Searched for: classification%3A%22KBR00%22
(101 - 120 of 141)

Pages

document
De Jong, E.J. (author), Swertz, O.C. (author)
Monitoring van radioactieve stoffen De aanbeveling voor een aangepast monitoringprogramma voor radioactieve stoffen, zoals in dit rapport te vinden, is reeds in 1999 ingevoerd. Met dit rapport is het monitoringprogramma voor radioactieve stoffen volledig onderbouwd. Het rapport is gebaseerd op de bestudering van literatuur en historische...
report 2000
document
Bult, T.P. (author), Ens, B.J. (author), Lanters, R.L.P. (author), Smaal, A.C. (author), Zwarts, L. (author)
Dit rapport is een uitgebreide samenvatting van de resultaten van een korte termijn studie naar de onderbouwing van het voedselreserveringsbeleid in de Oosterschelde. Detail informatie over gebruikte datasets, uitwerking van onderzoeksvragen, resultaten en referenties staan in het bijbehorende rapport 'Werkdocument Korte Termijn Advies...
report 2000
document
Meininger, P.L. (author), Berrevoets, C.M. (author), Strucker, R.C.W. (author)
In het Deltagebied komen van diverse soorten kustbroedvogels nationaal en internationaal belangrijke populaties tot broeden. In Noordwest-Europees verband zijn vooral Zwartkopmeeuw (50% van de Noordwest-Europese populatie), Strandplevier (23%), Kluut (13%), Kleine Mantelmeeuw (11%), Grote Stern (10%), Visdief (6%) en Dwergstern (6%) van belang....
report 2000
document
Kabuta, S.H. (author), Duijts, H. (author)
Als resultaat van een aantal jaren (1996-1999) met nuttige discussies tussen wetenschappers, beleidsmakers en bestuurders over het ontwikkelen van ecologische indicatoren voor een efficiënt beheer van het Nederlands deel van het continentale plat van de Noordzee (NCP), is de eerste set van werkende indicatoren uiteindelijk ontwikkeld. Dit...
report 2000
document
Janssen, G.M. (author)
Het beleidsmatige streven om te komen tot herstel van estuariene gradiënten in het Waddengebied vindt wetenschappelijke ondersteuning in de verwachting dat dit een ecologische meerwaarde betekent van de huidige situatie. Deze ecologische meerwaarde uit zich in een toename van de habitatdiversiteit in de vorm van een uitbreiding van het...
report 2000
document
Laane, R.W.P.M. (author), Groeneveld, G. (author)
De tributyltin (TBT) concentratie in de fractie <63?m van het oppervlakte sediment van de Nederlandse zoute watersystemen ligt vele tientallen malen boven de norm in 1996. De gevonden concentraties TBT zijn qua orde van grootte vergelijkbaar met concentraties die door anderen in de negentiger jaren in de Waddenzee zijn gevonden en liggen wat...
report 2000
document
Groshart, C.P. (author), Wassenberg, W.B.A. (author), Laane, R.W.P.M. (author)
GENERAL Brominated flame-retardants are used for fire prevention and inhibition in polymers, rubber, textiles and wood. Flame retarded polymers are widely used in cars, consumer electronics, computers, electrical equipment and building materials. Dominant use of brominated flame-retardants in these materials is primarily based on their high...
report 2000
document
Balfoort, H. (author), Boer, J. DE. (author), Geenen, J. (author), Glas, P.C.G. (author), Peerboom, R. (author), Rooy, P. VAN. (author), Wulffraat, K. (author)
‘Watercactussen en zee-egels’, de naam zegt het al, wil prikkelen. Dat is immers een van de doelen van het onderzoeksprogramma Waterverkenningen van de Rijkswaterstaat. Dit onderzoeksprogramma kent twee sporen. Het eerste spoor bouwt kennis op van nieuwe thema’s in het waterbeheer, bijvoorbeeld water en ruimte, en verkent hoe nieuwe inzichten...
report 2000
document
Berrevoets, C.M. (author), Strucker, R.C.W. (author), Meininger, P.L. (author)
Dit rapport presenteert resultaten van watervogeltellingen in de zoute en brakke wateren van het Deltagebied van Zuidwest-Nederland (figuur 1) in de periode juli 1998-juni 1999 (verder aangeduid als 1998/99). De 'Zoute Delta' omvat de Voordelta, het Grevelingenmeer, de Oosterschelde, het Veerse Meer en de Westerschelde. Uit de resultaten van het...
report 2000
document
De Jong, F. (author), Bakker, J. (author), Van Berkel, C. (author), Dahl, K. (author), Dankers, N. (author), Gatje, C. (author), Marencic, H. (author), Potel, P. (author)
