Searched for: classification%3A%22TLE750300%22
(1 - 7 of 7)
document
Anonymous, A. (author)
De spuicapaciteit in de Afsluitdijk is momenteel onvoldoende om het winterstreefpeil van het IJsselmeer te handhaven. In de toekomst zal de handhaving van het Ijsselmeerpeil nog moeilijker worden door de verwachte klimaatverandering als gevolg van het broeikaseffect met als gevolg een versnelde stijging van de zeespiegel en een toename van de...
report 2004
document
Oost, A.P. (author), Kleine Punte, P.A.H. (author)
Uit de notitie aanpak wateroverlast”(1999) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat blijkt dat de huidige spuicapaciteit in de Afsluitdijk onvoldoende is om het streefpeil in het IJsselmeer goed te kunnen handhaven. Gezien de verwachte zeespiegelstijging en toename van de piekdebieten van de Ijssel wordt dit in de toekomst nog moeilijker....
report 2003
document
Dijkema, K. (author), Nicolai, A. (author), de Vlas, J. (author), Smit, C. (author), Jongerius, H. (author), Nauta, H. (author)
Overzicht van het onderzoek naar de noodzaak en effectiviteit van kwelderwerken tot handhaving van de kustlijn van de Waddenzee na het besluit om deze niet meer te gebruiken voor landaanwinning. Zowel de morfologische als ecologische aspecten komen aan de orde. Technische informatie over opslibbing, rijzendammen en greppels.
report 2001
document
A.M.H.Buitenrust Hettema, A.M.H. (author), Boeters, R.E.A.M. (author)
Afweging van diverse materiaal- en uitvoeringsvarianten voor de kwelderdammen voor de Groningse kust
report 1992
document
anonymous, A. (author)
Als uitvloeisel van het voorgestane terughoudende beleid ten aanzien van de ontgrondingen in de Waddenzee is in 1974 een contingenteringsregeling ingesteld. De in 1974 opgestelde formule, meestal de Vlieformule genoemd, leidde tot een tabel met zandwinningen op jaarbasis. Ten behoeve van bepaalde dijkverzwaringen mogen deze overschreden worden....
report 1992
document
Kamps, L.F. (author)
Description of the process of silting up intertidal areas and marshland, description of sediments, origin of sediment. The interaction between sediment and vegetation, the quantity of mud in water. Descriptions of methods to enhance the silting up using gripping-up and the use of ditches and trenches to improve this. The Schleswick-Holstein...
report 1962
document
Schönfeld, J.F. (author), Kleinjan, I.L. (author), van den Burg, J.H. (author), Mazure, J.P. (author)
Studiereis naar Oost Friesland om inzicht te krijgen in de landaanwinningswerken aldaar, de kustverdediging van de waddeneilanden en de verbetering van de vaargeulen. Overzicht over hoe de Duitse diensten hun waarnemingen uitvoeren.
report 1933
Searched for: classification%3A%22TLE750300%22
(1 - 7 of 7)