Searched for: classification%3A%22LBR00%22
(1 - 20 of 45)

Pages

document
Spiteri, C. (author), Nolte, A.J. (author)
In het kader van de Deltares’ bijdrage aan de MIRT1 Grevelingen is het beschikbare 3D modelinstrumentarium voor hydrodynamica (waterbeweging), waterkwaliteit en primaire productie uitgebreid met en gevalideerd voor het jaar 2008. Samen met de eerder uitgevoerde kalibratie voor het jaar 2000 (Deltares, 2008) is hiermee een operationeel...
report 2010
document
Bouma, S. (author), Lengkeek, W. (author), Boudewijn, T.J. (author), Turlings, L.G. (author), Abma, R. (author), Nieuwkamer, R.L.J. (author)
Ondanks dat het beheer van de Brouwerssluis een aantal malen is aangepast ten behoeve van de ecologie van het meer, is de ecologische toestand van het Grevelingenmeer in de laatste decennia verder achteruit gegaan. Door deze achteruitgang is het onduidelijk of de ecologische toestand in 2015 zal voldoen aan doelen geformuleerd onder de...
report 2008
document
Bovelander, R.W. (author), Langenberg, V.T. (author)
The Netherlands participates in the Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP) of the Oslo and Paris Commissions. In this framework it was agreed that all members or contracting parties should report on the national comments that accompany the data submissions to ICES database. This report presents the results and comments of the Dutch...
report 2006
document
Vos, R.J. (author)
Within the project CALPREA at RIKZ application of reliable oil spill models and oil data bases is an important issue. An oil spill model contains in general a transport module, an oil weathering module, an oil data base, and possibly a user-friendly graphical user interface. Recently, de Jong (2004) has made a study of four particle models for...
report 2005
document
Bovelander, R.W. (author), Langenberg, V.T. (author)
The Netherlands participates in the Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP) of the Oslo and Paris Commissions. In this framework it was agreed that all members or contracting parties should report on the national comments that accompany the data submissions to ICES database. This report presents the results and comments of the Dutch...
report 2005
document
Robaczewska, K.B. (author), Geurtz, M. (author), Koopmans, M. (author)
RIKZ heeft geïnventariseerd hoeveel ruwe olie uit welke landen is getransporteerd naar de haven van Rotterdam in het jaar 2000. Doel van dit onderzoek was een goed beeld te krijgen van de mate waarin de verschillende ruwe olies getransporteerd worden. Dit is belangrijk omdat elke olie zich anders zal gedragen (‘verweren’) wanneer de olie bij een...
report 2005
document
Åkerman, J. (author), Klamer, H. (author), Schipper, C.A. (author), Bakker, J. (author), Bellert, B. (author), Pijnenburg, A.M.C.M. (author)
Om de toestand van watersystemen te kunnen beschrijven en zo nodig maatregelen te kunnen nemen, is inzicht nodig in concentraties van prioritaire stoffen. Op de prioritaire stoffenlijst van de OSPAR en de Europese Kaderrichtlijn Water staan echter stoffen waarvan niet of slechts ten dele bekend is of ze een mogelijk probleem vormen in de...
report 2004
document
Kaag, N.H.B.M. (author), Jak, R.G. (author), Jol, J. (author), Schipper, C.A. (author)
In dit rapport worden de resultaten gerapporteerd van drie jaar monitoring van intersex bij alikruiken in Nederlandse kustwateren en havens in relatie tot TBTgehalten in de milieucompartimenten water, zwevend stof, sediment en baggerspecie en in biota. De alikruik is een alternatief voor bekende tributyltin(TBT)-gevoelige soorten als purperslak...
report 2004
document
Kornman, B.A. (author), Blauw, T. (author), Bil, M. (author), Van der Meij, V. (author), Van den Berg, M. (author)
De Kaderrichtlijnwater (KRW) is een Europese richtlijn die ervan uitgaat dat water een erfgoed is dat beschermd en verdedigd moet worden. De richtlijn geeft het kader voor de bescherming van het oppervlaktewater en grondwater. Doel van de richtlijn is o.a. het beschermen en voorkomen van verdere achteruitgang van aquatische ecosystemen en het...
report 2004
document
De Jong, K. (author)
This reports presents the results of a comparative study of the following four particle/fate models: 1. DemWaq, developed by RIKZ 2. DREAM, developed by Sintef (Norway) 3. GNOME, developed by NOAA (US) 4. SIMPAR, developed by RIKZ The aim was to find a suitable operational fate model to predict the behavior and distribution of calamitous spills...
report 2004
document
