Searched for: classification%3A%22TCS200550%22
(1 - 8 of 8)
document
Schipper, C.A. (author), Schout, P. (author)
Om onze zeehavengebieden diep genoeg te houden, wordt jaarlijks circa 25 tot 30 miljoen m3 baggerspecie verwijderd. Circa 1 tot 2 miljoen m3 baggerspecie moet vanwege de vervuiling in een depot worden gestort; de overige baggerspecie is schoon genoeg voor verspreiding in het mariene milieu. Voor verspreiding op zee is een ontheffing nodig op...
report 2003
document
Stutterhelm, S. (author)
Vanaf augustus 2000 wordt de niet-verontreinigde en lichtverontreinigde baggerspecie uit het Rotterdamse havengebied grotendeels in de Verdiepte Loswal gestort. Bij een dergelijke grootschalige milieu-ingreep bestaat gezien de vergunningen en ontheffingen de verplichting om te monitoren. Vanaf augustus 2000 tot en met juli 2002 is er 7,01...
report 2002
document
Stutterheim, S. (author)
Tot juni 1996 werd baggerspecie uit het Rijnmondgebied op Loswal Noord gestort. Deze baggerspecie heeft het al bodemleven op de loswal bedolven dat daardoor grotendeels verdwenen is. In de vier jaar na juni 1996 is het bodemleven grotendeels teruggekeerd, vooral wat betreft de kleinere organismen. Het bodemleven is echter nog niet op hetzelfde...
report 2002
document
Kornman, B.A. (author), Van Maldegem, D.C. (author)
In 1995 is besloten tot de aanleg van een geboorde tunnel onder de Westerschelde tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland. Eind juli 1999 is het boren gestart en in februari 2002 is het boren beëindigd. Hierbij is ongeveer 1,3 miljoen m3 materiaal vrijgekomen, dat uit zand en fijner sediment (Boomse Klei, slib) bestond. Materiaal dat niet...
report 2002
document
Lefèvre, F.O.B. (author), Kornman, B.A. (author)
In de Westerschelde vinden sinds 1970 baggerwerkzaamheden plaats om de vaargeul te verruimen en op diepte te houden. De specie die daarbij uit de hoofdgeul en van een aantal drempels werd opgebaggerd, is vervolgens gestort in daartoe aangewezen locaties in een aantal nevengeulen. Eén van deze stortlocaties ligt in de Schaar van Spijkerplaat, een...
report 2002
document
Laboyrie, H.P. (author), V/d Wollenberg, N.A.M. (author)
In opdracht van Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied voert Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde een beheer- en monitoringprogramma uit voor een tijdelijk baggerproevendepot in het Ketelmeer. Hierbij worden metingen uitgevoerd ten behoeve van correct beheer en monitoring conform de vergunningen. Ook worden er metingen verricht om...
report 1996
document
Evers, E. (author), Joordens, J.C.A. (author), de Kok, M. (author), van Leussen, W. (author), de Ruit, J. (author)
Het rond Loswal Noord en de Rijnmond verrichte onderzoek reheeft van eerste meting t o t en met het laatste berekeningsresultaat van het driedimensionale sedimenttransport bijgedragen tot een sterk verbeterd inzicht in de natuurlijke processen en de invloed van de mens daarop. Het onderzoek heeft opties aangereikt, waardoor de hoeveelheid...
report 1994
document
Verbeek, H. (author), Cornelisse, J. (author)
Aan de veldmetingen rond Cromstrijen van september 1992 liggen twee redenen ten grondslag, namelijk (A) een beheersvraag vanuit de directie Zuid-Holland en (B) een fundamentele vraag vanuit het slibonderzoek. Hieronder worden deze vragen kort toegelicht: (A) Door de studies naar de berging van de specie uit de sanering van de waterbodems van het...
report 1993
Searched for: classification%3A%22TCS200550%22
(1 - 8 of 8)