Searched for: classification%3A%22LBR2000%22
(1 - 19 of 19)
document
Van den Heuvel-Grevel, M.J. (author), Leonards, P.E.G. (author), Vethaak, A.D. (author)
Eind 2004 hebben de Vrije Universiteit Brussel en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid in België een persbericht verzonden, waarin zij de resultaten presenteerden van een afstudeerrapport over een mogelijke verontreiniging met dioxinen en dioxine-achtige PCB’s van onder meer de Scheldemonding. Dit persbericht heeft geleid tot vragen...
report 2006
document
Schmidt, C.A. (author), Cuypers, C. (author), Van den Heuvel, H. (author), De Lange, W.J. (author), Van Noort, P.C.M. (author)
In het kader van het Nader Onderzoek van de verontreinigde waterbodem van de Sliedrechtse Biesbosch is AKWA-RIZA door RWS directie Zuid-Holland verzocht een inschatting te doen van het actueel risico van verspreiding van de verontreinigingen via het grondwater. De bepaling van het actueel risico is gefaseerd uitgevoerd conform de Richtlijn nader...
report 2006
document
Van Loon, W. (author), Koopmans, M. (author)
In een inventarisatie van vervoerde olie en chemicaliën van en naar de Nederlandse zeehavens in het jaar 2000 bleek dat de import van ruwe olie in Rotterdam verreweg de belangrijkste transportstroom vormde [1]. Ruwe olie is een ruim begrip, er zijn verschillende soorten ruwe olies die zeer verschillende fysisch/chemische eigenschappen hebben....
report 2005
document
Schrap, S.M. (author), Pijnenburg, A.M.C.M. (author), Geerdink, R.B. (author)
Geperfluoreerde (volledig gefluoreerde) verbindingen worden sinds 1950 veelvuldig gebruikt om vloerbedekking en textiel water- en vuilafstotend te maken. Ze worden ook gebruikt om papier voor het verpakken van etenswaren vetvrij te maken. Een heel andere toepassing van deze stoffen is de toevoeging aan brandblusmiddelen. Sinds het begin van de...
report 2004
document
Suijlen, J.M. (author), Vethaak, A.D. (author), Laane, R.W.P.M. (author)
1. Het ongeluk met de 63 vaten en de containers is gebeurd in en in de omgeving van ecologisch belangrijk geclassificeerde gebieden, zoals het Friese Front, de Scholbox en de Waddenzee. 2. De vaten bevatten een zuur mengsel van arseen-, chroom- en koperverbindingen (CCA-verbindingen). In dit geval zijn de koperverbindingen de meest giftige voor...
report 2004
document
Van Franeker, J.A. (author), Meijboom, A. (author)
Corpses and stomach contents of 53 Fulmars beachwashed in the Netherlands during the year 2001 were investigated on the presence of marine litter ingested by these birds. These data were added to the existing database on this topic covering the years 1982 to 2000. Litter quantities in 2001 were relatively low as compared to some earlier years,...
report 2003
document
Laane, R.W.P.M. (author), Bovelander, R. (author)
Een van de resultaten van de Klimaatconferentie in Kyoto in 1997 was de toezegging van alle EU landen om de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen (waaronder CO2) in de periode 2008-2012 met acht procent te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990. In 1998 is Nederland er onder bepaalde voorwaarden mee akkoord gegaan en is de gezamenlijke...
report 2002
document
Stronkhorst, J. (author), Schipper, C.A. (author), Honkoop, J. (author), Van Essen, K. (author)
Baggerspecie is geen primaire bron van verontreiniging. Het gaat om materiaal dat vervuild is geraakt door emissies vanuit de scheepvaart, industriële lozingen, atmosferische depositie enzovoorts. Maatregelen die deze primaire bronnen aanpakken zijn uiteraard het meest effectieve middel om de verontreiniging tegen te gaan. Gegeven de...