Holland, A.M.B.M. (author), Berrevoets, C.M. (author), Consemulder, J. (author), Peperzak, P.L. (author), Stikvoort, E.C. (author), Twisk, F. (author), Wetsteyn, L.P.M.J. (author), Wolfstein, K. (author)
Als het water vanaf mei 2004 wordt ververst, zal er een grote verandering optreden in met name het watersysteem. De waterkwaliteit zal naar verwachting merkbaar verbeteren en die verbetering zal effect hebben op het ecologisch functioneren van het hele gebied. Door de ontwikkelingen in het watersysteem goed in de gaten te houden (te monitoren)...
report 2004
document
Uytewaal, E. (author)
Het huidige werkdocument is een eerste aanzet om de kosten van opruiming op zee in kaart te brengen en uiteindelijk tot een methode te komen om deze snel, betrouwbaar en reproduceerbaar te bepalen in het geval incidenten zich voordoen. Onder kosten van opruiming verstaan we de kosten die gemoeid zijn met het verwijderen van de geloosde stof. De...
report 2004
document
Brochure van het Beheersverslag Rijkswateren IJsselmeergebied 2002-2004. De informatie is in uitgebreidere vorm in het gelijknamige rapport (IJG-rapport nr. 2006-04) te vinden. Er wordt een overzicht gegeven voor de jaren 2002, 2003 en 2004 van de toestand, zowel kwalitatief als kwantitatief, van de door Rijkswaterstaat IJsselmeergebied beheerde...
report 2004
document
Bovelander, R.W. (author), Langenberg, V.T. (author)
The Netherlands participates in the Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP) of the Oslo and Paris Commissions. In this framework it was agreed that all members or contracting parties should report on the national comments that accompany the data submissions to ICES database. This report presents the results and comments of the Dutch...
report 2004
document
Rijs, G.B.J. (author), Laane, R.W.P.M. (author), De Maagd, G.J. (author)
Geneesmiddelen hebben voor mens en dier, om redenen van volksgezondheid en vanuit economisch oogpunt, een zeer groot maatschappelijk belang. In de toekomst zal dit niet veranderen en met de vergrijzing van de bevolking zal het jaarlijkse verbruik naar verwachting gaan toenemen. Na gebruik belanden de geneesmiddelen en de hieruit gevormde...
report 2003
document
Lefèvre, F. (author)
In het kader van het project ZEEMOVE worden de gevolgen van verruiming van de Westerschelde gemonitord en beschreven in het MOVE Evaluatierapport 2003. Binnen het project MOVE zijn hypothesen opgesteld om na te gaan in welke mate de chemische kwaliteit van het water en de bodem van de Westerschelde reageert op de bagger- en stortwerkzaamheden...
report 2003
document
Maas, J.L. (author), Van de Plassche, E.J. (author), Straetmans, A. (author), Vethaak, A.D. (author), Belfroid, A.C. (author)
In de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4, 1998) wordt het regeringsvoornemen voor een ruimere inzet van biologische effectmetingen (bioassays) in het waterkwaliteitsbeheer, als aanvulling op de klassieke chemische stofbeoordeling, aangekondigd. In de nota zijn voor het eerst criteria opgenomen waaraan de in bioassays gemeten effecten kunnen...
report 2003
document
Bovelander, R.W. (author), Akhiat, A. (author)
The Netherlands participates in the Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP) of the Oslo and Paris Commissions. This report presents the results of the Dutch contribution to the programme 2001 and the sediment results of 2000 which were not yet available at the time of the last evaluation report of the Netherlands in 2000 (ref.19)....
report 2003
document
Prins, T.C. (author), Bot, P.V.M. (author), Duin, R.M.N. (author), Peeters, J.C.H. (author)
Ten behoeve van de evaluatie van de Meststoffenwet, geeft dit rapport een overzicht van de effecten van eutrofiëring op zoute wateren, een beschrijving van de status en ontwikkelingen rond het opstellen van waterkwaliteitsdoelstellingen met betrekking tot eutrofiëring, een trendanalyse van de ontwikkelingen in concentraties van nutriënten en...
report 2002
document
Hekster, F.M. (author), De Voogt, P. (author), Pijnenburg, A.M.C.M. (author), Laane, R.W.P.M. (author)
GENERAL Perfluoroalkylated substances (PFAS) is the collective name for a group of fluorinated chemicals, including oligomers and polymers. There are two major production routes for PFAS: Electrochemical fluorination and telomerisation. The products from the first process contain a sulfonyl group (the so-called ECFproducts). The products from...
report 2002
Searched for: classification%3A%22LBR00%22
(1 - 20 of 45)

Pages