Searched for: classification%3A%22KBR00%22
(1 - 20 of 141)

Pages

Monitoring en evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2: Data rapport vis- en epibenthosbemonstering najaar 2012
Monitoring en evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2: Data rapport vis- en epibenthosbemonstering najaar 2012
Harde werken met zachte trekken, voorbeelden van levende waterbouw
Harde werken met zachte trekken, voorbeelden van levende waterbouw
De kolonisatie door flora en fauna van betonblokken op het zuidelijk havenhoofd te IJmuiden; Betonblokken als foerageergebied voor paarse strandlopers en steenlopers
De kolonisatie door flora en fauna van betonblokken op het zuidelijk havenhoofd te IJmuiden; Betonblokken als foerageergebied voor paarse strandlopers en steenlopers
Strandlopers: Inventarisatie van strandgebruik aan de Noordzeekust en de relatie met natuurwetgeving
Strandlopers: Inventarisatie van strandgebruik aan de Noordzeekust en de relatie met natuurwetgeving
Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2006
Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2006
Visiedocument Zoute Bagger
Visiedocument Zoute Bagger
De Polder Breebaart: De ontwikkelingen in de polder Breebaart resultaten van de monitoring in 2003 en 2004 en een vergelijking met 2001 en 2002
De Polder Breebaart: De ontwikkelingen in de polder Breebaart resultaten van de monitoring in 2003 en 2004 en een vergelijking met 2001 en 2002
Monitoring van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991-2005: Verspreiding, seizoenspatroon en trend van zeven soorten zeevogels en de Bruinvis
Monitoring van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991-2005: Verspreiding, seizoenspatroon en trend van zeven soorten zeevogels en de Bruinvis
De mogelijke effecten van antropogeen geluid op zeezoogdieren in de Noordzee
De mogelijke effecten van antropogeen geluid op zeezoogdieren in de Noordzee
Bodemfauna en beleid: Een overzicht van 35 jaar bodemfauna onderzoek en monitoring in Waddenzee en Noordzee
Bodemfauna en beleid: Een overzicht van 35 jaar bodemfauna onderzoek en monitoring in Waddenzee en Noordzee
KWELDERS EN SCHORREN in de Kaderrichtlijn Water: Ontwikkeling van Potentiële Referenties en van Potentële Goede Ecologische Toestanden / SALT MARSHES in the Water Framework Directive: Development of Potential Reference Conditions and of Potential Good Eco
KWELDERS EN SCHORREN in de Kaderrichtlijn Water: Ontwikkeling van Potentiële Referenties en van Potentële Goede Ecologische Toestanden / SALT MARSHES in the Water Framework Directive: Development of Potential Reference Conditions and of Potential Good Ecological Statuses
Drempelverwijdering vaarweg Harlingen-Noordzee: Baggerwerk en morfologische en ecologische gevolgen
Drempelverwijdering vaarweg Harlingen-Noordzee: Baggerwerk en morfologische en ecologische gevolgen
Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES.1) / A Dutch Ecotope System for Coastal Water (ZES.1)
Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES.1) / A Dutch Ecotope System for Coastal Water (ZES.1)
Dynamiek van zeegrasvelden in de Waddenzee en aanbevelingen voor het beheer
Dynamiek van zeegrasvelden in de Waddenzee en aanbevelingen voor het beheer
Fysische en ecologische kennis en modellen voor de Westerschelde: Wat is beleidsmatig nodig en wat is beschikbaar voor de m.e.r. Verruiming Vaargeul?
Fysische en ecologische kennis en modellen voor de Westerschelde: Wat is beleidsmatig nodig en wat is beschikbaar voor de m.e.r. Verruiming Vaargeul?
Ecoassayverkenning: De mogelijke toepassing van ecoassays binnen de Kaderrichtlijn Water
Ecoassayverkenning: De mogelijke toepassing van ecoassays binnen de Kaderrichtlijn Water
Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2004
Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2004
Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2005
Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2005
Gebieden met bijzondere ecologische waarden op het Nederlands Continentaal Plat / Areas with special ecological values on the Dutch Continental Shelf
Gebieden met bijzondere ecologische waarden op het Nederlands Continentaal Plat / Areas with special ecological values on the Dutch Continental Shelf
Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2004
Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2004
Searched for: classification%3A%22KBR00%22
(1 - 20 of 141)

Pages