Searched for: classification%3A%22LBP00%22
(1 - 17 of 17)
document
Van Zundert, P. (author)
Op 5 juli 2004 is in de Staatscourant de Chemie-Toxiciteit-Toets (CTT) gepubliceerd als nieuw beoordelingssysteem voor de verspreiding van baggerspecie in zoute wateren. Daarbij is een integrale toekomstvisie aangekondigd op het omgaan met sediment in de Nederlandse mariene kustwateren. Mede met het oog op deze toekomstvisie is in de...
report 2006
document
Schrap, S.M. (author), Pijnenburg, A.M.C.M. (author), Geerdink, R.B. (author)
Geperfluoreerde (volledig gefluoreerde) verbindingen worden sinds 1950 veelvuldig gebruikt om vloerbedekking en textiel water- en vuilafstotend te maken. Ze worden ook gebruikt om papier voor het verpakken van etenswaren vetvrij te maken. Een heel andere toepassing van deze stoffen is de toevoeging aan brandblusmiddelen. Sinds het begin van de...
report 2004
document
Åkerman, J. (author), Klamer, H. (author), Schipper, C.A. (author), Bakker, J. (author), Bellert, B. (author), Pijnenburg, A.M.C.M. (author)
Om de toestand van watersystemen te kunnen beschrijven en zo nodig maatregelen te kunnen nemen, is inzicht nodig in concentraties van prioritaire stoffen. Op de prioritaire stoffenlijst van de OSPAR en de Europese Kaderrichtlijn Water staan echter stoffen waarvan niet of slechts ten dele bekend is of ze een mogelijk probleem vormen in de...
report 2004
document
Kaag, N.H.B.M. (author), Jak, R.G. (author), Jol, J. (author), Schipper, C.A. (author)
In dit rapport worden de resultaten gerapporteerd van drie jaar monitoring van intersex bij alikruiken in Nederlandse kustwateren en havens in relatie tot TBTgehalten in de milieucompartimenten water, zwevend stof, sediment en baggerspecie en in biota. De alikruik is een alternatief voor bekende tributyltin(TBT)-gevoelige soorten als purperslak...
report 2004
document
Brochure van het Beheersverslag Rijkswateren IJsselmeergebied 2002-2004. De informatie is in uitgebreidere vorm in het gelijknamige rapport (IJG-rapport nr. 2006-04) te vinden. Er wordt een overzicht gegeven voor de jaren 2002, 2003 en 2004 van de toestand, zowel kwalitatief als kwantitatief, van de door Rijkswaterstaat IJsselmeergebied beheerde...
report 2004
document
Klamer, H.J.C. (author), Jorritsma, J. (author), Van Vliet, L. (author), Smedes, F. (author), Bakker, J.F. (author)
Uit onderzoek naar de consequenties van een herziening van de normering voor zoute baggerspecie, het invoeren van de Chemie-Toxiciteit-Toets (CCT), is naar voren gekomen dat extracten van baggerspecie uit het Zeehavenkanaal van Delfzijl activiteit laten zien in een biologische test voor dioxine-achtige toxiciteit (DR-CALUX). Onderzocht is welke...
report 2004
document
Smedes, F. (author), Nummerdor, G.A.N. (author)
This study investigated what the best co-factors are for the correction of butyltin contents for differences in sediment composition. For this reason 5 sediment samples were taken at locations with different pollution histories and one at a dumpsite for low-contaminated harbour sludge. Organotin compounds not occurring in the environment were...
report 2003
document
Schipper, C.A. (author), Schout, P. (author)
Om onze zeehavengebieden diep genoeg te houden, wordt jaarlijks circa 25 tot 30 miljoen m3 baggerspecie verwijderd. Circa 1 tot 2 miljoen m3 baggerspecie moet vanwege de vervuiling in een depot worden gestort; de overige baggerspecie is schoon genoeg voor verspreiding in het mariene milieu. Voor verspreiding op zee is een ontheffing nodig op...
