Searched for: classification%3A%22LBP1000%22
(1 - 16 of 16)
document
Dagevos, J. (author)
Naast de toetsing van baggerslib op chemische verbindingen wordt in de CTT de biologische reactie in drie biologische tests (bioassays) gemeten: de Corophium volutator, Microtox Solid Phase en DR Calux-test (Schipper en Schout, 2003). Een potentieel voordeel van biotests is dat zij in staat zijn om onbekende of nieuwe toxische stoffen te...
report 2005
document
Anonymous, A. (author)
In recente metingen van dioxineachtige stoffen in baggerspecie met de DR-CALUX assay zijn in de periode 2001 t/m2004 in aantal havenvakken uit het Rijnmondgebied een verhoogde waarden gevonden, waarvoor tot nu toe geen sluitende verklaring kon worden gegeven. Onder auspiciën van het RIKZ is op 20 juli 2005 een workshop met een aantal dioxine...
report 2005
document
Laane, R.W.P.M. (author), Bovelander, R. (author)
Een van de resultaten van de Klimaatconferentie in Kyoto in 1997 was de toezegging van alle EU landen om de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen (waaronder CO2) in de periode 2008-2012 met acht procent te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990. In 1998 is Nederland er onder bepaalde voorwaarden mee akkoord gegaan en is de gezamenlijke...
report 2002
document
Stutterheim, S. (author)
Tot juni 1996 werd baggerspecie uit het Rijnmondgebied op Loswal Noord gestort. Deze baggerspecie heeft het al bodemleven op de loswal bedolven dat daardoor grotendeels verdwenen is. In de vier jaar na juni 1996 is het bodemleven grotendeels teruggekeerd, vooral wat betreft de kleinere organismen. Het bodemleven is echter nog niet op hetzelfde...
report 2002
document
Eggens, M.L. (author)
In 1994 is het Zeehavenkanaal te Delfzijl gesaneerd vanwege te hoge gehalten aan hexachloorbenzeen (HCB). Veel van het vervuilde sediment is verwijderd en het doel was de landelijk geldende normering voor baggerslib te halen, waarna de havenbeheerder het baggerslib weer in de Bocht van Watum zou kunnen verspreiden. Echter, de laatste 3 procent...
report 2002
document
Leonards, P.E.G. (author), Van der Veen, I. (author), Lohman, M. (author), Felzel, E. (author), Man, S. (author)
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat tot doel had het in kaart brengen van eventuele verschillen in de DR-Calux respons tussen verschillende extractie- en zuiveringsmethoden van sediment. Drie met dioxine vervuilde baggerspeciemonsters (laag, midden en hoog gecontamineerd) werden in vijfvoud volgens het RIKZ...
report 2002
document
Roberti, J.R. (author)
MEDUSA is een in-situ meetsysteem voor kartering van de waterbodem. Het geeft informatie over bodemsamenstelling en radioactiviteit. Dit document vormt een algemene inleiding op het gebruik van MEDUSA door projectleiders bij Rijkswaterstaat. Behandeld worden de volgende punten • Basiskennis achter MEDUSA • MEDUSA meetmethode • Mogelijke...
report 2001
document
Van Eck, G.T.M. (author), Holland, A.M.B.M. (author), Van Pagee, J.A. (author)
In de Oosterschelde is, ter hoogte van Zierikzee, in de periode van 1945 tot 1967 een zeer grote hoeveelheid munitie gestort: ca 30 duizend ton. Bijna 9 duizend ton bestaat uit kruit, springstof en pyrotechniek en 21 duizend ton bestaat uit metalen (omhulsels). Door de onafwendbare corrosie van de metalen omhulsels komt de inhoud van de munitie...
report 2001
document
Limburg, J. (author)
Dit rapport beschrijft de resultaten van de analyse van een 13-tal sedimentmonsters afkomstig van twee lokaties in de Westerschelde. Doel van de analyse is te bepalen of er zich aantoonbare hoeveelheden materiaal uit de boorspecie van de Westerscheldetunnel in de monsters bevinden en of er zicht te krijgen is op de sedimentatiesnelheid in de...
report 2001
document
Venema, L.B. (author), De Meijer, R.J. (author), Limburg, J. (author)
Dit rapport bespreekt de analyse van 20 grondmonster rond de Westerscheldetunnel om het gehalte aan uranium (238U), thorium (232Th), kalium (40K), cesium (137Cs) en kobalt (60Co) te bepalen in het kader van het monitoren van het boortunnelresidu. De monsterbehandeling, meetapparatuur en metingen worden apart uitgelicht. In de resultaten en...
report 2000
document
Kamerling, G.E. (author)
Voor de mate waarin waterbodems en baggerspecie verontreinigd zijn, wordt tot op heden de klasse-indeling (kl. O t/m IV) gehanteerd. Hieraan worden beleidsmatige en praktische consequenties gekoppeld, met name met betrekking tot de verspreiding van (verontreinigde) specie en de sanering van waterbodems. In de 4de Nota Waterhuishouding (NW4)...
report 1999
document
Greeuw, G. (author)
Ten behoeve van de voorspelling van slibgedrag in diepe opslagdepots is een numeriek consolidatiemodel ontwikkeld, genaamd FSCONBAG. De toetsing van dit model is in 1990 begonnen met een kolomproef op Grevelingenslib. Het resultaat van deze toets was redelijk te noemen, maar met name het dichtheidsprofiel aan het einde van de proef week af van...
report 1992
document
Van de Kaa, E.J. (author), Kappe, L.J. (author), De Rijk, M.G. (author)
Het vewolgonderzoek erosie door scheepvaart valt in 2 onderwerpen uiteen: 1. Nadere kwantiicering van de emsieflux ten gevolge van scheepvaart. 2. Vergelijking van de mate van verontreiniging van het door scheepvaart opgewerveld slib met die van het slib dat als achtergrondconcentratie in het Ketelmeer aanwezig is. 1. In de scheepvaartroute...
report 1992
document
Kerdijk, H.N. (author)
report 1985
document
Kerdijk, H.N. (author)
report 1982
document
Salomons, W. (author)
report 1978
Searched for: classification%3A%22LBP1000%22
(1 - 16 of 16)