Searched for: author%3A%22Van+der+Meer%2C+J.W.%22
(41 - 60 of 67)

Pages

document
Van der Meer, J.W. (author)
Modelonderzoek uitgevoerd in de golfgoot van de Universiteit van Edinburgh naar golfoverslag en golfkrachten op het nieuwe ontwerp van de waterkering van Harlingen. Analyse van de proefresultaten en beschrijving van de consequenties voor het ontwerp.
report 2004
document
Van der Meer, J.W. (author)
Bij WL is onderzoek uitgevoerd naar stabiliteit van breukstenen taluds bij (zeer) ondiepe voorlanden. De paper voor Coastal Structures 2003 "Stability of rock slopes with shallow foreshores" door van Gent, Smale en Kuiper is een samenvatting van het werk. Hierin wordt voorgesteld een andere periodemaat te nemen dan in de van der Meer formule en...
report 2004
document
Van der Meer, J.W. (author), Wouters, J. (author)
Voor teenbestortingen bij dijken en een ondiep, flauw voorland ontbreken eenduidige ontwerpregels. De huidige praktijk en ervaring met teenbestortingen is in kaart gebracht. Op basis hiervan is een eenduidige definitie gegeven van wat precies onder een teenbestorting moet worden verstaan. Daarnaast zijn verschillende ontwerpmethoden van...
report 2002
document
Van der Meer, J.W. (author)
This report is from Dutch origin and is a translation into English. In the Netherlands it is used as a guideline for safety assessment and design of dikes. Assessment of the required dike heights for wave run-up and wave overtopping is important in the Netherlands and has a long history. Some parts of this report, therefore, refer tot typical...
report 2002
document
Van der Meer, J.W. . (author)
Richtlijnen voor het berekenen van golfoploop en golfoverslag over dijken en andere constructies met een talud. Effect van de berm, ondiep voorland en het breken van golven.
report 2002
document
Van der Meer, J.W. (author)
Dit verslag is een aangepaste versie van het gelijknamige verslag uit 1993. Het verslag geeft een samenvatting van nieuwe resultaten met betrekking tot golfoploop en golfoverslag bij dijken. Het verslag geeft hiervoor ontwerp- of toetsformules. Verschillende invloeden zijn door middel van reductiefactoren in de formules verwerkt. Dit zijn de...
report 1997
document
Van der Meer, J.W. (author), De Wit, J.M. (author)
More than six kilometers of rehabilitation works on sea defences at the Essequibo and West Deroerara coast of Guyana has been constructed within one year. This shows the fast construction of the riprap revetment design. The performance of the structure was good until the last month of construction when two slip failures occurred of a bout 100 m...
report 1996
document
D' Angremond, K. (author), Van der Meer, J.W. (author), Van Nes, C.P. (author)
in this study an analysis concerning the pulsating and impact portion of the tensile stresses inside tetrapod armour units is presented. The data has been obtained from a series of small scale model tests performed at Delft Hydraulics. Stresses have been measured using a load cell technique developed and made available by Coastal Engineering...
report 1995
document
Burcharth, H.F. (author), Liu, Z. (author), Jenssen, M.S. (author), Van der Meer, J.W. (author), D' Angremond, K. (author)
The paper presents a design formula for Tetrapod armour on a 1:1.5 slope exposed to head-on random wave attack The formula predicts the relative number of broken Tetrapods as function of: the mass of the Tetrapods, the concrete tensile strength and the wave height in front of the structure. Thus, the formula addresses the observed problem of...
report 1995
document
Van der Meer, J.W. (author), Vis, F.C. (author)
The extensive research of Van der Meer (1988) on dynamically stable slopes, including berm breakwaters, but also rock and gravel beaches. was re-analyzed and focussed only on the behaviour of the seaward slope of berm breakwaters in Van der Meer (1992), leading to a computational model on a personal computer. Results are presented in this paper....
report 1995
document
Van der Meer, J.W. (author)
This paper gives first an overall view of physical processes involved with rubble mound structures and a classification of these structures. After the description of governing parameters, the hydraulic response is treated. This is divided into: - Wave run-up and run-down, - Wave overtopping, - Wave transmission, - Wave reflection. The main part...
report 1992
document
Van der Meer, J.W. (author)
De TAW-publicatie uit 1972 betreffende golfoploop en golfoverslag (auteur J.A. Battjes) is in Nederland en ook daarbuiten veel gebruikt. De Nederlandse Leidraden voor het ontwerpen van rivierdijken maken hier gebruik van en ook de Amerikaanse Shore Protection Manual. Inmiddels is in de afgelopen twee decennia veel onderzoek verricht naar...
report 1991
document
Van der Meer, J.W. (author), De Waal, J.P. (author)
In opdracht van de projectgroep TAW-A1 is modelonderzoek uitgevoerd naar de invloed van richtingspreiding en scheve golfaanval op golfoploop en overslag. Tevens is de invloed van de waterdiepte h (voor h/H > 3. waarin H de significante golfhoogte is) en de invloed van een berm bepaald. Er zijn drie constructies onderzocht: een recht talud 1:4,...
report 1990
document
Van der Meer, J.W. (author)
This report describes the verification of the model on dynamic stability for berm breakwaters. The model runs on a pc and is called BREAKWAT. The data received from various people allover the world contained not only berm breakwaters, but also dynamically stable low-crested structures. The title of the report was therefore changed to ...
report 1990
document
Van der Meer, J.W. (author)
Background work for the "Rock Manual", verification of the wave model ENDEC on a steep 1:10 slope.
report 1990
document
Van der Meer, J.W. (author)
Dit verslag beschrijft de stabiliteit van een aantal stortsteenkonstrukties die afwijkt van een recht doorgaand talud zonder overslag . De konstrukties zijn dammen met een lage kruin, geknikte stortsteen taluds en stortsteen taluds met een glad boventalud. Uitgangspunt daarbij zijn de resultaten van M 1983 deel I (twee stabiliteitsformules) en...
report 1990
document
Van der Meer, J.W. (author), Klein Breteler, M. (author)
Tijdens het onderzoek naar de stabiliteit van steenzettingen is reeds in een vroeg stadium het belang onderkend van de verhouding tussen de doorlatendheid van het filter en die van de toplaag. Een eerste aanzet voor het opstellen van formules voor deze doorlatendheden is gegeven in deel VII van deze verslagenreeks over steenzettingen. Het...
report 1990
document
Van der Meer, J.W. (author)
Het eerste gedeelte van het M1983 onderzoek bestond uit ongeveer 300 proeven op kleine schaal naar de statische stabiliteit van stortsteen taluds onder golfaanval. Het resultaat kon worden samengevat in twee nieuwe praktische stabiliteitsformules waarin de meest belangrijke parameters waren bijeengebracht (verslag M1983 deel I) . Het tweede...
report 1989
document
Van der Meer, J.W. (author), Burger, A. (author)
Uit experimenteel en rekenkundig onderzoek was het vermoeden ontstaan dat een constructie van rechthoekige betonblokken rechtstreeks op een met geotextiel afgedekte zandlaag mogelijk een goede en goedkope taludverdediging is. Daarom is in 1983 Deltagoot-onderzoek uitgevoerd, waarin de stabiliteit van een dergelijke constructie is onderzocht. Bij...
report 1988
document
van der Meer, J.W. (author)
Abstract not available
doctoral thesis 1988
Searched for: author%3A%22Van+der+Meer%2C+J.W.%22
(41 - 60 of 67)

Pages