Searched for: classification%3A%22TLE900300%22
(1 - 20 of 50)

Pages

document
Bisschop, C. (author), De Groot, B. (author), Zethof, M. (author), Leenders, J.K. (author)
Het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2) heeft voor 58 dijkringgebieden het overstromingsrisico, uitgedrukt in economische schade en aantallen slachtoffers, geanalyseerd. Na deze afzonderlijke dijkringringgebieden worden in dit rapport de resultaten gepresenteerd van de uitgevoerde risicoanalyse voor het gehele Maasdal in de provincie...
report 2015
document
Vergouwe, R. (author)
Eindrapport van het project VNK (Veiligheid Nederland in Kaart). Dit rapport beschrijft in hoofdlijnen de ontwikkeling van de bescherming tegen overstromingen en de wijze waarop ons denken over waterveiligheid zich heeft ontwikkeld. Vanuit deze context wordt de risicobenadering die VNK heeft uitgewerkt nader toegelicht. Ook komen de...
report 2014
document
Zwaneveld, P. (author), Verweij, G. (author)
Het primaire doel van deze studie is het bepalen van de economisch optimale toetskans voor de Afsluitdijk en andere dijken. Uit de studie blijkt ook dat het welvaartsverhogend is de Afsluitdijk te versterken conform een recent kabinetsbesluit. Als daarnaast wordt uitgegaan van pompen op de Afsluitdijk en de Houtribdijk én indien alle dijkringen...
report 2014
document
Heij, Peter (editor) (author), Kuijkens, Wim (editor) (author)
Bundeling van artikelen en samenvatting van ontwerpen gemaakt op verzoek van de Deltacommissaris. De publicatie bevat een rijke oogst aan ontwerpen op het raakvlak van water en ruimte, ingezonden door zo’n vijftig ontwerpteams. Daarnaast treft u prikkelende essays van ruim tien kopstukken uit de wereld van water en ruimte aan. Zij geven hun...
report 2014
document
Anonymus, A. (author)
Deze handreiking geeft aan hoe met vigerende ontwerprapporten kan worden ontworpen volgens de overstromingskansbenadering. Benadrukt wordt dat wanneer in deze handleiding over vigerend wordt gesproken er gedoeld wordt op de leidraden en technische rapporten die primair zijn ontwikkeld in het kader van het toetsen en ontwerpen van waterkeringen...
report 2013
document
Nieuwenhuis, M. (author), Verbraak, G. (author), Van Roosmalen, D. (author)
In 2020 vormen de waterschappen een (veer)krachtig partnerschap in crisisbeheersing. Zowel in de voorbereiding als de feitelijke bestrijding van crises. Dit bereiken zij door vergaande samenwerking tussen de waterschappen en door het aangaan van optimale allianties met hun belangrijkste partners in crisisbeheersing: de veiligheidsregio’s. Een...
report 2013
document
Slomp, R. (author)
Franstalige versie: Le cadre législatif et organisationnel de la gestion du risque d’inondation aux Pays-Bas - http://resolver.tudelft.nl/uuid:87b38e7a-913e-45da-8408-87684e91c7c6 Zoals in de meeste landen, is de wetgeving voor de beheersing van overstromingsrisico’s en crisismanagement in Nederland tot stand gekomen na rampen. De Europese...
report 2012
document
Kolen, B. (author), Hommes, S. (author), Huijskes, E. (author)
We claim that, in The Netherlands, emergency management for flooding should be seen as an ‘add on’ to existing emergency planning. Therefore, some specific preparation is required to minimize loss of life and maximize the use of available information, resources and infrastructure. This booklet discusses this preparation based on the experiences...
report 2012
document
Van Alphen, J. (author), Bourger, L. (author), Elliott, C. (author), Fujita, K.I. (author), Riedstra, D. (author), Rooke, D. (author), Tachi, K. (author)
Many countries are reassessing their approaches in the face of improved understanding of flood risks. The Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT), the Dutch Rijkswaterstaat, the United Kingdom Environment Agency, and the United States Army Corps of Engineers agreed in 2009 to develop a document to explore risk...
report 2011
document
De Bruijn, K. (author), Cappendijk, P. (author), Van Buren, R. (author), Hendriks, A. (author)
Een gebruikelijke indicator voor het risico vanuit het individuele of persoonlijke perspectief is het Plaatsgebonden Risico (PR). Deze indicator geeft aan hoe groot de kans is dat een persoon, die een jaar lang permanent aanwezig zou zijn op een bepaalde locatie, overlijdt als gevolg van een overstroming. In de gangbare definitie wordt daarbij...
