Searched for: classification%3A%22TKJ300100%22
(1 - 11 of 11)
document
Van Maldegem, D. (author), De Jong, D. (author)
Deze rapportage geeft de resultaten weer van twee decennia monitoring van de sedimentatie op drie schorren in de Oosterschelde en de invloed hiervan op de netto hoogteligging. Deze resultaten zijn mede een maat voor de ontwikkeling van de schorren in de Oosterschelde in de toekomst. Bij de interpretatie is uitgegaan van de werking van de...
report 2004
document
Kuijper, C. (author)
Ten einde de doorstroming van de Dordtsche Biesbosch te vergroten wordt overwogen de dam van Engeland, welke de oostwaartse begrenzing van het gebied vormt, op een tweetal plaatsen te verlagen. Daarnaast is een aantal andere ingrepen gepland: de verruiming van kreekprofielen, de aanleg en verwijdering van een aantal dammen, aanpassingen m. b. t....
report 1991
document
Kohsiek, L.H.M. (author), Mulder, J.P.M. (author)
Het ondiepe zeegebied voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden - de Voordelta - wordt, in tegenstelling tot het zeegebied voor de Hollandse kust, gekenmerkt door een grillig stelsel van geulen en banken. De Voordelta is de laatste decennia sterk aan het veranderen. Belangrijkste oorzaak vormt de uitvoering van het Deltaplan: de afsluiting van...
report 1989
document
De Looff, D. (author)
Na een aanvankelijke berekende aanzanding van het rivierbekken van de Westerschelde door "natuurlijk effekt", van 2.10^6 m3 per jaar over de periode 1955 - 1971/72, werd naderhand bij inhoudsberekeningen over het tijdvak 1971/72 - 1980 een ontzanding van gemiddeld 0,6.10^6 m3 per jaar vastgesteld. In samenhang met een netto afvoer door baggeren...
report 1986
document
Van Rijn, L.C. (author), Tan, G.L. (author)
The construction of a tunnel or a pipeline or a new harbour generally requires the dredging of a channel or trench in a river or estuary. Depending on the geometry of the channel, various morphological problems may arise such as sedimentation and erosion of the channel bed, local erosion near the head of the tunnel elements placed in the channel...
report 1985
document
Pimmel, A. (author)
Depuis une vingtaine d'annees, les mangroves du Sénégal ont intéressé beaucoup de pédologues. Les etudes commencées par J.VIEILLEFON en 1965 ont été développées par C.MARIUS de 1971 à 1983. Conjointement a ces travaux, dans lesquels l'accent est mis sur les facteurs principaux de la pedogenese de ces sols, tels que le soufre et les sels, un...
report 1984
document
Jansen, S.E.A. (author)
Een gedegen kennis van de zeebodem - met name van de oppervlaktelagen - als functie van de hydrodynamische- en sedimentologische factoren is van groot economisch belang. Men denke hierbij bijvoorbeeld aan het optimaliseren van de ingraafdiepte voor pijpleidingen of aan het minimaliseren van het baggerwerk ten behoeve van scheepvaartgeulen. Een...
report 1981
document
Anonymous, A. (author)
In deel 1 werd een aanzet gegeven voor een studie naar een dicht slibscherm in de mond van de Botlek. Daartoe zijn enkele randvoorwaarden zoals getij- en scheepsbewegingen nader onderzocht. Tevens is de praktische uitvoerbaarheid van enkele dichte schermen besproken. De belangrijkste conclusies waren: - de openings- en sluitingstijden van het...
report 1978
document
report 1977
document
Verhoog, C. (author)
Modelonderzoek naar een zandvang in de Heythuyserbeek in het Leudal nabij Neerbeek
report 1963
document
Frijlink, H.C. (author)
Overview of sediment transport formulas and comparison with measurements in Waal and Rijn river in the Netherlands.
report 1952
Searched for: classification%3A%22TKJ300100%22
(1 - 11 of 11)