Searched for: classification%3A%22TKJ250100%22
(1 - 16 of 16)
document
Anonymus, A. (author)
EXCIMAP is a European exchange circle on flood mapping. The aim of the European Exchange Circle on Flood Mapping is to gather all existing experiences and know-how in Europe and to improve flood mapping practices. This exchange circle facilitates the exchange between European countries, helps to build a common work base, and improves...
report 2007
document
Van Gerven, L. (author)
Vanaf 1996 is de Wet op de Waterkering van kracht die voor gebieden met een primaire waterkering een bepaald beschermingsniveau voorschrijft. Voor de Maas betekent dit dat de dijken een beschermingsniveau van 1250 jaar moeten garanderen met uitzondering van sommige dijken in de Getijmaas die een beschermingsniveau van 2000 jaar hebben. Maximale...
report 2006
document
Anonymous, A. (author)
Toekomstige ontwikkelingen zoals klimaatverandering en zeespiegelstijging leiden ertoe dat de waterhuishouding in het IJssel- en Vechtgebied (drastisch) zal veranderen. Het IJsselmeerpeil stijgt (WINmaatregel), de IJssel en de Vecht gaan meer water afvoeren en er wordt meer neerslag verwacht. Indien geen maatregelen genomen worden zullen als...
report 2002
document
Sprokkereef, E. (author)
Het FloRIJN model bevat neerslag-afvoercomponenten voor de zijrivieren Sieg en Lippe. Een analyse van de prestaties van deze twee deelmodellen laat zien dat de resultaten niet bijzonder nauwkeurig zijn. Dit is enerzijds te wijten aan het gekozen modelconcept en anderzijds aan onvoldoende invoergegevens. In een vervolgproject zullen beide...
report 2001
document
Leentvaar, J. (author)
Op verzoek van de Commissie waterbeheer 21e eeuw is RIZA verzocht een verkenning uit te voeren van de internationaal sturende ontwikkelingen voor het Nederlands waterbeheer. Hiertoe vindt op 26 november 1999 een discussiebijeenkomst plaats van deskundigen. De basis voor de discussie is een startnotitie met stellingen. Om deze notitie niet teveel...
report 1999
document
Anonymous, A. (author)
Deze publicatie bestaat uit drie delen: I) Plan van aanpak wateroverlast, II) Notitie Regionale hoogwaters 1998, III) Overzicht van beleidsmaatregelen van provincies ter bestrijding van de wateroverlast. Deel I kan gezien worden als het hoofdrapport met het algehele plan van aanpak, gebaseerd op de notities (uit deel II) en de beleidsmaatregelen...
report 1999
document
Anonymous, A. (author)
Naar aanleiding van de overstromingen van 1993 en 1995 is internationale samenwerking een absolute noodzaak om tot een duurzame bescherming tegen hoogwater te komen. Het Actieplan Hoogwater Maas is opgesteld door de transnationale Werkgroep Hoogwater Maas (WHM). De doelstelling van het Actieplan is te komen tot een coherent geheel van...
report 1998
document
Moyen, D. (author)
De onheilspellende beelden van de rampzalige overstroming van de Oder in de zomer van 1997 hebben de herinnering aan de laatste overstromingen van de Rijn in 1993 en 1995 weer doen herleven. Wat in januari 1995 in de Rijndelta in Nederland werd gevreesd maar gelukkig niet gebeurde, is met de Oder wel gebeurd. De dijken van de Oder waren op...
report 1998
document
Parmet, B.W.A.H. (author), Sprokkereef, E. (author)
Onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de voorspellingen met het Meervoudig Lineaire Regressie Model Lobith na de hoogwaters van 1993 en 1995. De verbeteringen door de hercalibratie en een apart model voor hoge afvoeren zijn voor de korte termijn, het volgende hoogwaterseizoen, het maximaal haalbare. Voor de wat langere termijn is het echter...
report 1997
document
Kok, M. (author), Van Noortwijk, J.M. (author)
Om Nederland te beschermen tegen overstromingen is een stelsel van waterkeringen aangelegd. Er zijn drieenvijftig dijkringgebieden te onderscheiden die tegen overstroming worden beschermd door een ring van dijken, duinen, kunstwerken, bijzondere waterkerende constructies en hoge gronden. De veiligheidsfilosofie ten aanzien van dijkringgebieden...
report 1996
document
Jorissen, R.E. (author)
Dit rapport is opgesteld ter gelegenheid van het symposium 'Hoogwater 1995' op 28 maart 1995. Het rapport geeft een beknopte omschrijving van de randvoorwaarden en opgetreden hoogwaterverschijnselen. De Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) van de Rijkswaterstaat zal - als werkorgaan van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) -...
report 1995
document
Anonymus, A. (author)
If we plot the discharges of natural water-courses measured under all manner of circumstances against the water levels measured at the same time, the points obtained win give us what is called the stage-discharge relation curve. But it should be noted that the relation win only be a true one ifthere is no backwater effect (due, for exampIe, to a...
report 1969
document
Schönfeld, J.F. (author)
Een stormvloedbergingskom zou in tegenstelling tot wat aangenomen is een "kuil" in de hoogwaterlijn niet doen verdwijnen, maar juist versterken. Een inpoldering heeft -met betrekking tot de S.V.standen op de rivier- hoofzakelijk het gevolg, dat het effect van het ingepolderde stormvloedbergingsgebied wordt weggenomen. Een inpoldering neemt dus...
report 1944
document
Anonymous, A. (author)
Na een niet zeer strenge vorstperiode in de tweede dekade van December was tegen het einde der maand dooiweer ingetreden, waardoor het sneeuwdek, behalve in het gebergte, verdween. Het smeltwater, gevoegd bij den overvloedigen regenval, veroorzaakte eenigen was in de groote rivieren; het jaar 1929 begon dientengevolge met betrekkelijk hooge...
report 1930
document
Anonymous, A. (author)
Na een lagen stand op 21 December 1925 bereikt te hebben begon de Rijn te Keulen sterk te wassen, welk was met een korte onderbreking 26 en 27 December aanhield tot in den nacht van 1 op 2 Januari, waarbij de hoogste bekende stand bij open rivier van 45.63m +NAP of 9.69m +0 werd bereikt. De Maas vertoonde vóór deze hoogwaterperiode geen lagen...
report 1926
document
Anonymous, A. (author)
Nadat de Rijn op 20 December 1919 tot even beneden den middelbaren zomerstand 1901-1910 (M.R.) was gedaald vertoonde zich op die rivier een sterke en vrij snelle was, waardoor het water te Keulen tot 6m +M.R. bij het einde van het jaar steeg. In de daarop volgende 11 dagen daalde de waterstand tot 1.5m +M.R. om daarna in 5 dagen weder te rijzen...
report 1922
Searched for: classification%3A%22TKJ250100%22
(1 - 16 of 16)