report 2011
document
Eijgenraam, C.J.J. (author)
In CPB memorandum 195 is een voorstel gedaan voor een toetsnorm op basis van kostenbatenanalyse om na te gaan of dijkringen voldoende veilig zijn voor overstromingen. Naar aanleiding van ervaringen in de praktijk bevat dit memorandum het voorstel om de berekening van de toetsnorm voortaan uitsluitend te baseren op de eerstvolgende investering ...
report 2011
document
Huizinga, J. (author), Nederpel, A. (author), De Groot, K. (author), Batterink, M. (author)
De methodiek beschreven in dit document is een instrument dat de beleidsontwikkeling van de provincie Zuid-Holland ondersteunt door inzichtelijk te maken welke risico’s verbonden zijn aan het toestaan van functies in buitendijkse gebieden voor de komende 50 tot 100 jaar. Bij het bepalen van de risico’s wordt in de methodiek rekening gehouden met...
report 2011
document
Eijgenraam, C.J.J. (author)
De vraag is gerezen of de toetsnorm voor waterveiligheid goed wordt bepaald als er geen rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat de schade bij overstromen afhangt van de waterhoogte bij overstromen of de kans op die overstroming. Het achterliggend idee is: Hoe extremer de gebeurtenis, des te groter is de overstroming en de daaruit...
report 2009
document
Eijgenraam, C.J.J. (author)
After the flood disaster in 1953 in the southwestern part of the Netherlands, Van Dantzig tried to solve the economic decision problem concerning the optimal height of dikes. His solution has a fixed probability of flooding after each investment (Econometrica, 1956). However, when there is economic growth, not the probability of flooding but the...
report 2009
document
Kind, J. (author)
In de wet staan normen voor de bescherming van grote delen van Nederland tegen overstromingen. Deze normen zijn gebaseerd op omstandigheden en berekeningen uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Sinds die tijd zijn de mogelijke gevolgen van een overstroming fors toegenomen: de economische waarde achter de dijken is gestegen en de bevolking is...
report 2008
document
Asselman, N. (author), Klijn, F. (author), Van der Most, H. (author)
In het kader van de beleidsvoorbereiding Waterveiligheid 21e eeuw (WV21) vindt een herbezinning plaats op de beheersing van overstromingsrisico’s in Nederland. Daarbij gaat het zowel om het verminderen van de kans op overstromingen (waterkeren) als het beperken van de gevolgen van overstromingen. Voor het bepalen van de maatschappelijk meest...
report 2008
document
Tri, M.C. (author)
In the low-lying coastal regions coastal defence structures are usually designed with a main function to protect the hinterland from highly vulnerable to coastal flooding. Sea dikes are usually the most common and important elements which form the coastal flood defence system. Sea dikes are designed at a pre-defined circumstance and requirement....
report 2008
document
Roode, N. (author)
In project Safecoast, we have learned from each other by discussing our approaches to coastal flood and erosion risk management. Faced with climate change, and associated impacts on our coasts, it has proven important to analyse, compare and benchmark our methods and ideas. We found that despite the variety in societal attitudes and approaches...
report 2008
document
Eijgenraam, C.J.J. (author)
Doel van de notitie is het formuleren van een algemeen toepasbare toetsnorm voor waterveiligheid op basis van kosten-batenanalyse (KBA).1 Deze nieuwe norm moet zoveel mogelijk dezelfde strekking hebben als de huidige wettelijke toetsnorm om waterkeringen goed of af te keuren. Zo kan de hoogte van de huidige normen met behulp van dit nieuwe...
report 2008
document
Bucx, T. (author), Calle, E. (author), Eernink, N. (author), Van Koningsveld, M. (author), Mulder, J. (author), Van Rijn, L.C. (author), Schelfhout, H. (author), Van der Spek, A. (author)
De overheersende nadruk op het waterperspectief bij het schetsen van oplossingen voor de klimaatproblematiek, belemmert het zicht op de volledige oplossingsruimte voor duurzame adaptatie opties. Om dat inzichtelijk te maken geven wij een aantal aanvullende opties vanuit een mens-perspectief (hoofdstuk2 waterveiligheid in relatie tot...
report 2008
Searched for: classification%3A%22TLE900300%22
(1 - 20 of 50)

Pages