Het rapport start met de nationale en internationale regelgeving in het Waddenzeegebied. De hoofdelementen van de nieuwe zijn genoemd, maar buiten beschouwing gelaten. Vervolgens worden de menselijke activiteiten in het gebied en de klimaatverandering in de discussie opgenomen. Het klimaat werkt hierin door in verschillende stormen en...
report 2000
document
Stikvoort, E. (author)
Een storm in de laatste dagen van februari 1990 sloeg gaten in de zomerdijk van de Selenapolder, een langgerekt smal gebied van 100 ha dat door de aanleg van een leidingendam in 1966 van het Verdronken Land van Saeftinge werd afgescheiden. Tegen de tijd dat de wind voldoende geluwd was om de gaten te dichten, was de schade zo groot dat...
report 2000
document
Arens, S.M. (author), Haring, R.M.K. (author)
De Schoorlse duinen worden gekenmerkt door een afwisseling van grote loopduincomplexen met uitgestrekte loopduinvlaktes. Het grootste deel van het landschap, met uitzondering van de zeereep, is gestabiliseerd, er zijn vrijwel geen actieve verstuivingen. De ingreep, het graven van de kerf, en afplaggen van de achterliggende Parnassiavallei, heeft...
report 1998
document
Van Berchum, A.M. (author)
Dijkbekledingsmateriaal fungeert als substraat voor organismen. Het type steen is, naast de natuurlijke omstandigheden, medebepalend voor de soortenrijkdom. Gezien het streven oevers natuurvriendelijk te beheren, is het belangrijk de relaties tussen dijkbekleding en begroeiing te kennen. Daarom zijn verschillende steenbestortingen op de teen van...
report 1998
document
Anonymous, A. (author)
Het eindrapport van het project Watersysteemverkenning (WSV), getiteld "Toekomst voor water". Het geeft de eindresultaten van de eerste nationale verkenning van de toekomst van de wateren in Nederland. Het project WSV is een wetenschappelijk project van het Rijksintituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) en het...
report 1996
document
Steur, C. (author), Seys, J. (author), Eppinga, J. (author)
(See below for English summary. Content of rapport is in Dutch) De Strandgaper (Mya arenaria) is een in de ondiepe kustwateren van Nederland algemeen tweekleppig schelpdier dat tot 40 cm diep ingegraven in de bodem leeft. Vooral op de bij laag water droog vallende platen in het Waddenzeegebied en in Ooster- en Westerschelde is het een...
report 1996
document
Tydeman, P. (author)
(See below for an English summary. Although the main content of this rapport is in Dutch) De Kokkel is een tweekleppig schelpdier dat algemeen voorkomt in de ondiepe kustwateren en estuaria van Nederland. Het dier leeft ondiep ingegraven in de bodem en komt vooral voor op bij laagwater droog vallende platen. Zijn voedsel bestaat uit in het water...
report 1996
document
Bijkerk, R. (author), Dekker, P.I. (author), Tydeman, P. (author)
(See below for an extended English summary. Although the main content of the rapport is in Dutch) De borstelworm Heteromastus filiformis ("draadworm") komt algemeen voor in de intergetijdezone en het sublitoraal van de Nederlandse kustwateren en estuaria. De soort prefereert fijnzandige, slikkige sedimenten. Het dier leeft permanent ingegraven...
report 1996
document
Steur, C. (author), Seys, J. (author), Eppinga, J. (author)
(See below for English summary) Het Nonnetje (Macoma balthica) is een voor de ondiepe kustwateren van Nederland karakteristiel tweekleppig schelpdier dat ondiep ingegraven in de bodem leeft. Vooral op de bij laag water droog vallende platen in het Waddenzeegebied en in Ooster- en Westerschelde is het een belangrijke soort. Het Nonnetje is in het...
report 1996
document
Eertman, R.H.M. (author)
Het project Watersysteemverkenningen (WSV) levert objectieve en kwantitatieve informatie over de fysische, chemische en biologische toestand en het gebruik van verschillende watersystemen in verleden, heden en toekomst. Met behulp van deze informatie ontstaat inzicht in het functioneren van de Nederlandse watersystemen. In dit WSV-rapport wordt...
report 1996
document
Walker, P. (author)
Several species of rays and skates were common in Dutch territorial waters at the beginning of the century and there was a directed fisheries on these species. During the 1930's a decline in landings was seen and shortly after the Second World War there were few rays left on the Dutch continental shelf. At the present time only two species of...
report 1996
Searched for: classification%3A%22KBR00%22
(101 - 120 of 141)

Pages