Searched for: classification%3A%22KBR00%22
(81 - 100 of 141)

Pages

document
Hoekstein, M.S.J. (author), Lilipaly, S.J. (author)
Dit werkdocument behandelt de resultaten van de maandelijkse watervogeltellingen per vliegtuig in de Voordelta in het seizoen 2000/2001 (juli 2000 tot en met juni 2001). Doel van deze tellingen is het vaststellen van de aantallen en verspreiding van met name Aalscholvers, zee-eenden en meeuwen in de Voordelta. Ook worden de tellingen van...
report 2002
document
Hartgers, E.M. (author), Backx, J.J.G.M. (author), Walhout, T. (author)
Door de aanleg van kunstwerken zijn karakteristieke habitats en soorten in de voormalige zoet-zout overgangen sterk afgenomen en is de passagemogelijkheid voor migrerende vissoorten beperkt. Om zicht te krijgen op de omvang van deze problematiek in de Delta zijn in opdracht van Rijkswaterstaat directies Zuid-Holland en directie Zeeland de...
report 2001
document
Kornman, B.A. (author), Kamermans, P. (author), Tydeman, P. (author)
Door menselijke ingrepen in het kustwatersysteem treden er veranderingen op in de morfologie en hydraulica. Deze abiotische omgevingsfactoren zijn van belang voor de leefomstandigheden van bodemdieren. Bodemdieren zijn het voedsel voor vogels, vissen en andere predatoren. Door de positie van bodemdieren in het ecosysteem kunnen menselijke...
report 2001
document
Den Heijer, W.M. (author), Keus, B. (author)
Om platvissoorten als tong, schol, schar, tarbot en griet te kunnen vangen, is de in de Nederlandse visserij dominerende boomkortechniek niet de enige manier. Er zijn meerdere alternatieve vistechnieken voorhanden. Een aantal van deze alternatieven zoals de bordentrawl, snurrevaadvisserij en de visserij met staand want zijn in het verleden door...
report 2001
document
Rutten, T.P.A. (author), Sandee, A. (author), Hofman, A.R.T. (author)
Een vast onderdeel van het Rijkswaterstaat monitorings programma in de Nederlandse kustwateren bestaat uit fytoplanktontellingen. Deze worden uitgevoerd met behulp van microscopie en de laatste jaren aangevuld met flowcytometertellingen voor een zestal lokaties. Deze lokaties zijn: Noordwijk 2, Noordwijk 10, Terschelling 135, Schaar van ouden...
report 2001
document
Rutten, T.P.A. (author), Sandee, B. (author), Hofman, A. (author)
De fytoplanktonmonitoring in de Nederlandse kustwateren wordt sinds jaren in het kader van het Rijkswaterstaat MWTL-programma uitgevoerd met behulp van microscopie. Hiernaast wordt flowcytometrie de laatste jaren tevens ingezet op een beperkter aantal locaties. De daadwerkelijke integratie met de tijdrovende microscopische analyse en een...
report 2001
document
Kabuta, S.H. (author), Groskamp, H. (author)
Hoewel de graadmeters binnen het project Graadmeterontwikkeling Noordzee (GONZ) de diversiteit (soorten en ecosystemen) en ecologische processen in het Noordzee-ecosysteem beschrijven, is de bruikbaarheid door diverse bestuursorganen nog niet duidelijk. In november 1999 constateerde de klankbordgroep tijdens de jaarlijkse bijeenkomst ter...
report 2001
document
Berrevoets, C.M. (author), Arts, F.A. (author)
Voor tellingen van zeevogels met een vliegtuig is een nieuwe analyse methode ontwikkeld. Door middel van ruimtelijke statistiek worden striptransect tellingen omgezet in een verspreidingsbeeld (aantal/km²). Belangrijk is dat naast de voorspelde dichtheid ook een betrouwbaarheid van de schatting gegeven wordt. De belangrijkste statistische...
report 2001
document
Wetsteyn, L.P.M.J. (author), Vink, M. (author)
The world-wide transport of ballast water has been shown to be an effective distribution vector for numerous non-native organisms. Discharge of this ballast water may lead and has led to the introduction of these organisms into all kinds of fresh, brackish and seawater environments. In many cases, these unintended introductions had serious...
report 2001
document
Dauwe, B. (author)
Aan het begin van het project MOVE werd er als uitgangspunt en toetsingskader een aantal hypothesen geformuleerd met betrekking tot de verwachte veranderingen in de Westerschelde in de periode na de verruiming 48’/43’ (zie MOVE rapport 2). Deze hypothesen hebben zowel betrekking op gevolgen van de verruiming als op autonome ontwikkelingen,...
report 2001
document
