
In het kader van het “Vergelijkend onderzoek zetstenen voor dijken” onderzoeken Rijkswaterstaat, drie noordelijke waterschappen (in Project Overstijgende Verkenning van het Hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP) en enkele marktpartijen of zetstenen slimmer ingezet kunnen worden bij dijkversterkingen. Het onderzoek richt zich op twee eigenschappen...
report 2015
document
Van Steeg, P. (author), Labruijere, A. (author), Mom, R. (author)
The stability of grass covered slopes on primary flood defences under wave attack is an important aspect with respect to the strength of the entire dike. In a grass slope many transitions to objects (poles, stairs, fences, buildings et cetera) or other revetments (concrete, asphalt, placed block revetment) can be present. This can potentially...
report 2015
document
Van Steeg, P. (author)
In het kader van het KPP (Kennis Primaire Processen) project ‘Versterking Onderzoek Waterveiligheid wordt onderzoek uitgevoerd naar overgangen met gras in primaire waterkeringen. Dit rapport beschrijft de bureaustudie welke is uitgevoerd voorafgaande aan de uitvoering van in de toekomst geplande testen. Het doel van dit rapport is viervoudig: •...
report 2014
document
Van Steeg, P. (author), Van Hoven, A. (author)
Dit verslag behandelt de kennisleemtes met betrekking tot overgangen in primaire waterkeringen. Omdat er zeer veel types overgangen mogelijk zijn is er de behoefte om dit te structureren. In dit rapport is dit gedaan door verschillende categorieën te definiëren zoals keringtype, geometrie, fysica, locatie op de kering en beheer en inspectie. Er...
report 2013
document
Van Steeg, P. (author), Van Hoven, A. (author)
Dit verslag behandelt de overgangen en potentiele oplossingsrichtingen met betrekking tot overgangen bij grasbekledingen op primaire waterkeringen. Omdat er zeer veel types overgangen mogelijk zijn is er de behoefte om dit te structureren. Een generieke opzet hiertoe is een eerder rapport weergegeven. In voorliggend rapport is dit verder...
report 2013
document
Van Steeg, P. (author)
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) onderzoekt de mogelijkheid om de Havendijk bij Den Oever te versterken. Deze dijk is onderdeel van de primaire waterkering in Dijkringgebied Wieringen (Dijkring 12) en bleek bij de landelijke toets op veiligheid een “onvoldoende” te scoren op het toetsspoor “Hoogte”. Een oplossing wordt...
report 2013
document
Van Steeg, P. (author)
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) onderzoekt momenteel de mogelijkheid om de Havendijk bij Den Oever te versterken. Deze dijk is onderdeel van de primaire waterkering in Dijkringgebied Wieringen (Dijkring 12) en is onvoldoende hoog. Een van de mogelijkheden om de golfoploop te beperken wordt gezocht in de toepassing van een...
report 2012
document
Van Steeg, P. (author)
Hillblock is een nieuw, innovatief type taludbekleding voor toepassing als toplaag op waterbouwkundige construclies zoals dijken, kribben en oevers. Om de stabiliteit bij golfaanval van het bekledingssysteem te bepalen is er groolschalig onderzoek uitgevoerd in de Deltagoot. Hierbij is de goot in twee secties verdeeld: op één sectie de variant...
report 2012
document
Van Steeg, P. (author), Vastenburg, E.W. (author)
To test the stability of sand filled geotextile tubes under wave attack, tests were performed in the Delta Flume of Deltares on a scale of approximately 1:2 - 1 :4. Wave conditions in the model varied up to 1.5 m significant wave height. Seven test series with different geometric conditions were tested. In four test series, single placed tubes...
report 2010
document
Van Steeg, P. (author), Klein Breteler, M. (author)
In opdracht van de Waterdienst van Rijkswaterstaat heeft Deltares onderzoek uitgevoerd naar de stabiliteit van steenzettingen onder een horizontale overgangsconstructie en naar de stabiliteit van steenzettingen boven de waterlijn. Hiertoe is een serie experimenten uitgevoerd in de Deltagoot van Deltares. Het onderzoek bestaat uit twee...
report 2009
document
Van Steeg, P. (author), Klein Breteler, M. (author)
Within the framework of the workpackage 4c: “Flexible coastal defence with geosystems”, which is part of the workpackage 4: “Morfodynamics of the North Sea and coast” several problems are formulated with respect to the application and design of Geosystems. This is performed within the Delft Cluster project “Sustainable development of North sea...
report 2008
document
Van Steeg, P. (author)
In the framework of the ComCoast project, the concept of the Crest Drainage Dike has been studied regarding the reduction of wave overtopping. This study only focuses on the average wave overtopping discharge. The basic concept of the Crest Drainage Dike is a basin, integrated in the crest of the dike, that collects overtopping water and thus...
master thesis 2007
document
Van Baaren, P. (author), Bonte, P. (author), Boon, M. (author), Bougdanou, M. (author), Burg, L. (author), Cui, H. (author), Damsma, T. (author), Van Eekelen, E. (author), Van Geer, P. (author), Gu, D. (author), Laksalanamai, J. (author), Van Oeveren, C. (author), Oosthoek, J. (author), Pool, A. (author), Schmedding, J. (author), Schoenmakers, N. (author), Van Steeg, P. (author), Sveinbjörnson, P. (author)
This is the final report of the project 'Fieldwork Coastal Engineering', part of the Master studies Hydraulic Engineering of Delft University of Technology (TU Delft). It has been made by students of the TU Delft, in cooperation with students from the University of Architecture in Sophia. The fieldwork took place in Byala, Bulgaria, between 5th...
student report 2006
Searched for: author%3A%22Van+Steeg%2C+P.%22
(1 - 17 of 17)