report 2001
document
Groshart, C.P. (author), Okkeman, P.C. (author), Pijnenburg, A.M.C.M. (author)
General Bisphenol A is used as an intermediate (binding, plasticizing, hardening) in plastics, paints/lacquers, binding materials and filling-in materials. The substrate is mainly used for the production of polycarbonate resins (71%) and epoxy resins (27%). Furthermore bisphenol A is used as an additive for flame-retardants, brake fluids and...
report 2001
document
Groshart, C.P. (author), Okkerman, P.C. (author), Wassenberg, W.B.A. (author), Pijnenburg, A.M.C.M. (author)
General Alkylphenols are mainly used as raw material in the production of a variety of industrial products such as surfactants, detergents, phenolic resins, polymer additives and lubricants. Private and commercial use of alkylphenols does not occur. Current world demand is estimated at approximately 400,000 tonnes/y, with nonylphenol as the most...
report 2001
document
Van Eck, G.T.M. (author), Holland, A.M.B.M. (author), Van Pagee, J.A. (author)
In de Oosterschelde is, ter hoogte van Zierikzee, in de periode van 1945 tot 1967 een zeer grote hoeveelheid munitie gestort: ca 30 duizend ton. Bijna 9 duizend ton bestaat uit kruit, springstof en pyrotechniek en 21 duizend ton bestaat uit metalen (omhulsels). Door de onafwendbare corrosie van de metalen omhulsels komt de inhoud van de munitie...
report 2001
document
Yland, E.M.L. (author), Sonneveldt, H.L.A. (author), Stronkhorst, J. (author)
De vergunningsverlening voor het verspreiden van zoute baggerspecie in de Nederlandse getijdenwateren vindt sinds de jaren tachtig een beoordeling plaats op basis van chemische analyses. Sinds het uitkomen van de Evaluatie nota water in 1993 wordt baggerspecie getoetst aan de gehaltetoets voor zware metalen, organochloor-bestrijdingsmiddelen,...
report 2000
document
Groshart, C.P. (author), Wassenberg, W.B.A. (author), Laane, R.W.P.M. (author)
GENERAL Brominated flame-retardants are used for fire prevention and inhibition in polymers, rubber, textiles and wood. Flame retarded polymers are widely used in cars, consumer electronics, computers, electrical equipment and building materials. Dominant use of brominated flame-retardants in these materials is primarily based on their high...
report 2000
document
Laane, R.W.P.M. (author), Yland, E.M.L. (author), Van Zeijl, W.J.M. (author)
In de periode 1991-1998 zijn er, naast het reguliere monitoringprogramma (MWTL), additionele locaties bemonsterd voor opgelost anorganisch stikstof (DIN) en fosfaat (DIP) door Directie Noordzee. In deze nota wordt de vraag beantwoord of deze extra monsters nu ook meer informatie hebben gegeven. Meer specifiek zijn de vragen: is de trend in de...
report 1999
document
Evers, E.H.G. (author), Van Meerendonk, J.H. (author), Ritsema, R. (author), Pijnenburg, J. (author), Lourens, J.M. (author)
(See below for the English summary. In the rapport a more extensive English summary is given. Although most of the content is in Dutch) Deze studie bevat de meest recente kennis van tributyltinverbindingen (TBTX). Een aantal omzettingsprodukten (di- en monobutyltinverbindingen) en tetrabutyltin (uitgangsstof voor de produktie van de...
report 1995
document
De Ruijter, W. (author)
Een studie is uitgevoerd naar de menging en verspreiding van afvalzuren uit de titaandioxydeproduktie. Daarbij is zowel ingegaan op de karakteristieken van het huidige lozingsgebied als op het mogelijke effekt van verplaatsing van de lozingslokatie op de belasting met lozingsmateriaal van kwetsbare gebieden zoals Waddenzee en Duitse Bocht. De...
report 1985
document
Salomons, W. (author)
report 1979
document
Salomons, W. (author)
report 1977
document
Abraham, G. (author)
report 1974
Searched for: classification%3A%22LBR2000%22
(1 - 19 of 19)