Searched for: classification%3A%22KBR00%22
(41 - 60 of 141)

Pages

document
Van den Heuvel-Greve, M.J. (author), Hoekstein, M.S.J. (author), Lefèvre, F.O.B. (author), Meininger, P.J. (author), Vethaak, A.D. (author)
Vanaf 1994 zijn in de visdiefkolonie op de Middensluis bij Terneuzen (figuur 1) verschijnselen opgetreden die het broedsucces in sommige jaren drastisch hebben aangetast. Dit rapport geeft een beschrijving van de auto-ecologie en populatiedynamiek van de visdief, alsmede samenvatting en stand van zaken van de problemen en het onderzoek hiernaar...
report 2003
document
Wetsteyn, L.P.M.J. (author), Duin, R.N.M. (author), Kromkamp, J.C. (author), Lathuhihin, M.J. (author), Peene, J. (author), Pouwer, A. (author), Prins, T.C. (author)
Na de voltooiing van de Oosterscheldewerken in 1987 werd de toevoer van zoetwater, en daarmee van de voor de groei van het fytoplankton benodigde nutriënten stikstof, fosfaat en silicaat, naar de Oosterschelde sterk verminderd. Vanaf dat moment zijn de concentraties stikstof en silicaat gaan afnemen; de afname van de fosfaat-concentraties zette...
report 2003
document
Arends, A.A. (author), Erenstein, H.J.E. (author)
Vanaf 2001 is door de Rijksoverheid in samenwerking met de kustprovincies en –waterschappen en enkele kustgemeenten, gewerkt aan de Beleidsagenda voor de kust ‘Naar integraal kustzonebeleid’ (2002). Klimaatverandering leidt in de nabije toekomst tot zeespiegelstijging en tot mogelijk hogere frequentie van (zware) stormen. Voor de Nederlandse...
report 2003
document
Jager, Z. (author)
De ministeries van LNV en V&W hebben gevraagd om een Nationaal Programma Herstel Zoet/Zout. Toeleverend aan dat programma wordt voor Noord-Nederland gewerkt aan een Regionaal Programma Herstel Zoet/Zout. Als onderdeel van dit Regionaal Programma wordt een visie ten aanzien van het oplossen van de visintrekbelemmeringen tussen zout en zoet in...
report 2003
document
Hannewijk, A. (author)
Van 12 juni 2003 tot en met 31 juli 2003 zijn een aantal blootstellingsexperimenten uitgevoerd met Nereis diversicolor op 6 sedimenten uit de Noorzee en Waddenzee. De experimenten vallen binnen het project WB*MAATLAAT en zijn uitgevoerd in twee series. De bioassay met Nereis diversicolor is een 28-daagse test. De test is nog volop in...
report 2003
document
Vertegaal, C.T.M. (author)
The Dutch government policy is aimed at increasing the share of renewable energy in the national power supply. One of the possibilities in this regard is the use of wind power. In 1997, the Dutch cabinet decided to launch a marine-based pilot project, the Near Shore Wind Park (NSW). Experiences gained from this demonstration project will be...
report 2003
document
Lievaart, M.A. (author)
Het microfytobenthos bestaat uit de microscopisch kleine plantjes (algen) die op en in de bovenste centimeters van de bodem leven. In de Westerschelde vormen deze organismen een belangrijk onderdeel van het ecosysteem en komen vooral op de bij laagwater droogvallende platen en slikken voor. Door De Jong et al. (1997) wordt verwacht dat de totale...
report 2003
document
Lievaart, M.A. (author), Pouwer, A.J. (author)
De Westerschelde is een zeer geschikt gebied voor jonge vis en garnalen. Vooral in het Mesohaliene gebied, het deel tussen Hansweert en de Nederlandse grens, komen hoge dichtheden aan bodemvissen en garnalen voor. Door de Jong et al. (1997) is verondersteld dat de beschikbare opgroeigebieden voor jonge vis en garnaal (ondiepwatergebieden en...
report 2003
document
Berrevoets, C.M. (author), Arts, F.A. (author)
Het Nederlands Continentaal Plat (NCP) is voor diverse zeevogelsoorten van internationale betekenis (Baptist 2000). In 1984 is door het RIKZ een begin gemaakt met een routinematige inventarisatie van zeevogels en zeezoogdieren op het NCP. Destijds is een bewuste keuze gemaakt om deze vorm van monitoren vanuit een vliegtuig uit te voeren. In 1989...
report 2003
document
Esselink, P. (author), De Leeuw, C. (author), Graveland, J. (author), Berg, G. (author)
DOEL Het rapport presenteert de resultaten van een evaluatie van 26 projecten van ecologisch herstel in of langs de zoute wateren. De projecten maken deel uit van het Programma Herstel en Inrichting, een uitvoeringsprogramma voortvloeiend uit de Derde Nota Waterhuishouding. Doel was om inzicht te verkrijgen in de succes- en faalfactoren van de...
report 2003
document