Van Eck, G.T.M. (author), Holland, A.M.B.M. (author), Van Pagee, J.A. (author)
In de Oosterschelde is, ter hoogte van Zierikzee, in de periode van 1945 tot 1967 een zeer grote hoeveelheid munitie gestort: ca 30 duizend ton. Bijna 9 duizend ton bestaat uit kruit, springstof en pyrotechniek en 21 duizend ton bestaat uit metalen (omhulsels). Door de onafwendbare corrosie van de metalen omhulsels komt de inhoud van de munitie...
report 2001
document
Haas, H.A. (author), Tosserams, M. (author)
De Delta van Zuid-West Nederland heeft in de afgelopen 30 jaar ingrijpende veranderingen ondergaan. De Deltawerken hebben geleid tot een stelsel van dammen en sluizen die bescherming bieden tegen overstromingen vanuit zee. Ook is hierdoor nieuwe infrastructuur tot stand gekomen en zijn afzonderlijke zoet-, zout- en brakwaterbekkens gevormd en is...
report 2001
document
Laane, R.W.P.M. (author), Pynenburg, J. (author), Yland, E. (author), Groeneveld, G. (author), De Vries, A. (author)
Stoffen komen in zee door menselijk handelen en door natuurlijke processen. Hierdoor kan de concentratie in zee verhoogd worden en kunnen negatieve effecten op organismen optreden. Er zijn in de loop van de tijd meer dan 150.000 stoffen door mensen gemaakt. Ongeveer 600 hiervan staan onder internationale aandacht (Van Wezel, 1999). Doel van deze...
report 2001
document
Bouma, S. (author), Vethaak, D. (author), Meininger, P. (author), Holland, A. (author)
Na een sterke daling van het aantal broedparen van de Visdief in de kolonie op het sluizencomplex bij Terneuzen in de periode van 1994 t/m 1999, is in 2000 weer een toename van het aantal broedparen waargenomen. In 1998-2000 bedroeg het aantal broedparen respectievelijk 58, 24 en 127. In 2000 kwamen de eieren na een normale broedduur uit, de...
report 2001
document
Tydeman, P. (author)
Sinds 1974 wordt de toestand van de bodemfauna op het Groninger wad enkele malen per jaar vastgelegd. Deze monitoring heeft een tweeledig doel: - Vinger aan de pols functie - Verzamelen van informatie over de ontwikkeling van de bodemfauna in de Waddenzee op korte en langere termijn, en bij het signaleren van plotselinge of trend-matige...
report 2000
document
Tydeman, P. (author)
Sinds 1974 wordt de toestand van de bodemfauna op het Groninger wad enkele malen per jaar vastgelegd. Deze monitoring heeft een tweeledig doel: - Vinger aan de pols functie - Verzamelen van informatie over de ontwikkeling van de bodemfauna in de Waddenzee op korte en langere termijn, en bij het signaleren van plotselinge of trend-matige...
report 2000
document
Essink, K. (author), De Vlas, J. (author)
Op initiatief van Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland is door middel van een aantal themadagen/workshops en het laten uitvoeren van enkele gerichte studies toegewerkt naar het tot stand komen van een breed gedragen visie ten aanzien van kwelderontwikkeling en kwelderbeheer in het Noord-Hollands deel van de Waddenzee. Bij dit proces waren...
report 2000
document
Lanters, R.L.P. (author), Rozemeijer, M.J.C. (author), Hadderingh, R.H. (author), Heesen, M.J. (author)
In 1999 is in opdracht van RWS/Directie Zuid-Holland de samenstelling van de visstand in vier Rotterdamse havens onderzocht. Doel van dit onderzoek is om een beeld te krijgen van de samenstelling van de visstand in het Rotterdamse havengebied en om de mogelijke effecten van koelwaterlozingen in havenbekkens te achterhalen. Derhalve is in twee...
report 2000
document
Withagen, L. (author)
Het Zuidelijke Deltagebied is een uniek gebied waar water centraal staat. De karakteristieke eigenschappen van de watersystemen vormen het visitekaartje van de regio. Dit is een visitekaartje ingekleurd met zowel internationaal erkende natuurwaarden als met economische belangrijke sectoren als zeevaart en schelpdiervisserij en recreatie. Water...
report 2000
document
Eertman, R.H.M. (author)
Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland streeft naar ecologisch herstel van de Rijn-Maas-monding. Het Rotterdams havengebied vormt de noordelijke tak van de Rijn-Maas-monding en kan worden gekarakteriseerd als een estuarien watersysteem, waarin intergetijdengebieden bijna volledig ontbreken. Intergetijdengebieden, die bestaan uit slikken en met...
report 2000
Searched for: classification%3A%22KBR00%22
(81 - 100 of 141)

Pages