report 2003
document
Lefèvre, F. (author)
In het kader van het project ZEEMOVE worden de gevolgen van verruiming van de Westerschelde gemonitord en beschreven in het MOVE Evaluatierapport 2003. Binnen het project MOVE zijn hypothesen opgesteld om na te gaan in welke mate de chemische kwaliteit van het water en de bodem van de Westerschelde reageert op de bagger- en stortwerkzaamheden...
report 2003
document
Stutterheim, S. (author)
In dit document staan de conclusies naar aanleiding van het onderzoek naar de loswallen. Het betreft de loswallen op de Noordzee waar baggerspecie uit het Rotterdamse havengebied werd of nog wordt gestort. De loswallen zijn: • Loswal Noord • Loswal Noordwest • Verdiepte Loswal Het onderzoek is in 1995 begonnen en voor Loswal Noord en Noordwest...
report 2003
document
Maas, J.L. (author), Van de Plassche, E.J. (author), Straetmans, A. (author), Vethaak, A.D. (author), Belfroid, A.C. (author)
In de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4, 1998) wordt het regeringsvoornemen voor een ruimere inzet van biologische effectmetingen (bioassays) in het waterkwaliteitsbeheer, als aanvulling op de klassieke chemische stofbeoordeling, aangekondigd. In de nota zijn voor het eerst criteria opgenomen waaraan de in bioassays gemeten effecten kunnen...
report 2003
document
Postma, J. (author), Derksen, A. (author), Van den Heuvel-Greve, M. (author), Vethaak, D. (author)
Als aanvulling op de huidige chemische beoordeling, wordt in de Vierde Nota Waterhuishouding het regeringsvoornemen voor een ruimere inzet van bioeffectmetingen aangekondigd. Gesteld wordt dat uiterlijk in 2006 deze nieuwe effectparameter opgenomen dient te zijn in de normering van de waterkwaliteit. In een recent opgesteld achtergronddocument...
report 2003
document
De Jong, A.S. (author)
Voor de beoordeling van zoute baggerspecie zal in 2003 de Uniforme Gehalten Toets (UGT) worden vervangen door de Chemie-Toxicteit-Toets (CTT). Nieuwe onderdelen zijn het invoeren van normen voor tributyltin (TBT) en de bio-assay’s. Op verzoek van de projectleider Specie*Bio is het RIKZ laboratorium voor de commerciële laboratoria een...
report 2002
document
Stutterhelm, S. (author)
Vanaf augustus 2000 wordt de niet-verontreinigde en lichtverontreinigde baggerspecie uit het Rotterdamse havengebied grotendeels in de Verdiepte Loswal gestort. Bij een dergelijke grootschalige milieu-ingreep bestaat gezien de vergunningen en ontheffingen de verplichting om te monitoren. Vanaf augustus 2000 tot en met juli 2002 is er 7,01...
report 2002
document
Werkman, G.T. (author), Eggens, M.L. (author), Van de Ven, C.L.M. (author)
In winter 1999-2000 werden langs de Friese kust veel dode eidereenden gevonden. Het aantal was 6 keer hoger dan normaal. Er werd als mogelijke oorzaak van deze sterfte gedacht aan acute toxiciteit. Opvallend is dat de sterfte alleen plaatsvond onder de eidereenden en niet bij andere vogelsoorten. In dit rapport word het onderzoek beschreven...
report 2001
document
Jongbloed, R.H. (author), Visschedijk, A.J.H. (author), Van Dokkum, H.P. (author), Laane, R.W.P.M. (author)
This report reviews the most recent information on toxaphene. The presence, fate and effects in the aquatic environment will be analysed, and the (international) policy goals will be discussed. ______________________________________________________ Dit rapport bevat een overzicht van de meest recente informatie over toxafeen. Het beschrijft het...
report 2000
document
Anonymous, A. (author)
In het rapport wordt de vraag beantwoord welke waarde aan de binnen de afgesloten Zuiderzee drooggelegde terreinen mag worden toegekend. Bij het beantwoorden dienen verschillende overwegingen in aanmerking te worden genomen, waarmede bij tot dusver gemaakte ramingen slechts in geringe mate rekening is gehouden.
report 1922
Searched for: classification%3A%22LBP00%22
(1 - 17 of 17)