Meininger, P.L. (author), Strucker, R.C.W. (author), Wolf, P. (author)
In het Deltagebied komen van diverse soorten kustbroedvogels nationaal en internationaal belangrijke populaties tot broeden (tabel 1). In internationaal verband zijn vooral Zwartkopmeeuw (>50% van de Noordwest-Europese populatie), Strandplevier (22%), Kleine Mantelmeeuw (16%), Kluut (15%), Grote Stern (11%), Visdief (6%) en Dwergstern (6%) van...
report 2003
document
Wijsman, J. (author)
In de zomer van 1997 is men begonnen met het verdiepen van de Westerschelde ten behoeve van de scheepvaart naar Antwerpen. De verdiepingswerkzaamheden hebben invloed op de hydrologie, morfologie, chemie en biologie van de Westerschelde. Om deze omvang van veranderingen in kaart te brengen is het project Monitoring Verdieping Westerschelde (MOVE)...
report 2003
document
Meininger, P.L. (author), Hoekstein, M.S.J. (author), Lilipaly, S.J. (author), Wolf, P.A. (author)
Dit rapport biedt een overzicht van de resultaten van onderzoek naar het broedsucces van kustbroedvogels (Kluut, plevieren, meeuwen en sterns) in het Deltagebied in 2002. Dit onderzoek werd uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Kust en Zee in opdracht van de regionale directies Zuid-Holland en Zeeland van Rijkswaterstaat. Daarnaast zijn...
report 2003
document
Lorenz, C.M. (author), Duijts, H. (author), Hartholt, J.G. (author)
Eind 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) officieel van kracht geworden. Het doel van deze richtlijn is het scheppen van een kader voor het beschermen en zonodig verbeteren van aquatische ecosystemen en gebieden die daarvan afhankelijk zijn. Hiervoor moeten maatlatten ontwikkeld worden, die voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn,...
report 2003
document
Berrevoets, C.M. (author), Arts, F.A. (author)
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de telling (uitgevoerd vanuit een vliegtuig) van zee-eenden in de Nederlandse kustwateren en de Waddenzee in januari 2003. Deze tellingen worden in het kader van het MWTL-programma (Monitoring Waterstaatkundige Toestand van het Land) van Rijkswaterstaat uitgevoerd en vormen tevens een...
report 2003
document
Sandee, A. (author), Rutten, T.P.A. (author), Hofman, A.R.T. (author)
Als onderdeel van het programma Monitoring Waterstaatkundinge Toestand des Lands (MWTL) worden in de projecten MON*BIOLOGIE en TNWMILLAB op een zestal lokaties fytoplanktonanalyses met behulp van flowcytometrie uitgevoerd. De geanalyseerde lokaties zijn Noordwijk 2 en 10 en Terschelling 135 (allen Noordzee), Schaar van Ouden Doel en Vlissingen ...
report 2003
document
De Leeuw, C. (author), Meijer, M.L. (author)
In het kader van het project WONS*BRAK doet het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) langlopend onderzoek naar het herstel van estuariene gradienten (vaak zoet-zout overgangen genaamd) in het Nederlandse kustgebied. Als onderdeel van dit project is een studie naar de betekenis van kleinschalige proefgebieden voor het herstel van zoet-zout...
report 2003
document
Berrevoets, C.M. (author), Strucker, R.C.W. (author), Arts, F.A. (author), Meininger, P.L. (author)
In dit rapport worden resultaten gepresenteerd van watervogeltellingen in de zoute en brakke wateren van het Deltagebied van Zuidwest-Nederland (figuur 1) in de periode juli 2001-juni 2002 (verder aangeduid als 2001/2002). De ‘Zoute Delta' omvat de Voordelta, het Grevelingenmeer, de Oosterschelde, het Veerse Meer en de Westerschelde. Dit rapport...
report 2003
document
Van Franeker, J.A. (author), Meijboom, A. (author)
Corpses and stomach contents of 53 Fulmars beachwashed in the Netherlands during the year 2001 were investigated on the presence of marine litter ingested by these birds. These data were added to the existing database on this topic covering the years 1982 to 2000. Litter quantities in 2001 were relatively low as compared to some earlier years,...
report 2003
document
Suijlen, J.M. (author), Duin, R.N.M. (author)
Suspended matter in the water column governs the under water light climate and is thus an important factor for life in the sea. Next to nutrients, light is essential for the growth of phytoplankton and in this way for the food chain in the sea. Suspended matter concentrations are highly variable in time and space. Thus it is very hard to assess...
report 2002
Searched for: classification%3A%22KBR00%22
(41 - 60 of 141)

Pages